Praksa u psihološkoj djelatnosti

 

Naziv kolegija:
Praksa u psihološkoj djelatnosti
Šifra ISVU:
240924
Šifra MOZVAG:
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Praksa se odvija kontinuirano u trajanju od 120 sati ili 15 radnih dana. Praksa se provodi u ustanovi koja ima zaposlenog psihologa s položenim stručnim ispitom uz koordinaciju voditelja kroz 2 sta V tjedno.
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Šincek, Daniela
0
120
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: