Svjetska književnost 1

 

Naziv kolegija:
Svjetska književnost 1
Šifra ISVU:
45025
Šifra MOZVAG:
IZIP04
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Liović, Marica
15
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

 • Unutar cjeline koja obuhvaća epohu antike, studenti će na seminarima analizirati po individualnom izboru primjerne tekstove, te se osposobljavati za analizu i interpretaciju književno-teorijskih tekstova.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • interpretirati književne epohe
 • analizirati književno-teorijske tekstove
 • analizirati književno-kulturni život antike i medijalnog svijeta
 • analizirati Božanstvenu komediju i označnice: kozmologija, vizija, alegorija, sklad, "dolce stil nuovo", skolastička poetika, provansalska tradicija, moralno-filozofska umjetnost

Sadržaj predmeta:

Drevni Istok - pogled na egipatsku, židovsku, arapsku, babilonsko-asirsku, indijsku, kinesku i japansku književnost. Temeljna civilizacijska književna djela: Biblija, Talmud, Kur'an, Gilgameš i Mahabharata.

Antika - grčko-rimska književnost: razvoj grčkog epa, lirika, drama i roman; Utjecaj na rimsku književnost kao i na europsku književnost u srednjem vijeku, na renesansu i klasicizam. Razvoj rimske drame, epa, lirike i romana. Utjecaj na europsku književnost u srednjem i novom vijeku.

Nastanak i razvoj srednjovjekovne epike, viteškog romana i trubadurske lirike. Lirika 14. i 15. stoljeća.

Walter von der Vogelweide, Roman o Tristanu i Izoldi; Chaucer, Pjesan o Rolandu; Calevala; Pjesan o Nibelunzima, Carmina Burana.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, pisanje, heuristički razgovor, javni govor interpretirati književne epohe usmeni ispit, pisane provjere
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, pisanje, rasprava, analiza literature analizirati književno-teorijske tekstove usmeni ispit, pisane provjere
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, pisanje, rasprava, analiza literature analizirati književno-kulturni život antike i medijalnog svijeta usmeni ispit, pisane provjere
mentorski rad, grupna rasprava seminarsko izlaganje, samostalni istraživački zadatak, suradničko učenje razgovor, prikupljanje podataka za odabranu temu, postavljanje i rješavanje problema, istraživanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, usmeno izlaganje, demonstracija analizirati Božanstvenu komediju i označnice: kozmologija, vizija, alegorija, sklad, "dolce stil nuovo", skolastička poetika, provansalska tradicija, moralno-filozofska umjetnost usmena prezentacija, samostalno istraživanje, seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 15%
Kontinuirana provjera znanja 1 40%
Pohađanje nastave 1,2 0%
Seminarski rad 0,5 15%
Usmeni ispit 0,8 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzima se u obzir ocjena za aktivnost, ocjena iz seminarskoga rada, pisanih provjera znanja te ocjena iz usmenoga ispita: 10'% konačne ocjene čini ocjena za aktivnost, 15% iz seminarskoga rada, 40% iz pisanih provjera znanja te 35% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga usmenog ispita.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9%  = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Milivoj Solar, Povijest svjetske književnosti: kratki pregled, Golden marketing, Zagreb, 2011.
 2. Ernst Robert Curtius, Europska književnost i latinsko srednjovjekovlje, Naprijed, Zagreb, 1998.

Dopunska literatura:

 1. Wilfrid J. Harrington, Uvod u Bibliju, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1995.
 2. Robert Graves, Grčki mitovi, CID-Nova, Zagreb, 2003.
 3. Erich Auerbach, Mimeza, Hena com, Zagreb, 2004.
 4. Nancy Hathaway, Vodič kroz mitologiju, Mozaik knjiga, Zagreb 2006.
 5. Petr Semenovič Kogan, Istorija stare grčke književnosti, „Veselin Masleša“, Sarajevo, 1957.
 6. Milivoj Sironić, Rasprave o helenskoj književnosti, Matica hrvatska, Zagreb, 1995.
 7. Milivoj Solar, Edipova braća i sinovi, Golden marketing, Zagreb, 2007.
 8. Johan Huinziga, Jesen srednjeg vijeka, Naprijed, Zagreb, 1991.
 9. Jacques Le Goff, Srednjovjekovni imaginarij, Antibarbarus, Zagreb, 1993.
 10. Silvio D'Amico, Povijest dramskog teatra, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1972.
 11. Povijest svjetske književnosti u osam knjiga, Mladost, Zagreb, 1977.
 12. Viktor Žmegač, Povijesna poetika romana, Matica hrvatska, Zagreb, 2004.
 13. Nevenka Košutić-Brozović, Čitanka iz svjetske književnosti 1, Školska knjiga, Zagreb, 2007.

Lektira:

 • Proza starog Egipta
 • Biblija (Knjiga o Jobu, Pjesma nad pjesmama)
 • Tisuću i jedna noć
 • Ep o Gilgamešu
 • Vede
 • Haiku poezija
 • Omer Hajjam, Rubaije
 • Homer, Ilijada
 • Homer, Odiseja
 • Hesiod, Poslovi i dani
 • Sappho, Lirika
 • Anakreont - izbor iz Pjesama
 • Eshil, Okovani Prometej
 • Sofoklo, Antigona
 • Euripid, Medeja
 • Aristofan, Komedije
 • Vergilije, Eneida
 • Katul, Lirske pjesme
 • Tibul, Izbor iz antičke poezije
 • Marcijal, Epigrami
 • Horacije, Lirske pjesme
 • Ovidije, Metamorfoze
 • Plaut, Hvalisavi vojnik
 • Plaut, Škrtac
 • Sveti Augustin, Ispovijesti
 • Beowulf
 • Carmina Burana
 • Roman o Tristanu i Izoldi

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata; upitnici.

Ostale informacije: