Augustovo doba i Principat

 

Naziv kolegija:
Augustovo doba i Principat
Šifra ISVU:
240965
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Nema posebnih uvjeta.
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Đukić, Zlatko
0
0
0
Lacković, Franjo
0
0
0
Milivojević, Feđa
30
0
0
Fremec, Ivan
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Augustovo doba formativno je razdoblje za nastanak i političko, ekonomsko, društveno i kulturno oblikovanje Rimskoga Carstva, a koje je imalo ključan utjecaj na naredna razdoblja europske povijesti i stvaranje europske kulturne baštine. Ovaj pregledno-analitički kolegij pruža studentima i studenticama uvid u razne vrste izvora, znanstvene paradigme i metode te političku, društveno-ekonomsku i kulturnu povijest Augustova doba i čitava ranog carskog razdoblja (Principat).

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • imati uvid u različite vrste rimske građe i sagledati je u njenom povijesnom i kulturnom kontekstu
 • razumjeti mogućnosti i ograničenja pojedinih vrsta izvora za razumijevanje rimskoga svijeta i za povijesnu interpretaciju
 • prepoznati što je to povijesna interpretacija i ocijeniti značaj pojedine interpretacije
 • znati značenje i točno upotrebljavati termine specifične za rimski svijet i za znanost o antičkom Rimu
 • razumjeti strukture koje su činile temelj rimskoga svijeta (ekologija, demografija, kućanstvo i rod, ekonomske institucije i tehnologija)
 • imati solidan korpus znanja o događajima, institucijama i osobama važnih za rimski svijet
 • odrediti i razumjeti povijesne procese specifične za rimski svijet
 • prepoznati ulogu Rima u oblikovanju antičkog Mediterana, kontinentalne Europe te Bliskog i Srednjeg istoka
 • prepoznati domete Rimskog Carstva u kontekstu drugih predmodernih imperija
 • prepoznati ulogu i važnost antičke rimske kulturne baštine za nastanak europske kulture
 • jasno razmišljati i jasno se izražavati u usmenom i pisanom obliku
 • unaprijediti kritičko čitanje i mišljenje te empatičnu maštovitost
 • poštovati etiku akademske zajednice

Sadržaj predmeta:

Geografija i ekologija Italije i Mediterana, demografija; životni standard; kućanstvo i rodna ideologija; tehnologija; rimski republikanski imperijalizam i razdoblje kasne Republike; kriza Republike; reformatori braća Grakho, Gaj Marije i Sula; reforma vojske; Spartakov ustanak; Ciceron kao političar i intelektualac; Prvi trijumvirat i Cezarova diktatura; rimska religija u doba Republike i uloga religije u stvaranju rimskog imperija; Drugi trijumvirat i Oktavijan; August i stvaranje Principata; pax Romana i ekonomska integracija rimskog svijeta; grad Rim kao svjetski megalopolis; izgradnja Carstva: provincijska perspektiva; Augustova propaganda; August i rimska religija: tradicija i inovacije; žene u doba Augusta; Vergilijeva Eneida i Ovidijeve Metamorfoze kao svjetska literatura;  Principat: julijevsko-klaudijevska, flavijevska i antoninska dinastija; značajni aspekti političke, ekonomske, društvene i kulturne povijesti Principata; rimski imperijalizam i proces romanizacije.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, terenska nastava, multimedija i mreža, samostalni zadatci, ostalo

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanje
Heuristički razgovor
Rasprava
Vođeno čitanje literature
Samostalna analiza literature
Aktivno praćenje predavanja
Sudjelovanje u raspravi
Samostalna izrada seminarskog rada
Imati uvid u različite vrste rimske građe i sagledati je u njenom povijesnom i kulturnom kontekstu Aktivnost na nastavi
Pisani ispit
Usmeni ispit
Seminarski rad
Predavanje
Heuristički razgovor
Rasprava
Vođeno čitanje literature
Samostalna analiza literature
Aktivno praćenje predavanja
Sudjelovanje u raspravi
Samostalna izrada seminarskog rada
Razumjeti mogućnosti i ograničenja pojedinih vrsta izvora za razumijevanje rimskoga svijeta i za povijesnu interpretaciju Aktivnost na nastavi
Pisani ispit
Usmeni ispit
Seminarski rad
Predavanje
Heuristički razgovor
Rasprava
Vođeno čitanje literature
Samostalna analiza literature
Aktivno praćenje predavanja
Sudjelovanje u raspravi
Samostalna izrada seminarskog rada
Prepoznati što je to povijesna interpretacija i ocijeniti značaj pojedine interpretacije Aktivnost na nastavi
Pisani ispit
Usmeni ispit
Seminarski rad
Predavanje
Heuristički razgovor
Rasprava
Vođeno čitanje literature
Samostalna analiza literature
Aktivno praćenje predavanja
Sudjelovanje u raspravi
Znati značenje i točno upotrebljavati termine specifične za rimski svijet i za znanost o antičkom Rimu Aktivnost na nastavi
Pisani ispit
Usmeni ispit
Seminarski rad
Predavanje
Heuristički razgovor
Rasprava
Vođeno čitanje literature
Samostalna analiza literature
Aktivno praćenje predavanja
Sudjelovanje u raspravi
Samostalna izrada seminarskog rada
Razumjeti strukture koje su činile temelj rimskoga svijeta (ekologija, demografija, kućanstvo i rod, ekonomske institucije i tehnologija) Aktivnost na nastavi
Pisani ispit
Usmeni ispit
Seminarski rad
Predavanje
Heuristički razgovor
Rasprava
Vođeno čitanje literature
Samostalna analiza literature
Aktivno praćenje predavanja
Sudjelovanje u raspravi
Samostalna izrada seminarskog rada
Imati solidan korpus znanja o događajima, institucijama i osobama važnih za rimski svijet. Aktivnost na nastavi
Pisani ispit
Usmeni ispit
Seminarski rad
Predavanje
Heuristički razgovor
Rasprava
Vođeno čitanje literature
Samostalna analiza literature
Aktivno praćenje predavanja
Sudjelovanje u raspravi
Samostalna izrada seminarskog rada
Odrediti i razumjeti povijesne procese specifične za rimski svijet Aktivnost na nastavi
Pisani ispit
Usmeni ispit
Seminarski rad
Predavanje
Heuristički razgovor
Rasprava
Vođeno čitanje literature
Samostalna analiza literature
Aktivno praćenje predavanja
Sudjelovanje u raspravi
Samostalna izrada seminarskog rada
Prepoznati ulogu Rima u oblikovanju antičkog Mediterana, kontinentalne Europe te Bliskog i Srednjeg istoka. Aktivnost na nastavi
Pisani ispit
Usmeni ispit
Seminarski rad
Predavanje
Heuristički razgovor
Rasprava
Vođeno čitanje literature
Samostalna analiza literature
Aktivno praćenje predavanja
Sudjelovanje u raspravi
Samostalna izrada seminarskog rada
Prepoznati domete Rimskog Carstva u kontekstu drugih predmodernih imperija.  
Predavanje
Heuristički razgovor
Rasprava
Vođeno čitanje literature
Samostalna analiza literature
Aktivno praćenje predavanja
Sudjelovanje u raspravi
Samostalna izrada seminarskog rada
Prepoznati ulogu i važnost antičke rimske kulturne baštine za nastanak europske kulture. Aktivnost na nastavi
Pisani ispit
Usmeni ispit
Seminarski rad
Predavanje
Heuristički razgovor
Rasprava
Vođeno čitanje literature
Samostalna analiza literature
Aktivno praćenje predavanja
Sudjelovanje u raspravi
Samostalna izrada seminarskog rada
Jasno razmišljati i jasno se izražavati u usmenom i pisanom obliku. Aktivnost na nastavi
Pisani ispit
Usmeni ispit
Seminarski rad
Predavanje
Heuristički razgovor
Rasprava
Vođeno čitanje literature
Samostalna analiza literature
Aktivno praćenje predavanja
Sudjelovanje u raspravi
Samostalna izrada seminarskog rada
Unaprijediti kritičko čitanje i mišljenje te empatičnu maštovitost. Aktivnost na nastavi
Pisani ispit
Usmeni ispit
Seminarski rad
Predavanje
Heuristički razgovor
Rasprava
Vođeno čitanje literature
Samostalna analiza literature
Aktivno praćenje predavanja
Sudjelovanje u raspravi
Samostalna izrada seminarskog rada
Poštovati etiku akademske zajednice. Aktivnost na nastavi
Pisani ispit
Usmeni ispit
Seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pisani ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 0%
Pisani ispit 0,5 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,4 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Vrednuju se i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja studentskog rada prema jasno izloženim i dostupnim kriterijima. Studenti i studentice iz svakog pojedinog elementa praćenja moraju zadovoljiti minimalno propisane kriterije.

Udio pojedinih elemenata vrednovanja u konačnoj ocjeni:

 • aktivnost na nastavi 15%
 • pisani ispit 20%
 • usmeni ispit 40%
 • seminar  25%

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Suvremena literatura:

1. Mary Beard, S. P. Q. R. ((Zagreb: Školska knjiga, 2016).

2. Robin Lane Fox, Klasični svijet ((Zagreb: Naklada Ljevak, 2008), odabrana poglavlja.

3. Stoljeće hrabrih: Rimsko osvajanje i otpor starosjedilaca u Iliriku za vrijeme Augusta i njegovih nasljednika, ur. Marina Milićević Bradač i Dino Demicheli (Zagreb: FF Press, 2018), odabrana poglavlja.

 

Rimski autori:

3. Apijan, Rimski građanski ratovi, prev. B.  Stevanović (Beograd: Kultura, 1967), odabrana poglavlja

4. August, Djela Božanskog Augusta, pred. Robert Matijašić (Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 2007), odabrana poglavlja

5. Ovidije, Metamorfoze, prev. T. Maretić (Zagreb: Europapress holding, 2008 ili bilo koje druge izdanje), odabrani stihovi.

6. Svetonije, Dvanaest rimskih careva, prev. Stjepan Hosu (Zagreb: Naprijed, 1978), odabrana poglavlja.

7. Tacit, Anali, prev. J. Miklić (Zagreb: Matica hrvatska, 2006), odabrana poglavlja.

8. Vergilije, Eneida, prev. B. Klaić (Zagreb: Matica hrvatska, 1970), odabrani stihovi.

 

Dopunska literatura:

. The Cambridge Ancient History, sv. X (2nd, Cambridge, CUP: 1996), odabrana poglavlja.

2. The Cambridge Companion to the Age of Augustus, ed. K. Galinsky (Cambridge: CUP, 2007).

2. Peter Garnsey and Richard Saller, et al. The Roman Empire: Economy, Society and Culture (2nd, London: Bloomsbury, 2014).

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta. Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: