Engleski za humanističke i društvene znanosti 1

 

Naziv kolegija:
Engleski za humanističke i društvene znanosti 1
Šifra ISVU:
45437
Šifra MOZVAG:
IZZ105
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Varga, Mirna
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Predmet je zamišljen na način da studenti s nastavnikom čitaju, interpretiraju i opisuju važnije članke i dokumente kako bi obladali temeljnim vokabolarom za praćenje struka u polju informacijskih znanosti te kako bi unaprijedili poznavanje engleskog jezika i bili sposobni pratiti nastavu na engleskom jeziku na višim godinama studija. Predmet pretpostavlja osnovno poznavanje engleskoga jezika.  Na vježbama tijekom prvoga semestra studenti će se upoznati s osnovnim rječnicima i tezaurusima u polju informacijskih znanosti na engleskom jeziku. Studenti će na primjerima iz stručne periodike obrađivati cjeline koje će ih postupno uvoditi u područje.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razlikovati opći leksik od akademskog
 • prepoznati karakteristične leksičke i gramatičke strukture te rečenična vezna sredstva u akademskom diskursu
 • objasniti uporabu glagolskih vremena u stručnim tekstovima
 • upotrijebiti glagolska vremena obrađena nastavnim gradivom
 • demonstrirati znanje stručnog leksika pri prijevodu dijelova teksta s engleskog na hrvatski jezik

Sadržaj predmeta:

Nakon prvoga semestra studenti bi trebali:

 • s razumijevanjem čitati jednostavnije stručne tekstove na engleskom jeziku
 • pratiti video materijale i interpretirati viđeno
 • upoznati temeljne pojmove i termine na engleskom jeziku

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava slušanje izlaganja, opažanje modela, aktivno sudjelovanje razlikovati opći leksik od akademskog aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava slušanje izlaganja, opažanje modela, aktivno sudjelovanje prepoznati karakteristične leksičke i gramatičke strukture te rečenična vezna sredstva u akademskom diskursu aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava čitanje i analiza literature i uvježbavanje. aktivno sudjelovanje objasniti uporabu glagolskih vremena u stručnim tekstovima aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje. upotrijebiti glagolska vremena obrađena nastavnim gradivom aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje demonstrirati znanje stručnog leksika pri prijevodu dijelova teksta s engleskog na hrvatski jezik aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 0,6 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pohađanje vježaba (70% minimalno), položena 2 kolokvija ili položen pismeni ispit. Studenti koje ne polože jedan od kolokvija tijekom semestra izlaze na pismeni ispit u redovnim ispitnim rokovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, položiti dva kolokvija tijekom semestra ili položiti završni ispit nakon završetka semestra. U slučaju izvođenja nastave na daljinu, studenti trebaju aktivno sudjelovati u nastavi uz uključivanje mikrofona i kamera kada se to zatraži.

Uvjet stjecanja prava na potpis uključuje 70% nazočnost na nastavi u virtualnoj ili stvarnoj učionici.

 

 

Obavezna literatura:

Nastavni materijali za kolegij Engleski jezik za humanističke i društvene znanosti 1

Hyland, Ken (2009). Academic Discourse: English In A Global Context. London, New York: Continuum.

Dopunska literatura:

 1. Peterson, K. i Wedge, R. (2013). Oxford Grammar for EAP. Oxford: Oxford University Press.
 2. McCarthy, M. i  O'Dell, F. (2008). Academic vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Eastwood, J. (2001). Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
 4. McCarthy, M. i O'Dell, F. (1994). English Vocabulary in Use (Advanced). Cambridge: CUP.
 5. Peterson K. (2013). Oxford Grammar for EAP. Oxford: Oxford University Press.
 6. Thomson, A. J. i Martinet, A.V. (1986). A Practical English Grammar. Oxford: Oxford University Press.
 7. Thomson, A. J. i Martinet, A.V. (1996). Advanced Exercises in Practical English. Grammar, Bd 1. Oxford: Oxford University Press.
 8. Thomson, A. J. i Martinet, A.V. (1998). Advanced Exercises in Practical English Grammar, Bd 2. Oxford: Oxford University Press.
 9. Vince, M. (2003). Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata; upitnici o primjerenosti sadržaja i organizacije vježaba.

Ostale informacije: