Tvorba riječi u engleskom jeziku

 

Naziv kolegija:
Tvorba riječi u engleskom jeziku
Šifra ISVU:
174024
Šifra MOZVAG:
ENG604
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Brdar, Mario
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta upoznati studente s temeljnim pojmovno-terminološkim aparatom neophodnim za morfološku raščlambu složenih leksema te tako konkretno pridonijeti poboljšanju njihove komunikativne sposobnosti, tj. razumijevanja i izražavanja na engleskom jeziku.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • razlikovati morfološki jednostavne od morfološki složenih riječi
 • analizirati morfološki složene riječi na neposredne sastavnice
 • pravilno izabrati fonološki ili leksički uvjetovan alomorf afiksa ili osnove u slučaju sufiksacije ili prefiksacije
 • identificirati tvorbeni uzorak čiji je određena riječ instanca
 • opisati značenje morfološki složene riječi, svrstavajući je u adekvatnu semantičku kategoriju i putem parafraze.

Sadržaj predmeta:

Kolegij daje sustavan deskriptivan i teorijski utemeljen prikaz modela tvorbe riječi u suvremenom engleskom jeziku. Nakon tipologije morfema i morfoloških procesa, usredotočuje se na najznačajnije modele tvorbe riječi poput prefiksacije, sufiksacije, slaganja i konverzije. U njihovom opisu kombiniraju se formalna i semantička obilježja kao načela od kojih se kreće u prikazu. Sažeto se prikazuju marginalni procesi tvorbe riječi poput reduplikacije, suptraktivne tvorbe, kontaminacije i kratica. Naposljetku se razmatraju opća pitanja poput kreativnosti i plodnosti procesa tvorbe riječi.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 0%
Pohađanje nastave 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjena se temelji na zbroju bodova iz 3 pismena testa tijekom semestra ili uobičajeni ispit nakon odslušanog predmeta.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje dvaju kolokvija tijekom semestra

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bauer, Laurie (1983). English Word-Formation. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Bauer, Laurie, Rodney Huddleston (2002). Lexical word-formation. The Cambridge Grammar of the English Language, ed. by Rodney Huddleston, Geoffrey K. Pullum, 1621-1721. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Plag, Ingo (2003). Word Formation in English. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, Jan Svartvik (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language, Appendix I: Word-formation, 1515-1585. London: Longman.

Dopunska literatura:

 1. Adams, Valerie (1973). An Introduction to Modern English Word Formation. London: Longman.
 2. Adams, Valerie (2001). Complex Words in English. Harlow: Pearson Educational/ Longman.
 3. Aronoff, Mark (1976). Word Formation in Generative Grammar. (Linguistic Inquiry Monographs 1). Cambridge, Mass.: The MIT Press.
 4. Jespersen, Otto (1965). A Modern English Grammar on Historical Principles. Part IV: Morphology. Copenhagen: Ejnar Munksgaard.
 5. Marchand, Hans (1965). The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation. A Synchronic-Diachronic Approach. München: Beck.
 6. Szymanek, Bogdan (1993). Introduction to Morphological Analysis. Warszawa: Panstwowe Wydawnictvo Naukowe.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta

Ostale informacije: