Organizacija informacija II

 

Naziv kolegija:
Organizacija informacija II
Šifra ISVU:
241174
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Feldvari, Kristina
30
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene. Na usmeni ispit mogu izaći studenti koji nisu zadovoljni ocjenom, a do više im ocjene nedostaje 8 bodova (4% od ukupne ocjene). Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: kontinuirana provjera znanja(60%): 120; aktivnost na nastavi (10%): 20; zadaci na predavanjima i vježbama(30%): 60. Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110-125 ocjenskih bodova (55%-62%) = dovoljan (2), 126-159 ocjenskih bodova (63%-79%) = dobar (3), 160-179 ocjensk

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Predavanja:

Broughton, Vanda. Essential classification. 2nd ed. London: Facet, cop. 2015. (Poglavlja 17)

Horvat, A. Knjižnični katalog i autorstvo. Rijeka : "Benja", 1995.  Svenonius, E. Intelektualne osnove organizacije informacija. Lokve : "Benja", 2005. 

Vježbe: 

McIlwaine, I. C. Univerzalna decimalna klasifikacija: upute za uporabu. Lokve ; Zagreb : Naklada Benja : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2004.  

Univerzalna decimalna klasifikacija: hrvatsko džepno izdanje. / prevela Jelica Leščić. Zagreb : Naklada Nediljko Dominović, 2003.

Dopunska literatura:

Predavanja:

Broughton, V. Klasifikacija za 21.stoljeće: načela i struktura Blissove bibliografske klasifikacije.// Vjesnik bibliotekara Hrvatske 44 (2001), 1/4 ; str. 38-51.

Gavranović, D. Osuvremenjivanje sustava za sadržajno označivanje: primjer UDK skupine 2 Religija. Teologija. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 57, 1-3(2014), 117-140. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/112. 

Mikačić, M. Primjena lingvistike u stvaranju umjetnih bibliotečnih jezika za označivanje sadržaja knjiga. // Suvremena lingvistika 47-48(1999), 143-154.

Slavić, A. Predmetni pristup informacijama na internetu i knjižnična klasifikacija. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 44, 1-4(2001), str. 82-95.

 Slavić, A. Razina korištenja UDK u knjižničnim OPAC-ima: pilot istraživanje 2004.-2005. / Vjesnik bibliotekara Hrvatske 49, 3-4(2006), str. 149-165.

Škorić, L. Tezaurus Medical Subject Headings – MESH. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, 4(2011), str. 95-114.  Vježbe:  74 

Univerzalna decimalna klasifikacija / urednica Lidija Jurić Vukadin ; [prijevod Ana Čizmić ... et al. ; izrada kazala Lidija Jurić Vukadin]. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2013. 

McIlwaine, I.C. Prilagodba UDK mrežnom svijetu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 44, 14(2001), str. 51-67.

Slavić, A. UDK i druge opće velike klasifikacijske sheme dostupne na webu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 44, 1-4(2001), str. 95-109. 

Universal Decimal Classification Consortium. // URL: http://www.udcc.org 

Univerzalna decimalna klasifikacija / urednica Lidija Jurić Vukadin ; [prijevod Ana Čizmić ... et al. ; izrada kazala Lidija Jurić Vukadin]. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2013.

Hrvatski online UDK. // URL: http://hr.udc-hub.com/hr/login.php 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: