Zaštita i dokumentacija muzejskih predmeta

 

Naziv kolegija:
Zaštita i dokumentacija muzejskih predmeta
Šifra ISVU:
255392
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST UMJETNOSTI - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Kovač, Marina
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

 

  • formulirati  osnovne pojmove zaštite materijala, oblika i značenja muzejskih predmeta 
  • razviti etičke pretpostavke rada s muzejskim predmetima
  • preporučiti profesionalna pravila i postupke preventivne zaštite na muzejskim predmetima
  • prezentirati  materijale, vrste i uzroke oštećenja muzejskih predmeta
  • demonstrirati temeljna znanja i vještine inventarizacije i dokumentacije muzejskih predmeta
  • sintetizirati informacije prikupljene na predavanjima s iskustvima usvojenim tijekom studentske prakse u lokalnom muzeju
  • primijeniti stečene spoznaje u razumijevanju praktičnih problema

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: