Mikropovijest i predmoderna lokalna povijest

 

Naziv kolegija:
Mikropovijest i predmoderna lokalna povijest
Šifra ISVU:
256957
Šifra MOZVAG:
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Njari, Denis
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija jest upoznati studente o mogućnostima proučavanja i poučavanja o „malim“ temama, sa što različitijih područja ljudskog života, te s naglaskom na srednjovjekovno i ranonovovjekovno razdoblje. S druge strane, nasuprot općim karakteristikama na pojedinačnim primjerima, cilj je i ukazati na regionalne i lokalne specifičnosti u povijesti proučavanoga područja.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • interpretirati opće povijesne modele na temelju lokalnih primjera
  • prepoznati lokalne specifičnosti u odnosu na općedruštvena kretanja u srednjem i ranom novom vijeku
  • analizirati lokalne događaje, osobe i fenomene iz razdoblja srednjeg i ranog novog vijeka
  • smjestiti analizirani lokalni događaj, osobu ili fenomen u dani vremenski, društveni, kulturni, politički i gospodarski kontekst
  • uspoređivati lokalne događaje, osobe i kontekst s analognima u zapadnoj, srednjoj i jugoistočnoj Europi u srednjem i ranom novom vijeku
  • tumačiti povijesne fenomene ograničavajući se samo na jednu osobu, događaj, predmet ili ideju

Sadržaj predmeta:

Uvodni sat. Upoznavanje sa sadržajem kolegija, metodama rada i načinom vrjednovanja. Teorijsko-metodološki uvod s pojmovnim razlikovanjem mikropovijesti od lokalne povijesti. Primjeri dosadašnjih mikrohistorijskih istraživanja iz razdoblja srednjovjekovne i ranonovovjekovne povijesti. Primjeri dosadašnjih istraživanja lokalne povijesti iz razdoblja srednjovjekovne i ranonovovjekovne povijesti. Primjeri iz zapadne, srednje i jugoistočne Europe, te primjeri razlika hrvatskih regija. Priprema historiografskog teksta iz mikrohistorije i njegova analiza na nastavi. Samostalno istraživanje odabrane mikrohistorijske teme te odabrane teme iz područja lokalne povijesti. Prikaz rezultata istraživanja. Kritički osvrt i esej. Prema mogućnosti, terenska nastava s izlaganjima in situ. Završna sinteza i rasprava.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, obrazovanje na daljinu

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
 
slušanje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
interpretirati opće povijesne modele na temelju lokalnih primjera
uspoređivati lokalne događaje, osobe i kontekst s analognima u zapadnoj, srednjoj i jugoistočnoj Europi u srednjem i ranom novom vijeku
aktivnost na nastavi
pisani ispit
usmeni ispit
 
predavanje
seminarsko izlaganje
terenska nastava
slušanje
samostalna analiza literature i digitalnih primjera
uspoređivanje primjera i zaključivanje
prepoznati lokalne specifičnosti u odnosu na općedruštvena kretanja u srednjem i ranom novom vijeku
analizirati lokalne događaje, osobe i fenomene iz razdoblja srednjeg i ranog novog vijeka
seminarski rad
 
seminarsko izlaganje
heuristički razgovor
rasprava
 
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
 
smjestiti analizirani lokalni događaj, osobu ili fenomen u dani vremenski, društveni, kulturni, politički i gospodarski kontekst seminarski rad
aktivnost na nastavi
usmeni ispit
 
seminarsko izlaganje samostalna analiza literature i digitalnih izvora
uspoređivanje primjera i zaključivanje
tumačiti povijesne fenomene ograničavajući se samo na jednu osobu, događaj, predmet ili ideju seminarski rad
esej
pisani ispit
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Pisani ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,05 0%
Esej 0,3 0%
Pisani ispit 0,3 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,5 0%
Usmeni ispit 0,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studentima se vrjednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada, a prema razrađenim kriterijima vrjednovanja s kojima su studenti upoznati. Završni ispit ocjena je pismenoga ispita esejskoga tipa te usmenoga ispita. Studenti iz svakoga pojedinog elementa praćenja moraju zadovoljiti minimalno propisane kriterije.

Udio pojedinih elemenata vrednovanja u konačnoj ocjeni iskazani ECTS skalom ocjenjivanja su sljedeći:

seminarski rad 40 %

esej 25%

pismeni ispit 25%

usmeni ispit 10%

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su dužni redovito pohađati nastavu (do 30 % nastavnih sati izostanaka), pripremiti za nastavni sat barem jedan primjer sadržaja iz mikrohistorije te iz lokalne povijesti, aktivno sudjelovati u raspravama na zadanu temu te na koncu samostalno napisati esej s kritičkim osvrtom o mikrohistoriji i lokalnoj povijesti, koristeći historiografsku literaturu s predstavljanjem vlastitog zaključka.

 

 

Obavezna literatura:

1.Bertoša, Miroslav, Izazovi povijesnog zanata: lokalna povijest i sveopći modeli (Zagreb, Antibarbarus, 2002), odabrana poglavlja

2. Gross, Mirjana, Mikrohistorija: dopuna ili suprotnost makrohistorije (Zagreb, Otium, 2, 1994, 18-36)

3. Mikrohistorija. Pola stoljeća inovacija. (Zagreb, FF Press, 2022.), odabrana poglavlja

Dopunska literatura:

1. Ginzburg, Carlo, Sir i crvi – kozmos jednog mlinara iz 16. stoljeća (Zagreb, Grafički zavod Hrvatske, 1989.)

2. Szijártó, István, Four Arguments for Microhistory (London, Rethinking History, 6, 2002, st. 209-215).

3. Zavičajna povijest u interkulturalnom kontekstu. Zbornik prvog hrvatskog simpozija o nastavi povijesti, ur. Drago Roksandić i Marijana Marinović (Zagreb, FF Press, 2006)

4. Brkljačić, M. i Prlenda, S., Kultura pamćenja i historija (Zagreb, 2006)

5. Album predaka, zbornik zavičajne povijesti (Zagreb, Školska knjiga, 2009)

6. Raukar, Tomislav, Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja (Zagreb, FF Press, 2002)

7. Oldridge, Darren, Strange histories: the trial of the pig, the walking dead, and other matters of fact from the medieval and Renaissance worlds (London, Routledge, 2005)

8. Horvat, Zorislav, Grijanje u srednjovjekovnim burgovima kontinentalne Hrvatske: kamini, dimnjaci i kaljeve peći (Prostor 2, 1994, str. 215-240)

9. Völker-Rasor, Anette, Rani novi vijek (Zagreb, Golden marketing, 2016), odabrana poglavlja

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Interna anketa o korisnosti i primjenjivosti stečenih znanja i vještina na kolegiju, na posljednjem satu u semestru.

Ostale informacije: