Regionalna povijest 19. stoljeća

 

Naziv kolegija:
Regionalna povijest 19. stoljeća
Šifra ISVU:
255685
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Volner, Hrvoje
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada, a prema detaljno razrađenim kriterijima vrednovanja s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Završni ispit je ocjena pismenoga ispita te usmenoga ispita. Studenti iz svakoga pojedinog elementa praćenja moraju zadovoljiti minimalno propisane kriterije s kojima su upoznati i koji su im javno dostupni.

Udio pojedinih elemenata vrednovanja u konačnoj ocjeni iskazani ECTS skalom ocjenjivanja su sljedeći: aktivnost na nastavi 11 %, pisanje i izlaganje seminara 11 %, provjere znanja 78 %

Primjer izračunavanja ocjene:

Udio pojedinih elemenata vrednovanja u konačnoj ocjeni iskazani ECTS skalom ocjenjivanja su sljedeći: aktivnost na nastavi 11 %, pisanje i izlaganje seminara 11 %, provjere znanja 78 %

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su dužni redovito pohađati nastavu (do 30 % nastavnih sati izostanaka), pripremiti za nastavni sat analizu zadanoga teksta, aktivno sudjelovati u raspravama na zadanu temu. Napisati seminar na temelju pročitane literature i izlagat, izvršiti svoje obaveze polaganjem kolokvija i usmenog ispita

 

 

Obavezna literatura:

pismeni ispit:

Nikša Stančić, Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću, Zagreb 2002. (str. 3– 71.)

Darko Dukovski, Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća (knjiga 1, 1800. - 1914.), Zagreb 2005.

usmeni ispit (jedna knjiga po izboru):

A. J. P. Taylor, Habsburška Monarhija 1809-1918, Zagreb 1990.

M. Hroch, Društveni preduvjeti nacionalnih preporoda u Europi: komparativna analiza društvenog sastava patriotskih grupa malih europskih nacija, Zagreb, 2006.

J. Matuz, Osmansko Carstvo, Zagreb, 1986.

 

Dopunska literatura:

S. M. Džaja, Bosna i Hercegovina u austrougarskom razdoblju (1878-1918), Mostar, 2002.

H. Haselsteiner, Ogledi o modernizaciji u srednjoj Europi, Zagreb, 1997.

P. M. Judson, Povijest Habsburškog Carstva, Zagreb, 2018.

L. Kontler, Povijest Mađarske: tisuću godina u srednjoj Europi, Zagreb, 2007.

D. Pavličević, Hrvati i istočno pitanje, Zagreb, 2007.

M. Todorova, Imaginarni Balkan, Zagreb, 2015.

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: