Tehnologije semantičkog weba i povezanih podataka

 

Naziv kolegija:
Tehnologije semantičkog weba i povezanih podataka
Šifra ISVU:
241364
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bosančić, Boris
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta upoznati studente s tehnologijama (semantičkog) weba podataka te njihovom implementacijom u informacijskim sustavima informacijskih ustanova. Tehnologije weba podataka obuhvaćaju preporučene standarde W3C konzorcija poput označiteljskih i upitnih jezika, jezika za kreiranje ontologija, postojanih identifikatora i dr. U okviru kolegija poseban naglasak stavljen je na računalne ontologije i usvajanje jezika za njihovo kreiranje. U drugom dijelu kolegija studente se upoznaje s konceptom i principima povezanih podataka (engl. linked data), te njihovom implementacijom u informacijskim sustavima. Na vježbama se studenti kroz projektni rad osposobljavaju za izradu jednostavnih ontologija u odgovarajućem programu te samostalno kreiranje setova podataka na principima koncepta povezanih podataka.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • opisati infrastrukturu semantičkog weba
  • primijeniti tehnologije semantičkog weba u aplikacijama povezanih podataka
  • izraditi računalnu ontologiju u odgovarajućem programu
  • kreirati setove podataka na principima koncepta povezanih podataka
  • pratiti promjene u razvoju tehnologija semantičkog weba i povezanih podataka

Sadržaj predmeta:

Infrastruktura semantičkog weba podataka: postojani identifikatori (IRI), označiteljski jezici (XML, RDF); upitni jezici (SPARQL), jezici za kreiranje ontologija (RDFS, OWL), strojno čitljiv sustav organizacije znanja (SKOS). Računalne ontologije; povijest, vrste, primjeri, principi modeliranja; Program za kreiranje ontologija (npr. Protégé). Povezani podaci: principi i primjeri dobre prakse. Životni vijek povezanih podataka; kreiranje, povezivanje i objava setova podataka. Alat za ekstrahiranje i kreiranje povezanih podataka (npr. OpenRefine). Vizualizacija povezanih podataka; tehnike, vrste i alati za vizualizaciju povezanih podataka. Alat za vizualizaciju i objavu povezanih podataka (npr. GraphDB).

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama opisati infrastrukturu semantičkog weba pisani test
Predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama pratiti promjene u razvoju tehnologija semantičkog weba i povezanih podataka pisani test
Vježbe rješavanje zadataka na vježbama (aktivnost u nastavi) primijeniti pojedine tehnologije semantičkog weba u aplikacijama povezanih podataka ocjena vježbi
Projekt rad na projektu izraditi računalnu ontologiju u odgovarajućem programu ocjena rada na projektu
Projekt rad na projektu kreirati setove podataka na principima koncepta povezanih podataka ocjena rada na projektu
 
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pisani ispit, Pohađanje nastave, Projekt

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,15 0%
Pisani ispit 0,6 0%
Pohađanje nastave 1,125 0%
Projekt 1,125 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz pismenog ispita te praktičnog rada: 30% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog ispita (60 ocjenskih bodova), 10% konačne ocjene čini ocjena aktivnosti u nastavi (20 ocjenskih bodova) i 60% konačne ocjene čini ocjena rada na projektu (120 ocjenskih bodova).

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti najviše 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti najmanje 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: izvrstan (5) – od 180 do 200 bodova, vrlo dobar (4) – od 160 do 179 bodova, dobar (3) – od 125 do 159 bodova; dovoljan (2) – od 110 do 124 boda; nedovoljan (1) – od 0 do 109 bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata:

Redovito pohađati nastavu, položiti pisani ispit, provedba projekta.

 

 

Obavezna literatura:

1. Berners-Lee, T.; Hendler, J.; Lassila, O. The Semantic Web. // Scientific American 284, 5(2001), str. 34-43.

2. Farago, F. Bosančić, B.; Badurina, B. Povezani podaci i  knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 4(2013), str. 25-52.

3. Legg, C. Ontologije na semantičkom webu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, 1(2010), str. 155-206. URL: http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/838/vbh/God.53 (2014-12-17)

4. OWL Web Ontology Language: Guide. URL: https://www.w3.org/TR/owl-guide/ (2022-02-01)

5. W3C: Semantic Web. URL: https://www.w3.org/standards/semanticweb/ (2022-02-01)

6. W3C: Linked Data. URL: https://www.w3.org/standards/semanticweb/data (2022-02-01)

7. Van Hooland, S. Verborgh, R.  Linked Data for Libraries, Archives and Museums. [s. l.]: Facet Publishing, 2014. (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:

1. Antoniou, G.; Van Harmelen, F. A semantic web primer. [s. l.] MIT press, 2004.

2. Educational Curriculum for the Usage of Linked Data. EUCLID, 2014. URL: https://www.euclid-project.eu/ (2022-02-01)

3. Gruber, T.R. What is an ontology? 1992. URL: http://www-ksl.stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html (2014-12-17)

4. Hepp, M… [et. al.] Ontology Management: Semantic Web, Semantic Web Services, and Business Applications (Semantic Web and Beyond). New York: Springer, 2008. (odabrana poglavlja)

5. Sikos, Leslie. Mastering structured data on the Semantic Web: From HTML5 microdata to linked open data. [s. l.]: Apress, 2015. (odabrana poglavlja)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Na početku svakog predavanja daje se osvrt na nastavne sadržaje s prethodno održanog sata. Prati se aktivnost na vježbama pri rješavanju zadataka i izradi projekta. Završna kvaliteta provjerava se studentskom anketom.

 

Ostale informacije: