Osnove informacijske tehnologije

 

Naziv kolegija:
Osnove informacijske tehnologije
Šifra ISVU:
42957
Šifra MOZVAG:
IZZ104
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Nakon obavljene provjere znanja svih uspisanih studenata, za studente koji nisu dovoljno vješti pri uporabi osnovnih alata organizirano je pohađanje tečaja u CARNet čvorištu na Sveučilištu u prvom tjednu akademske godine, kako bi na vrijeme ovladali znanjima i vještinama potrebnim za praćenje ovog i daljnjih kolegija vezanih uz informacijske tehnologije.
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Papić, Anita
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Studente osposobiti:

 • za rad s osnovnim aplikacija MS Office-a: Word, Excel, PowerPoint
 • za rad s osnovnim programima koje će koristiti u uredskom, knjižničnom, arhivskom, dokumentacijskom, muzejskom i sl. poslovanju
 • za rad s osnovnim programima za rad u mrežnome okruženju (e-pošta, Web prebirnici, WebCT)

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • upoznati temeljne pojmove informacijske tehnologije
 • naučiti osnovne operacije na datotekama
 • koristiti Internet i elektroničku poštu
 • razlikovati vrste računalnih mreža
 • koristiti se obradom teksta, tabličnim kalkulacijama i  prezentacijskim tehnikama

Sadržaj predmeta:

Studenti se upoznaju sa značajkama najnovijih informacijskih tehnologija potrebnih u radu informacijskih stručnjaka:, računalna oprema i tehnologija i, telekomunikacije (mrežna tehnologija i komunikacije) i programska podrška. Propitkuju se optimalni načini korištenja novih tehnologija za studijski rad tijekom akademskog obrazovanja:

 1. računalna oprema i tehnologija – upoznavanje s radom računala, pisača i skenera (hardware), osnove rada na računalima (software), osnove operacijskih sustava (Windows, Linux)
 2. programska podrška u Windows OS – programi za uredsko poslovanje (MS Office), te ostali programi (za održavanje operacijskog sustava, programi za knjižnično poslovanje itd.)
 3. mrežna tehnologija i komunikacije – osnove mrežne tehnologije i rad u mrežnom okruženju, pretraživanje informacija; programska podrška za rad s novim tehnologijama za obrazovanje na daljinu,.

  Na vježbama se najprije provjeravaju znanje i vještine studenata kako bi se obučavanje prilagodilo njihovim potrebama i vještinama. Posebno se provjerava stupanj vještina za rad s osnovnim aplikacijama MS Office-a: Word, Excel, PowerPoint, određuju grupe i studente dalje priprema za rad u mrežnome okruženju: rad na udaljenom računalu, osobito rad  s WebCT-om kao alatom dostupinim hrvatskoj akademskoj zajednici. Studenti vježbaju koristiti mrežne službe (e-poštu,  raspravišta, dnevnike tzv. blogove), upoznaju se s logikom pretraživača (Internet Explorer, Mozilla Firefox itd) i metapretraživača.

  U sklopu ovog predmeta nužno se uvode novi sadržaji kako se mijenjaju/unapređuju dostupni alati i aplikacije.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanja, seminari, vježbe u računalnoj učionici slušanje izlaganja, rješavanje problema, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature upoznati temeljne pojmove informacijske tehnologije pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, praktičan rad, aktivnost studenata u nastavi
predavanja, seminari, vježbe u računalnoj učionici slušanje izlaganja, rješavanje problema, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature naučiti osnovne operacije sa datotekama pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, praktičan rad, aktivnost studenata u nastavi
predavanja, seminari, vježbe u računalnoj učionici slušanje izlaganja, rješavanje problema, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature koristiti internet i elektroničku  poštu pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, praktičan rad, aktivnost studenata u nastavi
predavanja, seminari, vježbe u računalnoj učionici slušanje izlaganja, rješavanje problema, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature razlikovati vrste računalnih mreža pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, praktičan rad, aktivnost studenata u nastavi
predavanja, seminari, vježbe u računalnoj učionici slušanje izlaganja, rješavanje problema, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature koristiti se obradom teksta, tabličnim  kalkulacijama i prezentacijskim tehnikama pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, praktičan rad, aktivnost studenata u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 2 60%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Praktični rad 1,5 30%
Usmeno izlaganje 0,4 10%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati. Ako student ima 5 ili više izostanaka (jedan izostanak iznosi 2 nastavna sata), neće dobiti potpis, kao ni ukoliko ukupno ostvari manje od 40% ocjene.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Petric, D. Internet uzduž i poprijeko. Zagreb : Bug : Sysprint, 2002.
 2. Poslovno računarstvo. / urednici V. Čerić, M. Varga, H. Birolla. Zagreb : Znak, 1998

Dopunska literatura:

 1. Baronica, D. Brzi vodič kroz Excel 2002 . Zagreb : Bug : Sysprint, 2002
 2. Bobinac, M. Brzi vodič kroz Word 2002. Zagreb : Bug : Sysprint, 2002.
 3. Maštruko, O. Windows XP : od početnika do gurua. Zagreb : Bug : SysPrint, 2003.
 4. Sušanj, D. Brzi vodič kroz PowerPoint 2002. Zagreb : Bug : SysPrint, 2003.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, obavljenim zadatcima, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata; upitnici o primjerenosti sadržaja i organizacije vježaba.

Ostale informacije: