Statistika

 

Naziv kolegija:
Statistika
Šifra ISVU:
241181
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Dukić, Gordana
30
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente s osnovama statistike na način da stečena znanja mogu implementirati u područjima svog budućeg djelovanja te ih osposobiti da samostalno, uz korištenje računala, pripreme statističko istraživnje, izaberu odgovarajuće metode analize podataka te primjereno interpretiraju i prezentiraju rezultate istraživanja.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

- osmisliti istraživanje i formirati uzorak

- odabrati odgovarajuće metode deskriptivne i inferencijalne statistike

- primijeniti odgovarajuće metode deskriptivne i inferencijalne statistike

- interpretirati i prezentirati rezultate istraživanja

- koristiti statističke programske pakete

 

Sadržaj predmeta:

Pojam i svrha statistike. Statistički skup, osnovni skup i uzorak. Vrste varijabli i njihova svojstva. Izvori podataka. Formiranje statističkog niza. Tablično i grafičko prikazivanje podataka. Relativni brojevi. Srednje vrijednosti. Mjere disperzije. Mjere asimetrije. Mjera zaobljenosti. Standardizirano obilježje.

Vremenski nizovi. Individualni indeksi. Linearni trend. Linearna regresija.

Metoda uzorka. Distribucije procjenitelja parametara. Procjene parametara. Testiranje statističkih hipoteza. Statističke pogreške i snaga statističkog testa. Odabrani parametarski testovi (testiranje hipoteze o aritmetičkoj sredini osnovnog skupa, testiranje hipoteze o razlici aritmetičkih sredina dvaju osnovnih skupova, testiranje hipoteze o jednakosti aritmetičkih sredina tri ili više osnovnih skupova (ANOVA)). Odabrani neparametarski testovi (hi-kvadrat test, Mann-Whitneyev test, Kruskal-Wallisov test).

U okviru vježbi predviđeno je korištenje odgovarajući programskih paketa (SPSS, Statistica) pri čemu će biti obrađeno: definiranje varijabli, priprema i unos podataka, grafički prikaz podataka, analiza podataka.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe, obrazovanje na daljinu

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanja slušanje predavanja i praćenje literature - osmisliti istraživanje i formirati uzorak
- odabrati odgovarajuće metode deskriptivne i inferencijalne statistike
- polaganje teorijskog dijela dva kolokvija ili završnog pismenog ispita (40% ukupne ocjene, odnosno 80 ocjenskih bodova)
vježbe, učenje na daljinu izrada zadataka na vježbama, konzultacije putem e-maila, preuzimanje zadataka za vježbanje kod kuće primijeniti odgovarajuće metode deskriptivne i inferencijalne statistike
- interpretirati i prezentirati rezultate istraživanja
- koristiti statističke programske pakete

izrada zadataka na vježbama i predaja zadaća
- polaganje praktičnog dijela dva kolokvija ili završnog pismenog ispita (60% ukupne ocjene, odnosno 120 ocjenskih bodova)
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pisani ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 0%
Pisani ispit 1,4 100%
Pohađanje nastave 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Na kolegiju student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu potrebno je minimalno 110 ocjenskih bodova, odnosno 55%.

Maksimalni broj ocjenskih bodova koje studenti mogu ostvariti za pojedine elemente praćenja i provjeravanja iznosi: dva kolokvija ili završni pismeni ispit: 200 (100%) bodova.

Pretvaranje ocjenskih bodova u ocjenu vrši se prema sljedećoj skali: 110-124 ocjenskih bodova (55%-62%) = dovoljan (2), 125-159 ocjenskih bodova (63%-79%) = dobar (3), 160-179 ocjenskih bodova (80%-89%) = vrlo dobar (4), 180-200 ocjenskih bodova (90%-100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Petz, B., Kolesarić, V., Ivanec, D. (2012). Petzova statistika : osnove statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 

Dopunska literatura:

  1. Egghe, L., Rousseau, R. (2003). Elementary statistics for effective library and information service management. London: Aslib-IMI.
  2. Horvat, J., Mijoč, J. (2012). Osnove statistike. Zagreb: Naklada Ljevak.
  3. Pallant, J. (2011). SPSS Survival Manual: A step by step guide to data analysis using the SPSS program. 4th edition. Crows Nest: Allen&Unwin. 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, obavljenim zadatcima i aktivnosti studenata; upitnik o poteškoćama u svladavanju gradiva.

Ostale informacije: