Pravo na pristup kulturi i umjetnosti

 

Naziv kolegija:
Pravo na pristup kulturi i umjetnosti
Šifra ISVU:
241111
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST UMJETNOSTI - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g., 3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vrbešić-Ravlić, Narcisa
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovog kolegija je razvijanje općih i posebnih znanja studenata o ljudskim pravima kao korpusa znanja koji će, kroz obradu definicija i podjele ljudskih prava, dati specifične kompetencije u prepoznavanju uloge kulture i umjetnosti u društvu i pravu na pristup kulturi i umjetnosti te problematike vezane uz to. Studenti će kroz prepoznavanje teorija razvoja kulturnih prava i zakonodavnog okvira u njihovu razvoju te općih saznanja o kulturnim pravima razvijati sposobnost povezivanja prezentiranih i stečenih znanja kroz pravni i institucionalni okvir na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Kroz ovaj će se kolegij razvijati specifične kompetencije poznavanja važnosti i mogućnosti pristupa kulturi i umjetnosti te analitičkog i komparativnog pristupa zakonodavnih okvira na svim razinama kao mogućnost prepoznavanja problematike nemogućnosti pristupa kulturi i umjetnosti u bilo kojem obliku. Nakon prihvaćenih i stečenih znanja ista će moći samostalno razvijati te ih kritički vrednovati u zaštiti druge generacije ljudskih prava te općeg razvoja uloge pristupačnosti kulturi i umjetnosti.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • argumentirati temeljne pojmove i podjele iz područja prava na pristup kulturi i umjetnosti
  • analizirati društvene procese u razvoju ljudskih prava koji jamče jednaki pristup kulturi
  • prepoznati problematiku vezanu uz primjenu i zaštitu kulturnih prava
  • interpretirati pravni okvir nacionalne i međunarodne zaštite ljudskih prava u području kulture i umjetnosti
  • kritički analizirati povrede prava pristupa kulturi i umjetnosti

prepoznati korelaciju prepoznavanja i primjene povrede i zaštite prava na pristup kulturi i umjetnosti

Sadržaj predmeta:

Uloga kulture i umjetnosti u društvu. Važnost pristupa ustanovama kulture. Uvod u temeljne pojmove i vrste ljudskih prava.

Jednaka važnost ostvarenja svih ljudskih prava, utjecaj i povezanost.

Generacije ljudskih prava, Druga generacija ljudskih prava, izravna povezanost s gospodarskom i socijalnom sigurnošću, pravo na sudjelovanje u kulturnom životu zajednice.

Uloga kulture i umjetnosti u društvu. Važnost pristupa ustanovama kulture. Uvod u temeljne pojmove i vrste ljudskih prava.

Jednaka važnost ostvarenja svih ljudskih prava, utjecaj i povezanost.

Generacije ljudskih prava, Druga generacija ljudskih prava, izravna povezanost s gospodarskom i socijalnom sigurnošću, pravo na sudjelovanje u kulturnom životu zajednice.

Podjela kulturnih prava; kulturni identitet, sudjelovanje u kulturnom život, pravo na odgoj, obrazovanje i stručnu izobrazbu, pravo na kulturno stvaranje, pravo na kulturnu baštinu, pravo na sudjelovanje u izradi kulturnih politika i međunarodnu kulturnu suradnju.

Opća deklaracija o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Područje kulture unutar propisanog pravnog okvira (institucionalna kultura, muzejska i galerijska djelatnost, polivalentne ustanove kulture), poticanje kulturnog razvoja i multidisciplinarnog pristupa kulturi i umjetnosti. Relevantni pozitivni propisi, pravilnici, uredbe, odluke, statuti i pravilnici ustanova kulture i umjetnosti.

Ustav RH - dijelovi posvećeni zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Aspekt fizičke pristupačnosti kulturnim, umjetničkim, spomeničkim i drugim sadržajima iz područja umjetnosti i kulture. Osobe s invaliditetom, (ne)mogućnost pristupa javnim ustanovama ili drugim aktivnostima vezanim za kulturu i umjetnost.

Pristupačnost, definicije, primjene tehničkih rješenja pristupačnosti, zakonodavni okvir.

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom.

Inkluzivnost društva, mogućnost pristupa za sve, edukacije za stvaranje prikladnog dizajna i uvođenja potrebnih komunikacijskih uređaja za jednake prilike u stvaranju i uživanju kulturnih, umjetničkih i ostalih društvenih sadržaja.

Primjer dobre prakse, preduvjeti za afirmaciju kulture sukladno novim muzeološkim tendencijama, a posebno na dobrobit osoba s invaliditetom (Tifološki muzej u Zagrebu –jedan od rijetkih specijalnih muzeja u Europi koji se bavi problematikom osoba s invaliditetom, UNICEF-ov Muzej realnosti u Zagrebu…).

Obveze država, institucija, pojedinaca na poštivanje odredbi o zaštiti ljudskih prava i o pravu na kulturu (druga generacija ljudskih prava).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, obrazovanje na daljinu, multimedija i mreža, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
Predavanje, razgovor, rasprava Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Argumentirati temeljne pojmove vezano uz ulogu i razvoj kulture i umjetnosti Aktivnost studenta na nastavi, grupna rasprava
Predavanje, zadatak čitanja i analize sadržaja i literature, grupna rasprava Slušanje izlaganja, sustavno opažanje, analiza literature, izrada radne mape primjera, rasprava Analizirati doprinos Druge generacije ljudskih prava za važnost specifičnih kompetencija u kulturi i umjetnosti Aktivnost studenta na nastavi, kolokvij
Predavanje, suradničko učenje, grupna rasprava
Slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, analiza literature, rasprava Prepoznati koncept primjene zakonske regulative uz primjere nemogućnosti pristupa kulturi i umjetnosti
 
Aktivnost studenta na nastavi, kratki prikaz slučaja
Projektno istraživanje, analiza sadržaja, suradničko učenje
 
Slušanje izlaganje, analiza literature i primjera, izrada radne mape primjera, rasprava
 
Kritički analizirati relevantne stavove utemeljene na pozitivnim zakonodavnom okviru koji jamči jednaku mogućnost pristupa Samostalno istraživanje/projektna aktivnost
 
 
Predavanje, grupna rasprava, čitanje i analiza primjera, debata Analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, rješavanje problema, izrada projekta, suradnja Prepoznati problematiku procesa pronalaska rješenja u pravnim propisima nacionalne i međunarodne razine Aktivnost studenta na nastavi, kolokvij
 
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir aktivnost na nastavi, seminarski rad i dva kolokvija: 10% konačne ocjene čini ocjena aktivnosti na nastavi, 40% ocjene je kvaliteta seminarskog rada, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz kontinuirane provjere znanja (dva kolokvija).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Zonjić A. (2014.). Uvod u ljudska prava, Biblioteka Društvo, Zagreb (odabrana poglavlja)
  2. Antolović, J., Jelić, T. (2013.). Pravo i kultura, Hadrian d.o.o., Zagreb (odabrana poglavlja)
  3. Relevantni pozitivni propisi (odabrana poglavlja)

Materijali s predavanja

Dopunska literatura:

  1. Kekez Koštro A. (2012.). Analiza implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a u Hrvatskoj, Ministarstvo socijalne politike i mladih (odabrana poglavlja), poveznica: https://www.bib.irb.hr/623035

Batistić Kos V. (2012.). Pozitivne obveze prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Narodne novine, Zagreb

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Usmeni razgovori sa studentima. Kratke evaluacije. Provođenje ankete o razumijevanju i kvaliteti sadržaja kolegija. Sveučilišna anketa.

Ostale informacije: