Društveno korisno učenje za IT stručnjake

 

Naziv kolegija:
Društveno korisno učenje za IT stručnjake
Šifra ISVU:
255344
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Papić, Anita
15
15
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj predmeta je unaprijediti proces učenja kroz spoj teorije i društvenog angažmana te osposobiti studente za društveno korisno učenje (DKU) kao nastavnu metodu koja studentima omogućuje da primjenjuju znanja i vještine stečene kroz studij te obogaćuju proces usvajanja znanja radeći u timu na razvoju projekta i/ili radionica kojima se rješava neki konkretan društveni problem.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

        -      opisati društveno korisno učenje

        -      objasniti komponente učinkovitih programa društveno korisnog učenja

        -      upotrijebiti teorijsko znanje u stvarnom kontekstu

  • riješiti probleme i zadovoljiti potrebe odabrane zajednice /društvene skupine
  • utjecati na razvoj vlastite građanske odgovornosti
  • razviti kritičko razmišljanje i kreativnost u rješavanju problema
  • prihvatiti različitosti i smanjiti stereotipe prema određenim skupinama

Sadržaj predmeta:

Na predavanjima će se studenti upoznati sa sljedećim temama: Definicija i razvoj metode društveno korisnog učenja; Važnost i primjena društveno korisnog učenja te razumijevanja šireg društvenog konteksta na koji društveno korisno učenje može pozitivno utjecati; Modeli društveno korisnog učenja kao što su plasman model, projektni model, model proizvoda, model predstavljanja i model događaja; Razlike između tradicionalnoga učenja i društveno korisnog učenja; Razlika društveno korisnog učenja i volontiranja te ostalih sličnih metoda; Tri načela uspješnosti društveno korisnog učenja: realnost, recipročnost i refleksija; Komponente učinkovitih programa društveno korisnog učenja; Izazovi društveno korisnog učenja; Primjeri dobre prakse društveno korisnog učenja; Dobrobiti društveno korisnog učenja;

Na seminarima će se studenti osposobiti za  osmišljavanje, pripremu i provođenje programa DKU-a u partnerskim organizacijama u sklopu kojih će isključene skupine u obrazovanju dobiti nesvakidašnju priliku biti ponovno ili uopće povezane s mogućnostima visokog obrazovanja te znanjem koje dugoročno može utjecati na kvalitetu njihovog života. Studenti će se pripremiti za inovativan način učenja, podučavanja i provedbe održivih projekata u zajednici.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, vježbe, obrazovanje na daljinu, terenska nastava

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanja slušanje izlaganja i čitanje literature opisati društveno korisno učenje usmeni ispit
analiza primjera objasniti komponente učinkovitih programa društveno korisnog učenja
Seminari istraživanje upotrijebiti teorijsko znanje u stvarnom kontekstu seminarski rad
razviti kritičko razmišljanje i kreativnost u rješavanju problema
Terenska nastava provesti projekt u partnerskoj ustanovi riješiti probleme i zadovoljiti potrebe odabrane zajednice /društvene skupine dnevnik rada na projektu
utjecati na razvoj vlastite građanske odgovornosti
prihvatiti različitosti i smanjiti stereotipe prema određenim skupinama

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Projekt, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1,125 0%
Projekt 0,875 0%
Seminarski rad 0,5 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja polaznik može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu polaznik treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene. Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9% = dovoljan (2), 70% - 79,9% = dobar (3), 80% - 89,9% = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5). Za prolaznu ocjenu polaznik je obvezan položiti usmeni ispit i seminarski rad te provesti projekt u partnerskoj organizaciji.

Primjer izračunavanja ocjene:

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9% = dovoljan (2), 70% - 79,9% = dobar (3), 80% - 89,9% = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5). Za prolaznu ocjenu polaznik je obvezan položiti usmeni ispit i seminarski rad te provesti projekt u partnerskoj organizaciji.

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

OBVEZE STUDENTA:

Za prolaznu ocjenu polaznik je obvezan prisustvovati nastavi, položiti usmeni ispit i seminarski rad te provesti projekt u partnerskoj organizaciji.

 

 

Obavezna literatura:

Mikelić Preradović, Nives. Učenjem do društva znanja: Teorija i praksa društveno korisnog učenja. Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009.

Dopunska literatura:

Clarke Univesity (2019). Service Learning Guide, URL: https://www.clarke.edu/wp-content/uploads/Service-Learning-Guide.pdf

Heffernan, K. (2001). Fundamentals of service-learning course construction. Providence, RI: Campus Compact.

What is assistive technology? URL: https://www.atia.org/home/at-resources/what-is-at/

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta. Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: