Temelji pravne pismenosti

 

Naziv kolegija:
Temelji pravne pismenosti
Šifra ISVU:
240892
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vrbešić-Ravlić, Narcisa
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovog kolegija je upoznavanje s temeljnim pravnim načelima i pojmovima te razvijanje svijesti o važnosti poznavanja pravnog okvira, pravne kulture i o pravnim vrijednostima. Studentima će se prezentirati temelji poznavanja pravne pismenosti u smislu učenja i usvajanja osnovnih znanja o pravima, obvezama i pravnim lijekovima, zakonima, normama, pozitivnim pravnim propisima i mehanizmima zaštite različitih prava. Kroz ovaj će kolegij studenti učiti razvijati razumijevanje pravne kulture kao sastavnog dijela kulture obrazovanja i društva te steći specifične kompetencije kroz primjenu pravne pismenosti u budućem profesionalnom radu.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • prepoznati i obrazložiti određena radna i ostala prava i mehanizme njihove zaštite
 • analizirati i povezati temelje pravne kulture kao procesa usvajnja znanja o razvoju i primijeni pravne pismenosti
 • identificirati i koristiti pravne okvire i terminologiju u različitim područjima profesionalne primjene
 • prepoznati i primijeniti radno-pravne okvire i pravnu pismenost u budućem profesionalnom i društvenom okruženju
 • razlikovati i koristiti područja pravnih normi
 • povezati sadržaje i primjenu pravne pismenosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • temeljna pravna načela i pojmovi
 • povijesni razvoj vladavine prava, razvoj pravne svijesti
 • zakonodavni okvir; propisi, norme, odredbe, odluke, pravilnici, uredbe
 • razine pravnih normi, zakonodavna načela, postupak donošenja zakona
 • nacionalno zakonodavstvo, zakonodavstvo EU, obveza harmonizacije propisa
 • pravni lijekovi i mehanizmima zaštite različitih prava
 • pravna kultura, znanja o državi, pravu, normama, zakonima, pravima i obvezama
 • temeljne vrijednosti demokracije: vlast, pravda, odgovornost, privatnost, pravosudna vlast, zaštita ljudskih prava, vladavina prava
 • ustavnopravni položaj i sudbena vlast, pretpostavka nevinosti do dokazivanja krivnje
 • vrste prava
 • pravna pismenost u svakodnevnom životu, javni bilježnici, sudovi, pravna pismena – tužbe, žalbe, odgovori, prigovori, obrasci, pravna korespondencija, institucionalna i korporativna pravna pismenost
 • radno-pravni propisi: zapošljavanje, prijava na natječaje te osnove radnog prava
 • samozapošljavanje, stažiranje, volonterstvo, civilna društva, strukovne i druge udruge
 • prava reguliranih profesija
 • pravna pismenost kao temelj ljudskih prava, zaštita ljudskih prava
 • poznavanje osnovnih prava: OIB, e-matice, e-građani, HZZO, HZMO, porezna prava, zaštita potrošača, GDPR, pravne norme vezane uz obrazovanje na svim razinama, ugovori, kolektivni ugovori, natječajna dokumentacija, sankcije
 • poznavanje temeljnih pravnih načela i pojmova
 • vladavina prava, povijesni razvoj, promicanje kulture vladavine prava
 • promicanje i razvoj pravne pismenosti studenata kao specifične kompetencije u budućem profesionalnom razvoju i aktivnosti kao pojedinca

 

 

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, obrazovanje na daljinu, multimedija i mreža, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
Predavanje, razgovor, rasprava Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Imenovati i definirati temeljne pojmove vezane uz nastanak i razvoj pravne pismenosti Aktivnost studenta na nastavi
Predavanje, zadatak čitanja i analize sadržaja i literature, grupna rasprava Slušanje izlaganja, sustavno opažanje, analiza literature, rasprava Argumentirati doprinos poznavanja pravnih instituta za važnost specifičnih kompetencija (regulirane profesije) Aktivnost studenta na nastavi, pripremljena aktivnost u grupama
Predavanje, suradničko učenje, grupna rasprava Slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, analiza literature, rasprava Opisati i analizirati određenu vrstu pravne pismenosti uz primjer
Aktivnost studenta na nastavi, prikaz slučaja/rad u grupama
Predavanje, grupna rasprava, čitanje i analiza primjera, debata
 
Slušanje izlaganje, analiza literature i primjera, rasprava
 
Argumentirano izražavati i primijeniti temelje na kojima počiva vladavina prava Aktivnost studenta na nastavi
Projektno istraživanje, analiza sadržaja, suradničko učenje
 
 
Analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, rješavanje problema, suradnja Prepoznati problematiku kršenja pravne norme i povezati s primjerom Samostalno istraživanje/projektna aktivnost, esej

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Istraživanje, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0 0%
Esej 1,8 0%
Istraživanje 0,2 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir: aktivnost na nastavi - 20%, esej - 80% (esej čini: poznavanje razvoja pravne pismenosti 30% + primjena pravnog propisa i terminologije 30% + primjer i rješenje iz prakse 40%).

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Lauc, Z. (2015.). Načelo vladavine prava u teoriji i praksi, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, str. 45-65., poveznica na cjeloviti rad: https://hrcak.srce.hr/179198
 2. Čehulić, M. (2021.). doktorska disertacija "Obilježja pravne kulture u Hrvatskoj", Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, (odabrana poglavlja),

trajna poveznica na rad: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:131:780505

 1. Odabrani relevantni pozitivni propisi

Dopunska literatura:

 1. Vican, D. (2016.). Što je pismenost odraslih danas?, Zbornik radova znanstveno-stručnog kolokvija "Stanje i perspektive obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj'', Filozofski fakultet u Splitu, str. 9-30.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Usmeni razgovori sa studentima. Kratke evaluacije. Provođenje ankete o razumijevanju i kvaliteti sadržaja kolegija.

Ostale informacije: