Fotografija i vizualna kultura

 

Naziv kolegija:
Fotografija i vizualna kultura
Šifra ISVU:
255393
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST UMJETNOSTI - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Križić Roban, Sandra
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

  • integrirati znanja o mediju fotografije i njezinoj estetici u šire područje povijesti umjetnosti
  • povezati razvoj fotografije s primjenama na području tradicionalnog slikarstva u 19. stoljeću
  • procijeniti važnost fotografije u suvremenoj kulturi slike
  • preispitati utjecaj fotografije na pojavu filmske umjetnosti
  • kritički prosuđivati pojam vizualne kulture u današnjoj kulturi

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: