Baze podataka

 

Naziv kolegija:
Baze podataka
Šifra ISVU:
241176
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jakopec, Tomislav
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi su kolegija osposobiti studente za kreiranje, unos, promjenu, brisanje i dohvaćanje podataka koristeći relacijske baze. Radi širine primjene, studenti rade na proizvodima iz različitih domena načina pristupa (vlasnički proizvod i proizvod otvorenog koda). Studenti upoznaju rad na dva različita korisnička sučelja (grafičko i znakovno).

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • koristeći skriptni upitni  jezik (SQL)
  • upravljati karakteristikama baze podataka putem podskupa naredbi jezika za definiranje podataka (DDL)
  • manipulirati podacima u bazi putem podskupa naredbi na unos, promjenu, brisanje i dohvaćanje podataka (DML)
 • prikazati pohranjene podatke na mrežnoj stranici koristeći zadani skup tehnologija

Sadržaj predmeta:

Sadržaji vježbi:

 • upoznavanje s kolegijem, literaturom, načinom rada, ocjenjivanja i vrednovanja
 • Tipovi podataka, podjela SQL naredbi na grupe DDL, DML, DCL i TCL
 • Rad s bazom podataka na primjeru vlasničkog programskog rješenja
 • CRUD naredbe (insert, select, update i delete)
 • Spajanje tablica
 • Klauzule select naredbe
 • Podupiti
 • Programiranje na strani baze podataka: procedure, funkcije i okidači
 • Rad s bazom podataka na primjeru programskog rješenja otvorenog koda
 • Tehnologije za prikaz sadržaja iz baze u formi mrežne stranice
 • Kreiranje CRUD aplikacije za manipulaciju podacima u bazi

 

 

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • na postojećoj relacijskoj bazi podataka mogu unositi, mijenjati, pretraživati i brisati podatke koristeći strukturni upitni jezik (SQL)

jednostavnim prikazom u mrežnom okruženju učiniti podatke iz baze dostupne široj zainteresiranoj publici

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
 
 
Vježbe
 
rješavanje kratkih kvizova
 
provjera znanja prema sadržajima vježbi kontinuirano pokrivši tijekom vježbi sve navedene ishode
 • Koristiti skriptni (SQL) upitni jezik
 • prikazati pohranjene podatke na mrežnoj stranici koristeći zadani skup tehnologija
 
 
 
aktivnost u nastavi (50% ukupne ocjene)
 
 
Vježbe
 
Pisanje kolokvija
prikazano znanje prema definiranim ishodima 
 • Koristiti skriptni (SQL) upitni jezik
 • prikazati pohranjene podatke na mrežnoj stranici koristeći zadani skup tehnologija
 
 
2 kolokvija (50 % ukupne ocjene)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pisani ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,6 0%
Pisani ispit 1,65 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave i kroz dva kolokvija. Položeni kolokviji donose 73 % bodova, a aktivnost na nastavi 27 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje dvaju kolokvija tijekom semestra.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Jakopec T.: vježbe
 2. A. Molinaro: SQL Cookbook
 3. A. Beaulieu: Learning SQL

Dopunska literatura:

 1. B. Hamilton: Programiranje SQL Server 2005
 2. Seyed M. M. Tahaghoghi: Learning MySql

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: