Praktičan rad II.

 

Naziv kolegija:
Praktičan rad II.
Šifra ISVU:
228943
Šifra MOZVAG:
IZZ407
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Erl Šafar, Marija
0
90
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je praktičnog rada omogućiti studentima druge godine preddiplomskog studija Informatologije razvijanje i usvajanje donekle složenijih (u odnosu na prethodnu godinu) praktičnih aspekata rada u informacijskim ustanovama kroz promatranje rada mentora i osobno iskustvo samostalnog rada, povezivanje teorijskih (stručne i profesionalne) spoznaja iz relevantnih kolegija s konkretnim primjerima stručne prakse, razvijanje osjećaja profesionalnosti, profesionalne odgovornosti i etike.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • izraditi jednostavnije primjere klasifikacije i kataložnih opisa knjižnične građe (tiskana građa, serijske publikacije) u papirnom i/ili elektroničkom obliku (uz pojačan nadzor mentora ili u demo bazi softvera za strojno čitljivo katalogiziranje)
  • izraditi promotivni materijal za ustanovu primatelja (letci, plakati, i sl.), sudjelovati u organiziranju promotivnih aktivnosti
  • obavljati tehničke poslove oko digitalizacije građe (skeniranje, slikanje kamerom, OCR na tekstu, obrada digitalizirane građe)
  • identificirati i popisivati oštećenja na građi

Sadržaj predmeta:

Studenti druge godine preddiplomskog studija Informatologije dužni su odraditi stručnu praksu. Cilj je stručne prakse studentima omogućiti uvid u praktičan rad različitih informacijskih ustanova, stjecanje praktičnih iskustava te povezivanje teorijskih znanja i vještina stečenih do tada na nastavi s praktičnom primjenom istog u praksi.

Studenti druge godine preddiplomskog studija praktičan rad mogu odraditi u svim vrstama informacijskih ustanova (knjižnice, arhivi, muzeji, knjižare, nakladničke kuće, tiskare, i sl.) i u drugim ustanovama koje u sklopu svoga poslovanja uključuju pohranu, organizaciju i korištenje informacija (banke, bolnice, telekomunikacijske kompanije, i sl.) te gdje studenti druge godine studija mogu primijeniti teorijska znanja stečena na nastavi na prvoj i drugoj godini.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema izraditi jednostavnije primjere klasifikacije i kataložnih opisa knjižnične građe (tiskana građa, serijske publikacije) u papirnom i/ili elektroničkom obliku (uz pojačan nadzor mentora ili u demo bazi softvera za strojno čitljivo katalogiziranje) Izvješće o praksi, uredno vođen Dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, pozitivno ocijenjena praksa dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema izraditi promotivni materijal za ustanovu primatelja (letci, plakati, i sl.), sudjelovati u organiziranju promotivnih aktivnosti Izvješće o praksi, uredno vođen Dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, pozitivno ocijenjena praksa dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema obavljati tehničke poslove oko digitalizacije građe (skeniranje, slikanje kamerom, OCR na tekstu, obrada digitalizirane građe) Izvješće o praksi, uredno vođen Dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, pozitivno ocijenjena praksa dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema identificirati i popisivati oštećenja na građi Izvješće o praksi, uredno vođen Dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, pozitivno ocijenjena praksa dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema identificirati vrsta materijala (vezano uz zaštitu građe) Izvješće o praksi, uredno vođen Dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, pozitivno ocijenjena praksa dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema izraditi i/ili uređivati jednostavnije mrežne stranice Izvješće o praksi, uredno vođen Dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, pozitivno ocijenjena praksa dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema aktivno se uključiti u aktivnosti i rad s djecom i mladima Izvješće o praksi, uredno vođen Dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, pozitivno ocijenjena praksa dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Izrada finalnog izvješća, Kontinuirno izvršavanje zadataka, Odrađena satnica (u ustanovi)

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Izrada finalnog izvješća 0,5 0%
Kontinuirno izvršavanje zadataka 1 0%
Odrađena satnica (u ustanovi) 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Praktičan rad ne rezultira ocjenom, stoga se ne ocjenjuju pojedini dijelovi rada već se po izvršenju svih obveza prema praktičnom radu studentu daje potpis kojim se potvrđuje izvršenje svih predviđenih obveza. Uvjet za dobivanje potpisa je:

  • uredno vođen Dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju
  • pozitivno vrednovana praksa od strane mentora. Pozitivno ocijenjena praksa dokazuje se Potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi

Ukoliko mentor negativno ocijeni rad studenta na stručnoj praksi, studentu se uskraćuje potpis i u idućoj akademskoj godini mora ponovno odraditi kolegij Praktičan rad II, uz dogovor s voditeljem prakse s Odsjeka.

Svi obrasci (Dnevnik rada, Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi) mogu se pronaći u dokumentu Pravilnik o stručnoj praksi preddiplomskog studija Informatologije. 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Literaturu potrebnu za uspješno obavljanje praktičnog rada daje svaki mentor u ustanovi primatelju za konkretne zadatke koje studenti na stručnoj praksi trebaju izvršavati.

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Potpisan i ovjeren Dnevnik prakse te pozitivno ocijenjena praksa u Potvrdi o obavljenoj stručnoj praksi od strane mentora u ustanovi primatelju.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: