Metodika nastave likovne kulture i umjetnosti

 

Naziv kolegija:
Metodika nastave likovne kulture i umjetnosti
Šifra ISVU:
255386
Šifra MOZVAG:
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST UMJETNOSTI - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bjedov, Vesna
30
0
0
Balen, Barbara
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Ovladati metodičkim znanjima o zakonitostima oblikovanja nastavnoga sata likovne kulture i umjetnosti. Stjecanje metodičke kompetencije na razini funkcionalne primjene metodičkoga znanja pri izvođenju nastave u osnovnim i srednjim školama.

 

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • primijeniti temeljna metodička znanja u razradi ustroja nastavnoga sata likovne kulture i umjetnosti
 • izraditi scenarij nastavnoga sata likovne kulture i umjetnosti, tj. pisanu pripravu primjenjujući metodički instrumentarij
 • interpretirati predmetni kurikulum
 • analizirati udžbeničku jedinicu
 • razlikovati tematska izvorišta, likovne teme i motive
 • vrednovati učenička postignuća u nastavi likovne kulture i umjetnosti
 • organizirati nastavni sat slijedeći načela planiranja i upravljanja vremenom

Sadržaj predmeta:

Metodika – znanost o poučavanju nastavnoga predmeta. Planiranje nastave likovne kulture i umjetnosti. Kurikulum nastavnoga predmeta Likovna kultura i Likovna umjetnost. Planiranje nastavne jedinice i ishoda učenja. Tematska izvorišta, likovne teme i motivi. Pristup obradi likovnih motiva. Socijalni oblici rada i metode u nastavi likovne kulture i umjetnosti. Ustroj nastavnoga sata likovne kulture i umjetnosti. Učenikovo i nastavnikovo pitanje. Likovni odgoj djece i mladih. Nastavnik likovne kulture i umjetnosti. Vrednovanje u nastavi.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, obrazovanje na daljinu, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
diskusijska predavanja
interaktivna predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija
 • primijeniti temeljna metodička znanja u razradi ustroja nastavnoga sata likovne kulture i umjetnosti
pismeni kolokviji
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
interaktivna predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija
 • izraditi scenarij nastavnoga sata likovne kulture i umjetnosti, tj. pisanu pripravu primjenjujući metodički instrumentarij
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija, interpretacija i analiza predmetnog kurikuluma za Likovnu kulturu i Likovnu umjetnost
 • interpretirati predmetni kurikulum
pismeni kolokviji
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija, analiza udžbenika likovne kulture i umjetnosti
 • analizirati udžbeničku jedinicu
pismeni kolokviji
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija
 • razlikovati tematska izvorišta, likovne teme i motive
pismeni kolokviji
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija
 • vrednovati učenička postignuća u nastavi likovne kulture i umjetnosti
pismeni kolokviji
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija
 • organizirati nastavni sat slijedeći načela planiranja i upravljanja vremenom
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
usmeni ispit
portfolio
 
 
2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
diskusijska predavanja
interaktivna predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija
 • primijeniti temeljna metodička znanja u razradi ustroja nastavnoga sata likovne kulture i umjetnosti
pismeni kolokviji
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
interaktivna predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija
 • izraditi scenarij nastavnoga sata likovne kulture i umjetnosti, tj. pisanu pripravu primjenjujući metodički instrumentarij
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija, interpretacija i analiza predmetnog kurikuluma za Likovnu kulturu i Likovnu umjetnost
 • interpretirati predmetni kurikulum
pismeni kolokviji
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija, analiza udžbenika likovne kulture i umjetnosti
 • analizirati udžbeničku jedinicu
pismeni kolokviji
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija
 • razlikovati tematska izvorišta, likovne teme i motive
pismeni kolokviji
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija
 • vrednovati učenička postignuća u nastavi likovne kulture i umjetnosti
pismeni kolokviji
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija
 • organizirati nastavni sat slijedeći načela planiranja i upravljanja vremenom
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
usmeni ispit
portfolio
 
 
2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
diskusijska predavanja
interaktivna predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija
 • primijeniti temeljna metodička znanja u razradi ustroja nastavnoga sata likovne kulture i umjetnosti
pismeni kolokviji
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
interaktivna predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija
 • izraditi scenarij nastavnoga sata likovne kulture i umjetnosti, tj. pisanu pripravu primjenjujući metodički instrumentarij
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija, interpretacija i analiza predmetnog kurikuluma za Likovnu kulturu i Likovnu umjetnost
 • interpretirati predmetni kurikulum
pismeni kolokviji
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija, analiza udžbenika likovne kulture i umjetnosti
 • analizirati udžbeničku jedinicu
pismeni kolokviji
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija
 • razlikovati tematska izvorišta, likovne teme i motive
pismeni kolokviji
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija
 • vrednovati učenička postignuća u nastavi likovne kulture i umjetnosti
pismeni kolokviji
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
 
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje, diskusija
 • organizirati nastavni sat slijedeći načela planiranja i upravljanja vremenom
pismena priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti
usmeni ispit
portfolio
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pisani ispit, Pohađanje nastave, Portfolio, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pisani ispit 1 0%
Pohađanje nastave 1,125 0%
Portfolio 0,675 0%
Seminarski rad 1,2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz seminarskoga rada – pisane priprave za nastavni sat, iz dvaju kolokvija te iz portfolija: 44 % konačne ocjene čini ocjena iz seminarskoga rada, 40 % konačne ocjene čini ocjena iz dvaju kolokvija te 16 % konačne ocjene čini ocjena iz portfolija.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 85 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 51 ocjenski bod ili 60 % ocjene.

Primjer izračunavanja ocjene:

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60 %–69,9 % = dovoljan (2), 70 %–79,9 % = dobar (3), 80 %–89,9 % = vrlo dobar (4), 90 %–100 % = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

OBVEZE STUDENTA:

 • pohađanje nastave (predavanja i seminara)
 • seminarski rad (pisana priprava za nastavni sat likovne kulture i umjetnosti)
 • kolokviji
 • portfolio

 

 

Obavezna literatura:

Bežen, Ante. Metodika – znanost o poučavanju nastavnoga predmeta. 2008. Profil International i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb

Grgurić, Nada i Marijan Jakubin. 1996. Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje. Educa. Zagreb

Dopunska literatura:

*Kurikulum nastavnog predmeta Likovna kultura i Likovna umjetnost za osnovne škole i gimnazije, MZO, Zagreb, 2019.

Bjedov, V., Ivić, Vlatka. 2019. Metodička priprema za nastavni sat hrvatskoga jezika. Metode i teorije – zbornik radova na stranim jezicima X. međunarodne znanstveno-metodičke konferencije. urednik:  Sándor Bordás. Eötvös József Főiskola. Baja. (odabrana poglavlja)

Damjanov, Jadranka. 1991. Vizualni jezik i likovna umjetnost. Školska knjiga. Zagreb

Himelrajh, Viktor. 2018. Rad na likovnom odgoju djece i mladeži. Društvo za hrvatsku povijesnicu. Osijek

Jakubin, Marijan. 1999. Likovni jezik i likovne tehnike. Educa. Zagreb

Matijević, Milan i Dijana Radovanović. 2011. Nastava usmjerena na učenika. Školske novine. Zagreb

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa

Ostale informacije: