Pregled američke književnosti II (20. i 21. stoljeće)

 

Naziv kolegija:
Pregled američke književnosti II (20. i 21. stoljeće)
Šifra ISVU:
174021
Šifra MOZVAG:
LIT602
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Poljak Rehlicki, Jasna
0
0
45

 

Ciljevi i zadaci:

Kolegij je zamišljen kao nastavak kolegija Pregled američke književnosti I te nudi pregled kanonskih djela američke književnosti 20. i početka 21. stoljeća koja stavljaju u kontekst odnos američkih pisaca i pjesnika prema previranjima njihova vremena. Kolegij će se sastojati od dvije velike cjeline – "Modernizam" i "Postmodernizam" u kojima će se obrađivati osnovna modernistička i postmodernistička obilježja, novi književni trendovi, povijesni, ekonomski i ideološki utjecaji, borba za građanska prava i status Amerike u svijesti građana nakon 11. rujna 2001. godine. Ciljevi kolegija su upoznavanje studenata s nekim od najvažnijih djela američke književnosti 20. stoljeća koja problematiziraju društvene, ekonomske i političke promjene. Studenti će se tijekom kolegija poticati na aktivno promišljanje te razvijanje kritičnosti i otvorenosti prema američkom društvu i književnosti 20. i 21. stoljeća.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • imenovati kanonska djela američke proze i poezije 20. i 21. stoljeća
 • definirati formalna obilježja moderne i postmoderne poetike, njihov odnos prema svijetu te društveno-politički kontekst njihova nastajanja
 • razlikovati i usporediti djela modernizma i postmodernizma
 • demonstrirati sposobnost književno-kritičkog promišljanja i interpretacije pročitanih književnih djela
 • kritički promišljati o pojavama i događajima iz suvremenog američkog društva na koje upućuju pojedina književna djela
 • samostalno istraživati i napisati znanstveno-istraživački rad po smjernicama preporučenog stila dokumentiranja te pritom demonstrirati vještine pisanog izražavanja na engleskom jeziku, retoričke vještine argumentacije, oblikovanja teze rada i analize književnih tekstova.

Sadržaj predmeta:

Obrađuju se sljedeća djela:

POEZIJA:

 • Robert Frost – izabrane pjesme
 • T. S. Eliot - izabrane pjesme
 • Langston Hughes - izabrane pjesme
 • William Carlos Williams - izabrane pjesme
 • Robert Lowell – izabrane pjesme
 • Allen Ginsberg - Howl
 • Gwendolyn Brooks - izabrane pjesme
 • Sylvia Plath - izabrane pjesme

PROZA:

 • F. Scott Fitzgerald The Great Gatsby (1925.)
 • Ernest Hemingway The Sun Also Rises (1926.)
 • Sherwood Anderson i Ernest Hemingway – izabrane priče
 • William Faulkner The Sound and the Fury (1929.)
 • Ralph Elison The Invisible Man - ulomci (1952.)
 • Jack Kerouac On the Road (1957.)
 • Raymond Carver i John Cheever – izabrane priče
 • Toni Morrison Beloved (1987.)
 • Don DeLillo Falling Man (2007.)

DRAMA:

 • Lorraine Hansberry A Raisin in the Sun (1959.)

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 10%
Istraživanje 0,9 30%
Kontinuirana provjera znanja 1,4 50%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Usmeno izlaganje 0,3 10%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

 • 0-59 % nedovoljan (1)

  60 – 69 % dovoljan (2)

  70 – 79 % dobar (3)

  80 – 90 % vrlo dobar (4)

  91 – 100 % Izvrstan (5)

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 •  Studenti koji ne ostvare prag od 60% moraju pristupiti usmenom ispitu.
 • Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati. Ako student ima 4 ili više izostanaka (jedan izostanak iznosi 3 nastavna sata), neće moći prijaviti ispit, kao ni ukoliko ukupno ostvari manje od 40% ocjene.

Plagiranje se kažnjava ocjenom 0% za pisane radove.

 

 

Obavezna literatura:

 

 1. „American Literature Between the Wars 1914-1945.“The Norton Anthology of American Literature. Ed. Nina Baym, 6th edition, vol. D, Norton and Company, 2003. pp. 1071-1084.
 2. „American Prose since 1945.“  The Norton Anthology of American Literature. Ed. Nina Baym, 6th edition, vol. E, Norton and Company, 2003. pp. 1953-1963.
 3. „American Poetry Since 1945.“ The Norton Anthology of American Literature. Ed. Nina Baym, 6th edition, vol. E, Norton and Company, 2003. pp. 2637-2649.

Dopunska literatura:

 1. Pidgeon, John A. “The Great Gatsby.” Modern Age, 42.9 (2007): 178-182. Academic Search Complete.
 2. Matek. Ljubica and Jasna Poljak Rehlicki. „Desire in Hemingway’s The Sun Also Rises and Fitzgerald’s The Great Gatsby”, English Studies Today: Views and Voices, ed. Ivana Đurić Paunović and Maja Marković, Novi Sad, Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2011., pp. 299-308.
 3. Onderdonk, Todd. „'Bitched': Feminization, Identity, and the Hemingwayesque in The Sun Also Rises.“ Twentieth Century Literature, 52.1., Spring 2006, pp. 61-91. Project Muse.
 4. Carden, Mary Paniccia. „'Adventures in Auto-Eroticism': Economies of Traveling Masculinity in On The Road and The First Third. “ What's your road, man? : critical essays on Jack Kerouac's On the road, edited by Hilary Holladay and Robert Holton, Carbondale Souther Illinois UP, 2009.
 5. Matthews, Kirstin L. „The Politics of 'Home' in Lorraine Hansbery's A Raisin in the Sun.“ Modern Drama, vol.51, no.4, Winter 2008, pp.556-587. Project Muse, doi: 10.1353/mdr.0.0077.
 6. Blooms Modern Critical Interpretations: Toni Morrison's Beloved. Edited by Harold Bloom, Bloom's Literary Criticism, 2009.
 7. Conte, Joseph M. „Don Delillo's Falling Man and the Age of Teror. Modern Fiction Studies, vol 53, no. 3, Fall 2011, pp. 557-583. Project Muse, doi. 10.1353/mfs.2011.0059.
 8. Cvek, Sven. „Killing Politics: The Art of Recovvery in Falling Man.“ SRAZ, vol. 54, 2009, pp. 329-352. Hrcak

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: