Kreativni metodički postupci u nastavi likovne kulture i umjetnosti

 

Naziv kolegija:
Kreativni metodički postupci u nastavi likovne kulture i umjetnosti
Šifra ISVU:
255391
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST UMJETNOSTI - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bjedov, Vesna
15
0
0
Balen, Barbara
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Ovladati kreativnim metodičkim postupcima u nastavi likovne kulture i umjetnosti. Unaprjeđivanje kreativnih metodičkih potencijala te njihova primjena u oblikovanju i izvedbi nastave u osnovnoj i srednjoj školi.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • opisati kreativnost kao dio nastave likovne kulture i umjetnosti
  • razložiti portret kreativnoga nastavnika
  • argumentirati značaj učenikove kreativnosti
  • primijeniti kreativne metodičke postupke u nastavi likovne kulture i umjetnosti

stvarati nove ideje kao kreativne metodičke mogućnosti.

Sadržaj predmeta:

Kreativnost kao dio nastave likovne kulture i umjetnosti. Portret kreativnog nastavnika. Mogućnosti učenikove kreativnosti u nastavi. Primjeri kreativnih zadataka u nastavi likovne kulture i umjetnosti. Metodički postupci poticanja kreativnosti u nastavi likovne kulture i umjetnosti. Igra – kreativan metodički postupak. Kreativnost u opažanju i komuniciranju.  

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, obrazovanje na daljinu, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pisani ispit, Pohađanje nastave, Portfolio, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pisani ispit 0,75 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Portfolio 0,5 0%
Seminarski rad 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz seminarskoga rada, iz dvaju kolokvija te iz portfolija: 44 % konačne ocjene čini ocjena iz seminarskoga rada, 40 % konačne ocjene čini ocjena iz dvaju kolokvija te 16 % konačne ocjene čini ocjena iz portfolija.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 85 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 51 ocjenski bod ili 60 % ocjene.

Primjer izračunavanja ocjene:

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60 %–69,9 % = dovoljan (2), 70 %–79,9 % = dobar (3), 80 %–89,9 % = vrlo dobar (4), 90 %–100 % = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

OBVEZE STUDENTA:

pohađanje nastave (predavanja i seminara)

―            seminarski rad

―            kolokviji

―            portfolio

 

 

Obavezna literatura:

Bognar, Ladislav. 2012. Kreativnost u nastavi. Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju, 153 (1), 9-20.

Jeffrey, Bob, Anna Craft. 2010. Teaching creatively and teaching for creativity: distinctions and relationships. https://doi.org/10.1080/0305569032000159750

Mattes, Wolfgang. 2007. Nastavne metode: 75 kompaktnih pregleda za nastavnike i učenike. Naklada Ljevak, Zagreb.

Dopunska literatura:

Bjedov, Vesna. 2019. Učenik u nastavi hrvatskoga jezika. Matica hrvatska. Osijek (odabrana poglavlja)

Grgurić, Nada i Marijan Jakubin. 1996. Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje. Educa. Zagreb

Himelrajh, Viktor. 2018. Rad na likovnom odgoju djece i mladeži. Društvo za hrvatsku povijesnicu. Osijek

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa

Ostale informacije: