Oblikovanje mrežnih stranica

 

Naziv kolegija:
Oblikovanje mrežnih stranica
Šifra ISVU:
59230
Šifra MOZVAG:
IZZ305
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Badurina, Boris
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • postaviti mrežna mjesta na mrežnom poslužitelju
  • kreirati dinamički sadržaj pomoću javascript-e u izradi mrežnih mjesta
  • poznavati HTML lemente te njihove atribute
  • poznavati CSS svojstva te načine primjene istih
  • kreirati mrežne stranice i mrežna mjesta
  • primijeniti stečena znanja pri izradi mrežnih mjesta za informacijske ustanove i poslovne subjekte

Sadržaj predmeta:

Na seminarima se raspravlja o novim alatima, softverima i općim trendovima u području web dizajna. Obrađuju se pitanja vezana uz oblikovanje i administraciju mrežnih stranica te oblikovanje sadržaja s posebnim osvrtom na smjernice za osiguravanje pristupačnosti mrežnim sadržajima (postavljanje na web). Nastavne jedinice na seminarima uključuju teme poput: osnova web dizajna, HTML jezika, informacijske arhiteksture, iskoristivosti (usability) mrežnih stranica i sl... Osobito se ukazuje na načine formatiranja sadržaja u grafičkim editorima, načine ugrađivanja multimedija u mrežne stranice te  uspostavljanje veza između dokumenata odnosno strukture web sjedišta.

 

Uz prepostavku da se osnovama HTML-a ovladalo u okviru kolegija Označiteljski jezici za opis i prikaz sadržaja, na vježbama se nastavlja s naprednijim oblikovanjem mrežnih stranica u grafičkom editoru (MS FrontPage), mogućim načinima implementacije web obrazaca u HTML dokument, oblikovanjem dokumenata putem kaskadnih stilova (CSS) te konačno oblikovanjem dinamičkih stranica putem JavaScript jezika. Na zadnjim vježbama svaki student kreira vlastito web sjedište (5-7  mrežnih stranica) na zadanu temu i postavlja ga online na poslužioc fakulteta.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
seminari izrada i postavljanje sadržaja na udaljena računala postaviti mrežna mjesta na mrežnom poslužitelju ocjena postavljenog sadržaja, kolokvij
seminari izrada i postavljanje sadržaja na udaljena računala kreirati dinamički sadržaj pomoću javascript-e u izradi mrežnih mjesta ocjena postavljenog sadržaja, kolokvij
vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima poznavati HTML elemente te njihove atribute ocjenjivanje individualnih projekata, kontinuirana procjena izrade zadataka
vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima poznavati CSS svojstva te načine primjene istih ocjenjivanje individualnih projekata, kontinuirana procjena izrade zadataka
vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima kreirati mrežne stranice i mrežna mjesta ocjenjivanje individualnih projekata, kontinuirana procjena izrade zadataka
vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima primijeniti stečena znanja pri izradi mrežnih mjesta za informacijske ustanove i poslovne subjekte ocjenjivanje individualnih projekata, kontinuirana procjena izrade zadataka

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Zadaće

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 2,08 60%
Kontinuirano praćenje 0,8 22%
Pohađanje nastave 1,12 0%
Zadaće 1 18%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene.

Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: domaće zadaće: 36, kontinuirano praćenje (mini provjere znanja): 44, kolokviji: 120.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110-125 ocjenskih bodova (55%-62%) = dovoljan (2), 126-159 ocjenskih bodova (63%-79%) = dobar (3), 160-179 ocjenskih bodova (80%-89%) = vrlo dobar (4), 180-200 ocjenskih bodova (90%-100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i polaganje ispita u slučaju ispunjavanja dvaju preduvjeta: (1) mora pohađati 70% nastave i (2) iz elemenata vrednovanja predati sve zadaće. U slučaju neispunjenja 1. uvjeta student se upućuje na ponovno slušanje kolegija, a u slučaju neispunjenja drugog uvjeta student stječe pravo na potpis datumom predaje svih zadaća, a prije testiranja sljedećeg semestra.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Abrus, L. Izrada Weba : abeceda za webmastere. Zagreb : Bug ; SysPrint, 2003.:

Dopunska literatura:

  1. Abrus, L. Brzi vodič kroz Dreamweaver MX 2004. Zagreb : Bug : SysPrint, 2003.
  2. U dogovoru s nastavnikom odnosno potrebama studenata da prodube znanja ili ovladaju  novima; Izbor temeljne i dodatne literature ovisi o njezinoj dostupnosti i ažurnosti.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata; upitnik.

Ostale informacije: