Upravljanje informacijskim ustanovama

 

Naziv kolegija:
Upravljanje informacijskim ustanovama
Šifra ISVU:
241293
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Dukić, Gordana
15
0
0
Lubina, Tihana
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente s osnovama upravljanja i upravljačkih procesa te ih pripremiti i osposobiti za preuzimanje odgovornosti upravljačke funkcije. U okviru seminarske nastave studenti će analizirati upravljačke sustave i karakteristike upravljanja u konkretnim informacijskim ustanovama.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

- razumjeti i poznavati osnovne principe upravljanja u informacijskim ustanovama kao neprofitnim organizacijama

- planirati poslovne aktivnosti i kontrolirati poslovanje u informacijskim ustanovama

- analizirati i osmisliti organizacijsku strukturu, kulturu i resurse

- identificirati različite norme i protokole za razmjenu informacija

- primijeniti stečena znanja na različitim područjima upravljanja

 

Sadržaj predmeta:

Uvod u upravljanje – menadžment. Menadžment i društvo. Analitički pristup vlastitoj organizaciji. Specifična područja analize. Funkcije menadžmenta (planiranje, organiziranje, vođenje i motiviranje, kontroliranje, upravljanje ljudskim resursima). Prezentiranje i komuniciranje. Područja upravljanja u poslovanju informacijskim ustanovama. Upravljanje informacijskim sustavima. Organizacijska struktura, organizacijska kultura, organizacijski resursi.

 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, obrazovanje na daljinu, multimedija i mreža

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanja
slušanje predavanja i praćenje literature
- razumjeti i poznavati osnovne principe upravljanja u informacijskim ustanovama kao neprofitnim organizacijama
- planirati poslovne aktivnosti i kontrolirati poslovanje u informacijskim ustanovama
- polaganje dva kolokvija ili završnog pismenog ispita (70% ukupne ocjene, odnosno 140 ocjenskih bodova)  
seminari izlaganje seminarskog rada, rasprava
analizirati i osmisliti organizacijsku strukturu, kulturu i resurse
- primijeniti stečena znanja na različitim područjima upravljanja
- ocjena prezentacije i izlaganja (5% ukupne ocjene, odnosno 10 ocjenskih bodova)
multimedija i mreža, obrazovanje na daljinu pretraživanje i pronalaženje potrebne literature za izradu seminarskog rada, komunikacija i savjetovanje s nastavnikom u vezi seminarskog rada i gradiva - identificirati različite norme i protokole za razmjenu informacija ocjena seminarskog rada (25% ukupne ocjene, odnosno 50 ocjenskih bodova)
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pisani ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,19 0%
Pisani ispit 1 70%
Pohađanje nastave 0,72 0%
Seminarski rad 1 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Na kolegiju student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu potrebno je minimalno 110 ocjenskih bodova, odnosno 55%.

Maksimalni broj ocjenskih bodova koje studenti mogu ostvariti za pojedine elemente praćenja i provjeravanja iznosi: dva kolokvija ili završni pismeni ispit: 140 (70%) bodova, izrada i izlaganje seminarskog rada 60 (30%) bodova.

Pretvaranje ocjenskih bodova u ocjenu vrši se prema sljedećoj skali: 110-124 ocjenskih bodova (55%-62%) = dovoljan (2), 125-159 ocjenskih bodova (63%-79%) = dobar (3), 160-179 ocjenskih bodova (80%-89%) = vrlo dobar (4), 180-200 ocjenskih bodova (90%-100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Alfirević, N., Pavičić, J., Najev Čačija, Lj., Matković, J. (2013). Osnove marketinga i menadžmenta neprofitnih organizacija. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Buble, M. (2013). Osnove menadžmenta. Zagreb: Sinergija.

Dopunska literatura:

 1. Balog, A. (2015). Upravljanje poslovanjem knjižnica pri uključivanju volontera. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 57(4). str. 109-134.
 2. Balog, A. (2018). Upravljanje knjižnicama kao poslovna funkcija. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 61 (2), 73-97.
 3. Balog, A. (2021). Planiranje poslovanja kao funkcija rukovođenja knjižnicom s osvrtom na planiranje upravljanja krizom. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 64 (1), 52-80.
 4. Balog, A. (2021). Upravljanje ljudskim potencijalima kao funkcija rukovođenja u poslovanju knjižnice. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 64 (2), 233-263.
 5. Legečević, J., Taučer, K. (2014). Krizni menadžment u funkciji nove teorije menadžmenta. Ekonomski vjesnik, 27(1). str. 199-208.
 6. Majstorović, Z., Čelić-Tica, V., Leščić, J. (2013). Strategijski plan razvoja knjižnica. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 56(1/2). str. 35-70.
 7. Moran, B.B., Stueart, R.D., Morner, C.J. (2013). Library and information center management, 8th edition, Santa Barbara: Libraries Unlimited.
 8. Šola, T. (2001). Marketing u muzejima ili o vrlini i kako je obznaniti. Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo.
 9. Varga M., Strugar I., (ur.). (2016). Poslovni informacijski sustavi. Zagreb: Ekonomski fakultet
 10. Pavičić, J. (2006). Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti. Zagreb: Masmedia.

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, obavljenim zadatcima i aktivnosti studenata; upitnik o poteškoćama u svladavanju gradiva.

Ostale informacije: