Jezik, rod i spolnost

 

Naziv kolegija:
Jezik, rod i spolnost
Šifra ISVU:
255377
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g., 2.g., 3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Milić, Goran
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija predstaviti studentima temeljne načine i domene prožetosti jezika "signalima" društveno-kulturnog odnosa prema "muškosti" i "ženskosti" te ukazati na načine kojima se pomoću tih "signala" može manipulirati.

Kolegijem se želi studente osposobiti i za identifikaciju vidova i tipova jezične uporabe u kojima se odražava utjecaj rodnih i spolnih razlika te nejednakost tretmana pripadnika dvaju spolova postignuta jezičnim sredstvima (na svim razinama analize jezične organizacije – od fonologije, morfologije, sintakse i semantike), uzimajući u obzir diskursne čimbenike.

Studente će se kroz samostalno uočavanje i bavljenje podacima iz stvarne jezične uporabe poticati na kritičko razmatranje obrađenih fenomena te analizu njihovih društvenih korijena i posljedica. Iako će naglasak biti na slučajevima iz varijeteta engleskoga jezika i pripadajućih (sup)kultura, studente se želi osposobiti za uočavanje sličnih fenomena u drugim jezicima i kulturama te ispitivanje dosega potencijalnih generalizacija i uzroka međujezičnih i međukulturnih varijacija glede tretiranja univerzalne kategorije kakva je spol.

Konačno, budući da su analize u ovome polju neizostavno vezane uz interdisciplinarne čimbenike, kolegij je usmjeren na isticanje prednosti primjene saznanja i metodololoških postavki iz drugih znanstvenih disciplina (sociologije, psihologije, antropologije itd.) pri prepoznavanju i analizi uzroka i posljedica jezičnih fenomena.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • identificirati vidove jezične uporabe u kojima se odražava utjecaj rodnih i spolnih razlika te nejednakost tretmana pripadnika dvaju spolova postignutu jezičnim sredstvima (na svim razinama analize jezične organizacije – fonologije, morfologije, sintakse i semantike) uzimajući u obzir diskursne čimbenike
 • samostalno istraživati podatke iz stvarne jezične uporabe te formirati hipoteze o uzrocima i posljedicama takvoga jezičnog ponašanja
 • prepoznati odlike žanrova tipično usmjerenih na / vezanih uz mušku ili žensku publiku
 • kritički se osvrtati na suvremene trendove u jezičnoj komunikaciji vezane uz sličnosti i razlike među spolovima i raspravljati o njihovim društvenim osnovama i posljedicama u varijetetima engleskoga jezika i pripadajućim (sup)kulturama
 • uočavati suvremene trendove u jezičnoj komunikaciji vezane uz sličnosti i razlike među spolovima ispitivati doseg potencijalnih generalizacija i uzroka međujezičnih i međukulturnih varijacija glede tretiranja univerzalne kategorije spola
 • primjenjivati saznanja iz drugih znanstvenih disciplina pri prepoznavanju i analizi uzroka i posljedica jezičnih fenomena vezanih uz predmet kolegija poštovati rodne razlike pokazujući tolerantan odnos prema alternativnim životnim izborima glede roda i spola.

Sadržaj predmeta:

Kolegij se, krećući od pitanja biološke i društvene uvjetovanosti kategorija spola i roda, bavi analizom odnosa između uporabe jezika i društveno-kulturnih stavova i očekivanja vezanih uz navedene kategorije.

Kratkim pregledom razvoja interesa za ova pitanja (smještanjem prije svega u okvir feminističkih studija), polazišna točka bit će uočavanje načina na koji se društveno uvjetovana nejednakost između spolova očituje u jeziku, što povlači pitanje seksizma u jeziku.

Nadalje, koncentrirat ćemo se i na analize žanrova predloženih kao karakterističnih za muškarce i žene, s posebnim naglaskom na karakteristike muškaraca i žena kao govornika i slušatelja (može li se, i u kojemu smislu, govoriti o 'jeziku muškaraca/žena'?), vidove pripadajućih komunikacijskih stilova (pitanja direktnosti i indirektnosti pri komunikaciji, uljudnost (engl. politeness), usmjerenost ka suradnji ili natjecanju, razlike u izboru i upravljanju temama u razgovoru (engl. topic management, turn-taking)), kao i na odraze i utjecaj tih čimbenika u odnosima u obitelji, instituciji braka te vezama i u odnosu na (sup)kulturnu pripadnost i društvene uloge. Konačno, predloženi vidovi sagledavaju se i kroz prizmu pitanja vezanih uz homoseksualnost, transrodnost i transseksualnost kao sve aktualnijih pojava u društvu i kulturi te izvora novih pravaca istraživanja.Analize i rasprave temeljit će se na primjerima stvarne uporabe iz niza reprezentativnih tipova

izvora, npr. muških/ženskih oglasa za sklapanje poznanstava, talk showova i tipova TV programa te časopisa usmjerenih muškoj ili ženskoj publici i sl., kao i na usporedbi s uporabama iz izvora tijekom povijesti. Navedeni i slični tipovi medija bit će polazište za samostalna istraživanja studenata, čiji će se rezultati kratko predstavljati na seminarima i služiti kao temelj za diskusije.

Eventualno prethodno znanje iz srodnih šire orijentiranih kolegija Analiza diskursa i Uvod u sociolingvistiku je korisno, no ne i isključivo neophodno, jer će se relevantni pojmovi ciljano uvesti te teorijski i metodološki specificirati kroz bavljenje temama za koje su bitni sa stajališta ovako suženog polja interesa.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
 • predavanje
 • diskusija
 • slušanje izlaganja
 • analiza literature
 • rasprava
 • identificirati vidove jezične uporabe u kojima se odražava utjecaj rodnih i spolnih razlika te nejednakost tretmana pripadnika dvaju spolova postignutu jezičnim sredstvima
uzimajući u obzir diskursne čimbenike
 • aktivnost studenata na nastavi
 • pismeni ispit (kolokvij)
 • seminarsko izlaganje/ samostalni istraživački zadatak
 • rasprava
 • amostalna uporaba i analiza literature
 • prezentacija naučenog, izrada projekta
 • samostalno istraživati podatke iz stvarne jezične uporabe u kojima se odražava utjecaj rodnih i spolnih čimbenika
 • samostalno istraživanje / projektna aktivnost
 • usmeno izlaganje
 • portfolio
 • predavanje
 • grupna rasprava
 • slušanje izlaganja
 • sustavno opažanje
 • analiza primjera
 • prepoznati odlike žanrova tipično usmjerenih/ vezanih uz mušku ili žensku publiku
 • aktivnost studenata na nastavi
 • pismeni ispit (kolokvij)
 • predavanje
 • grupna rasprava
 • slušanje izlaganja
 • rasprava
 • kritički se osvrtati na suvremene trendove u jezičnoj komunikaciji glede kategorija roda i spola i raspravljati o
 • aktivnost studenata na nastavi
 • pismeni ispit (kolokvij)
 
    njihovim društvenim osnovama i posljedicama u varijetetima engleskoga
jezika i pripadajućim (sup)kulturama
 
 • predavanje
 • diskusija
 • slušanje izlaganja
 • sustavno opažanje
 • analiza primjera
 • uočavati suvremene trendove u jezičnoj komunikaciji vezane uz sličnosti i razlike među spolovima ispitivati doseg potencijalnih generalizacija i uzroka međujezičnih i međukulturnih varijacija glede tretiranja univerzalne kategorije
spola
 • aktivnost studenata na nastavi
 • pismeni ispit (kolokvij)
 • predavanje
 • diskusija
 • slušanje izlaganja
 • rasprava
 • sustavno opažanje
 • primjenjivati saznanja iz drugih znanstvenih disciplina pri prepoznavanju i analizi uzroka i posljedica jezičnih fenomena
vezanih uz predmet kolegija.
 • aktivnost studenata na nastavi
 • pismeni ispit (kolokvij)
 • rasprava
 • seminarsko izlaganje
 • slušanje izlaganja
 • rasprava
 • sustavno zapažanje
 • poštovati rodne razlike pokazujući tolerantan odnos prema alternativnim životnim
izborima glede roda i spola
 • aktivnost studenta na nastavi
 • samostalno istraživanje

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Istraživanje, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Istraživanje 1,25 0%
Kontinuirana provjera znanja 1 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Završna će ocjena biti rezultat prosjeka ocjena iz

 • dvaju kratkih testova
 • ocjene samostalno osmišljenoga istraživanja s fokusom na neku od obrađenih tema, predanog u pisanom obliku, i njegova kratkog izlaganja na satu

Uzet će se u obzir redovitost pohađanja nastave i aktivnost na satu te uredno izvršavanje domaćih zadataka.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 • Odabrana poglavlja iz: Cameron, D., D. Kulick,eds. (2006). The Language and Sexuality Reader. London:Routledge.
 • Odabrana poglavlja iz: Holmes, J. and M. Meyerhoff, eds. (2003).The Handbook of Language and Gender. Malden, MA: Blackwell.
 • Tannen, D. (1996) Gender and Discourse, Oxford: OUP.
 • Wodak, R. (1997) Gender and Discourse. Sage.

izbor članaka iz časopisa

Dopunska literatura:

 • Cameron, D (2007) The Myth of Mars and Venus: Do Men and Women Really Speak Different Languages? Oxford: OUP.

 

 • Cameron, D. (2005) "Language, gender and sexuality: current issues and new directions",

Applied Linguistics 26.4: 482-502.

 • Lakoff, Robin (1975): Language and Women's Place. New York: Harper and Row Livia, A K.Hall (ed.) (1997). Queerly Phrased: Language, Gender and Sexuality, Oxford: OUP.
 • Gaudio, R. (1994). Sounding gay: Properties in the speech of gay and straight men.

American Speech 69: 30-57.

 • Tannen, D. (1990).You just don’t understand: Women and men in conversation. New York: William Morrow.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

 

Ostale informacije: