Upravljanje informacijskim ustanovama I

 

Naziv kolegija:
Upravljanje informacijskim ustanovama I
Šifra ISVU:
59606
Šifra MOZVAG:
IZZ502
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Dukić, Gordana
15
0
0
Erl Šafar, Marija
0
0
15
Lubina, Tihana
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Predmet ima za cilj osposobiti studente da:

 • prepoznaju  i vrednuju različite upravljačke modele i postupke
 • razumiju ulogu normi i protokola za razmjenu informacija između sustava sa stajališta donošenja odluka prilikom odabira poslovnih partnera
 • prepoznaju vrijedne kriterije za vrednovanje uspješnosti određenih modela i postupaka
 • vrednuju ponuđene proizvode i usluge unutar informacijskog sektora.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razlikovati pojmove: informacijsko0 dokumentacijska ustanova, sustav i mreža
 • identificirati različite norme i protokole za razmjenu informacija
 • kritički ocjenjivati različite upravljačke modele i postupke
 • samostalno vrednovati ponuđene proizvode i usluge unutar informacijskog sektora

Sadržaj predmeta:

U sklopu predmeta studenti se upoznaju s naprednim teorijskim konceptima, pristupima i elementima procesa upravljanja informacijsko-dokumentacijskim ustanovama, sustavima i mrežama. Predstavljaju se modeli upravljanja te razvoj i primjena ekonomskih modela u upravljanju neprofitnim sektorom. Upućuje se na temeljne pojmove i njihove odrednice u području upravljanja, kako su preuzeti iz ekonomske teorije te o njihovoj prilagođenosti upravljačkim situacijama u indormacijsko-dokumentacijskim ustanovama. Predstavljaju se osnovni koncepti i elementi marketinga te razlike između njegove primjene u profitnom i neprofitnom sektoru.

Ukazuje se na tehničke preduvjete, predstavljaju i tumače norme i protokoli koji su nužni za uspješno povezivanje informacijskih ustanova i sustava, a koje utječu na upravljačke odluke i postupke. Analiziraju se primjeri  iz razvijenih zemalja te izdvajaju značajnije informacijske mreže i modeli suradnje u Hrvatskoj, kako bi se na primjerima tumačili primijenjeni modeli i upravljački  postupci.

Odabrana poglavlja uključuju usporedna istraživanja u području organizacije i upravljanja u pojedinim sustavima i mrežama (npr. OCLC, RLIN, CARNet, mreže na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini), posjete i razgovore sa stručnjacima iz prakse.

U sklopu seminara obrađuju se pitanja evaluacije pojedinih upravljačkih modela i postupaka sa stajališta njihove primjerenosti za upravljanje informacijsko-dokumentacijskim ustanovama, sustavima i mrežama, napose sa stajališta usporedbe i procjene računalnih sustava i aplikacija.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava razlikovati pojmove: informacijsko0 dokumentacijska ustanova, sustav i mreža dva kolokvija ili pismeni završni ispit, usmeni ispit, kontinuirana provjera analize literature
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava identificirati različite norme i protokole za razmjenu informacija dva kolokvija ili pismeni završni ispit, usmeni ispit, kontinuirana provjera analize literature
seminarsko izlaganje samostalna upotreba literature pri izradi seminarskog rada, aktivno sudjelovanje na seminarskim raspravištima kritički ocjenjivati različite upravljačke modele i postupke seminarski rad, prezentacija seminarskog rada (izlaganje i ppt prezentacija)
seminarsko izlaganje samostalna upotreba literature pri izradi seminarskog rada, aktivno sudjelovanje na seminarskim raspravištima samostalno vrednovati ponuđene proizvode i usluge unutar informacijskog sektora seminarski rad, prezentacija seminarskog rada (izlaganje i ppt prezentacija)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,9 70%
Pohađanje nastave 1,08 0%
Seminarski rad 1,02 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Na kolegiju student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu potrebno je minimalno 110 ocjenskih bodova, odnosno 55%.

Maksimalni broj ocjenskih bodova koje studenti mogu ostvariti za pojedine elemente praćenja i provjeravanja iznosi: kontinuirano provjeravanje znanja (dva kolokvija) ili završni pismeni ispit: 140 bodova, seminarski rad: 60 bodova.

Pretvaranje ocjenskih bodova u ocjenu vrši se prema sljedećoj skali: 110-124 ocjenskih bodova (55%-62%) = dovoljan (2), 125-159 ocjenskih bodova (63%-79%) = dobar (3), 160-179 ocjenskih bodova (80%-89%) = vrlo dobar (4), 180-200 ocjenskih bodova (90%-100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i polaganje ispita ako je pohađao barem 70% nastave. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu  iz svakog pojedinog elementa praćenja i provjeravanja koji sudjeluju u formiranju ocjene dužni ostvariti minimalno 55% ocjenskih bodova.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Gupta, U. Informations Systems:  Success  in 21st Century.  Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, Inc., 2000.
 2. Haag, S.; M. Cummings ; D. J. McCubbrey. Management Information Systems for  the Information Age. 3th ed. Boston : McGraw-Hill ; Irwin, Inc., 2002.
 3. Klepac, G. Primjena inteligentnih računalnih metoda u menadžmentu. Zagreb :  Sinergija, 2001.
 4. Menedžerska informatika. / V. Srića i suradnici.  Zagreb : Informator, 1999.
 5. Poslovna informatika: koncepti, metode i tehnologija. / redakcija Ž. Panian. Zagreb : Informator,  1999.

Dopunska literatura:

 1. Akeroyd, J. , A. Cox.  Integrated library management systems: overview. // Vine 115 (31 Dec 1999).
 2. Anderson, D. Managing Information Systems.  Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall 2000.
 3. Brophy, P. : K. Coulling. Quality management for information and library managers. Aldershot : Aslib, 1996.
 4. Cohn, J. M.; A. L. Kelsey; K. M. Fiels. Planning for integrated systems and Technologies: a how-to-do-it manual for librarians. 2nd ed. / revised and adapted by D. Salter. London : Facet Publishing, 2002.
 5. European Commission. Model requirements for the management of electronic records.  http:// www.cornwell.co.uk/moreq.html  (2002-06-18)
 6. Howden, N. Local Area Networking for small library: a how-to-do-it manual for librarians. 2nd ed. New York : Neal Schuman, 1997.
 7. Integrated information systems. / edited by Michael Brittain (British Library R&D Report 6054). London ; Los Angeles : Taylor Graham, 1992.
 8. McKay, D. J. Effective financial planning for library and information centres. 2nd ed. Europa Publications, 2003.
 9. O’Brian, J.A. Management Information Systems: A Managerial End User Perspective. Boston : Richard D. Irwin, Inc., 1993.
 10. Rethinking management information systems: an interdisciplinary perspective. / ed. by Currie, W. ; B. Galliers.  Oxford University press, 1999.
 11. Underwood, Peter D. Soft systems analysis and the management of libraries, information services and resource centres. London : Library Assoaciatio Publishing, 1996.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata; upitnik o sadržaju predmeta, njegovoj primjerenosti stupnju znanja studenata te o zadatcima i metodi grupnog rada.

Ostale informacije: