Uvod u zaštitu ranjivih skupina

 

Naziv kolegija:
Uvod u zaštitu ranjivih skupina
Šifra ISVU:
240923
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vrbešić-Ravlić, Narcisa
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima, deifinicijama i teorijama o ranjivim skupinama i time razviti svijest o razlikama u društvu i potrebi socijalne inkluzije. Kroz prezentirani sadržaj na kolegiju studenti će steći osnovna znanja o borbi protiv socijalne isključenosti, siromaštva i diskriminacije. Studenti će upoznati zakonodavni okvir i mehanizme zaštite ranjivih skupina te mogućnosti zaštite od diskriminacije. Kroz naučene sadržaje student će moći prepoznati primjere narušavanja ljudskih prava i diskriminacije ranjivih skupina te povezati s primjenom mehanizama zaštite i time steći specifične kompetencije.

 

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • identificirati i evaluirati temeljna znanja o ranjivim skupinama
 • prepoznati i primijeniti mehanizme njihove zaštite
 • vrjednovati pojam socijalne isključenosti
 • analizirati i primijeniti pravne mehanizme zaštite ranjivih skupina i pravne mogućnosti borbe protiv diskriminacije
 • sintetizirati područja zakonom određenih pravnih normi i ranjivih stanja u svakodnevnom životu
 • identificirati i primijeniti pravne okvire i terminologiju vezane uz ranjive skupine u različitim područjima profesionalne primjene

 

Sadržaj predmeta:

         temeljni pojmovi i definicije ranjivih skupina

 • temeljne podjele i teorije
 • povijesni razvoj zaštite ranjivih skupina kroz ljudska prava
 • socijalna isključenost
 • zakonodavni okvir koji štiti ranjive skupine na nacionalnoj, EU i međunarodnoj razini

(Ustav, zakoni, strategije, Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti

2021. – 2027.)

       -     utjecaj ekonomske, gospodarske i pandemijske krize na ranjive skupine i njihova prava,

             stvaranje novih ranjivih skupina

 • mehanizmi zaštite i pravne pomoći ranjivim skupinama
 • temeljne podjele ranjivih skupina (djeca/dječji domovi, udomiteljske obitelji, zlostavljane osobe/sigurne kuće, osobe s invaliditetom, kronični bolesnici, beskućnici, nezaposleni, umirovljenici i stari/domovi za stare i nemoćne, siromaštvo, neobrazovani, manjine/Romi, LGBTQ skupine)
 • diskriminacija, pojavni oblici u odnosu na ranjive skupine
 • mogućnost borbe protiv socijalne isključenosti, siromaštva i diskriminacije
 • temelji pravne zaštite ranjivih skupina u pravnim dokumentima o zaštiti zaštiti ljudskih prava
 • zakonodavni okvir za suzbijanje diskriminacije/antidiskriminacijski mehanizmi zaštite
 • pravni mehanizmi zaštite ranjivih skupina kod izloženosti diskriminaciji u medijima i na društvenim mrežama
 • pomoć civilnog društva ranjivim skupinama

 

 

 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, obrazovanje na daljinu, multimedija i mreža, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
Predavanje, razgovor, rasprava Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Imenovati i definirati temeljne pojmove vezane uz grupe ranjivih skupina Aktivnost studenta na nastavi
Predavanje, zadatak čitanja i analize sadržaja i literature, grupna rasprava Slušanje izlaganja, sustavno opažanje, analiza literature, rasprava Definirati pravne mehanizme u zaštiti ranjivih skupina Aktivnost studenta na nastavi, pripremljena aktivnost u grupama
Predavanje, suradničko učenje, grupna rasprava
Slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, analiza literature, rasprava Definirati i analizirati diskriminaciju u pravnom okviru uz poznavanje primjera Aktivnost studenta na nastavi, prikaz slučaja/rad u grupama
Predavanje, grupna rasprava, čitanje i analiza primjera, debata Slušanje izlaganje, analiza literature i primjera, izrada radne mape primjera, rasprava
 
Argumentirano izražavati terminologiju vezanu uz socijalnu isključenost Aktivnost studenta na nastavi
Projektno istraživanje, analiza sadržaja, suradničko učenje
 
Analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, rješavanje problema, izrada projekta, suradnja Prepoznati i definirati problematiku povrede prava ranjivih skupina i diskriminacije i povezati s primjerima Samostalno istraživanje/projektna aktivnost, esej

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Istraživanje, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Esej 1,8 0%
Istraživanje 0,2 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir: aktivnost na nastavi - 20%, esej - 80% (esej čini: poznavanje podjele ranjivih skupina i socijalne isključenosti 30% + poznavanje pravnog okvira zaštite nacionalne i/ili međunarodne razine 30% + opis primjera kršenja prava ranjive skupine i rješenje 40%).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Vuk, M. (2020.). Razumijevanje ranjivosti kao sustavnog i preciznog diskursa, Nova prisutnost 18 (2020) 3, str. 577-592
 2. Potočnjak, Ž., Grgurev I., Grgić, A. (2014.). Izuzeci i opravdanja kod zabrane diskriminacije, Perspektive antidiskriminacijskog prava, zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, str. 153-197.
 3. Matija, I. (2011.). Prâva, pravda i ljudska prava u svjetlu zabrane diskriminacije po Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Policija i sigurnost Vol. 20 No. 2, str. 149-171, poveznica na rad: https://hrcak.srce.hr/79063
 4. Odabrani relevantni pozitivni propisi

Dopunska literatura:

 1. Šućur. Z. (2004.). Socijalna isključenost: pojam, pristupi i operacionalizacija; Revija za sociologiju, (1-2) (2004), str. 45-60
 2. Šporer, Ž. (2004). Koncept društvene isključenosti; Društvena Istraživanja (1-2), str. 171-193
 3. Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (odabrana poglavlja)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Usmeni razgovori sa studentima. Kratke evaluacije. Provođenje ankete o razumijevanju i kvaliteti sadržaja kolegija.

Ostale informacije: