Baze podataka I

 

Naziv kolegija:
Baze podataka I
Šifra ISVU:
59229
Šifra MOZVAG:
IZZ303
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Badurina, Boris
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti trebaju steći osnovna znanja i vještine potrebne za oblikovanje, izgradnju i održavanje baza podataka, a poglavito trebaju:

 • razumjeti i tumačiti osnovne razvojne pravce u teoriji i praksi baza podataka
 • biti kadri analizirati potrebe zamišljenog naručitelja
 • biti osposobljeni da samostalno oblikuju jednostavnije tekstualne i numeričke baze podataka
 • prepoznavati prednosti i nedostatke pojedinih baza podataka

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razlučiti osnovne razvojne pravce u teoriji i praksi baza podataka
 • analizirati potrebe zamišljenog naručitelja
 • prepoznavati prednosti i nedostatke pojedinih baza podataka
 • oblikovati jednostavnije tekstualne i numeričke baze podataka

Sadržaj predmeta:

Studenti se  upoznaju s osnovnim teorijskim konceptima, načelima, ciljevima i pristupima oblikovanju i uporabi baza podataka. S obzirom na važnost podataka u informacijskome okruženju pregledno će se izložiti osnovna načela pohrane i rukovanja podatcima u bazama podataka. Studentima će se omogućiti uvid u dostupne sustave za upravljanje bazama podataka, pri čemu se im se protumačiti vrste podataka, upravljački sustavi, logički slogovi, datoteke, tabele i katalozi te rad s logičkim shemama.

Studentima će se predstaviti odabrane korisnički orijentirane baze podataka i izdvojiti zanimljivi pristupi analizi korisničkih zahtjeva, oblikovanju podataka, očuvanju integriteta podataka i njihovoj zaštiti. Bit će riječi i o višestruko korisničkim bazama podataka i sustavima za upravljanje bazama podataka – DBMS.

Na vježbama studenti će se osposobljavati za samostalno oblikovanje i izgradnju jednostavnijih tekstualnih i numeričkih baza podataka te za analizu potreba, oblikovanje dokumenata, modeliranje podataka, sadržaj i strukturu zapisa i odabir softvera.  Vježbe iz izgradnje baze podataka u MS okruženju (Access + SQL Server) – SELECT naredba, znakovi komparacije i razvrstavanje prikaza, varijable i funkcije, mijenjanje, brisanje i dodavanje zapisa te upiti nad više tablica.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama razlučiti osnovne razvojne pravce u teoriji i praksi baza podataka ocjenjivanje pismenog ispita
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama analizirati potrebe zamišljenog naručitelja ocjenjivanje pismenog ispita
seminarsko izlaganje izrada seminarskog rada i sudjelovanje na radionicama prepoznavati prednosti i nedostatke pojedinih baza podataka rješavanje problema na odabranim primjerima
vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima oblikovati jednostavnije tekstualne i numeričke baze podataka ocjenjivanje kolokvija

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 2,55 66%
Pismeni ispit 1,32 34%
Pohađanje nastave 1,13 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene.

Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: Kolokviji: 132, Završni pismeni ispit: 68.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110-129 ocjenskih bodova (55%-65%) = dovoljan (2), 130-159 ocjenskih bodova (65%-80%) = dobar (3), 160-179 ocjenskih bodova (80%-90%) = vrlo dobar (4), 180-200 ocjenskih bodova (90%-100%) = izvrstan (5).

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110-129 ocjenskih bodova (55%-65%) = dovoljan (2), 130-159 ocjenskih bodova (65%-80%) = dobar (3), 160-179 ocjenskih bodova (80%-90%) = vrlo dobar (4), 180-200 ocjenskih bodova (90%-100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Jednačak G. Brzi vodič kroz Access 2002. Zagreb : Bug, 2002.
 2. Radovan, M. Baza podataka. Zagreb : Informator, 1993.

Dopunska literatura:

 1. Gillman, P. Database matters : a guide to how database systems work / Peter Gillman, Gillian Martin.  London : The Information Partnership, 1991.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, kritički komentari ostalih studenata o priređenoj bazi; upitnik

Ostale informacije: