Suvremena američka drama

 

Naziv kolegija:
Suvremena američka drama
Šifra ISVU:
241193
Šifra MOZVAG:
EL106
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g., 3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Poljak Rehlicki, Jasna
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi kolegija su usvajanje književnih spoznaja vezanih uz suvremenu američku dramu i kazalište. Komparativnom analizom studenti se osposobljavaju i za razvijanje vlastitih kritičkih opservacija o predmetu primjenjivih i na druga područja. Studentima se ukazuje na povezanost književnih fenomena s društvom u kojem nastaju i osposobljava ih se za samostalnu analizu i proučavanje dramskih književnih djela. Aktivnim uključivanjem studenata u diskusiju razvija se njihova usmena sposobnost artikulacije misli. Multimedijalnim pristupom (gledanje kazališnih predstava, gledanje filmova nastalih prema dramama itd.) studenti stječu uvid i u različite medijske oblike te njihove in/kompatibilnosti određenoj temi.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

• prepoznati značajke suvremene američke realističke drame

• valorizirati dosadašnja kritička vrednovanja suvremene američke drame

• komparativno vrednovati dramsku literaturu

• demonstrirati vještine analitičke rasprave i usmene prezentacije

• očitovati se o društveno-političkim pojavama i događajima na koje upućuju dramski predlošci.

 

 

 

 

Sadržaj predmeta:

Obrađuju se sljedeća djela:

• O'Neill, Eugene, Long Day's Journey into Night

• Williams, Tennessee, A Streetcar Named Desire

• Albee, Edward, Who's Afraid of Virginia Woolf?

• Mamet, David, Glengary Glen Ross

• Wilder, Thornton, Our Town

• Van Druten, John, I Remember Mama

• Schary, Dore, Sunrise at Campobello

• Auburn, David, Proof

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • slušanje izlaganja
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • rasprava
 • prepoznati značajke suvremene američke realističke drame
 • kratki pismeni zadaci / usmena provjera na satu
 • aktivnost u nastavi
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • slušanje izlaganja
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • rasprava
 • valorizirati dosadašnja kritička vrednovanja suvremene američke drame
 • kratki pismeni zadaci / usmena provjera na satu
 • aktivnost u nastavi
 • referat
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • samostalni istraživački zadatak
 • rasprava
 • izlaganje
 • komparativno vrednovati dramsku literaturu
 • usmena provjera na satu
 • referat
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • samostalni istraživački zadatak
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • istraživanje
 • izlaganje
 • demonstrirati vještine analitičke rasprave i usmene prezentacije
 • kratki pismeni zadaci / usmena provjera na satu
 • referat
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • rasprava
 • istraživanje
 • očitovati se o društveno-političkim pojavama i događajima na koje upućuju dramski predlošci.
 • kratki pismeni zadaci / usmena provjera na satu
 • aktivnost na satu

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmena prezentacija

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 10%
Kontinuirana provjera znanja 1 70%
Pohađanje nastave 1,6 0%
Usmena prezentacija 0,3 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

0-59 % nedovoljan (1)

60 – 69 % dovoljan (2)

70 – 79 % dobar (3)

80 – 90 % vrlo dobar (4)

91 – 100 % Izvrstan (5)

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • Studenti koji ne ostvare prag od 60% moraju pristupiti usmenom ispitu.
 • Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati. Ako student ima 4 ili više izostanaka (jedan izostanak iznosi 3 nastavna sata), neće moći prijaviti, kao ni ukoliko ukupno ostvari manje od 40% ocjene.
 • Plagiranje se kažnjava ocjenom 0% za pisane radove.

 

 

 

 

 

 

Obavezna literatura:

O'Neill, Eugene, Long Day's Journey into Night

Williams, Tennessee, A Streetcar Named Desire

Albee, Edward, Who's Afraid of Virginia Woolf?

Mamet, David, Glengary Glen Ross

Wilder, Thornton, Our Town

Van Druten, John, I Remember Mama

Schary, Dore, Sunrise at Campobello

Auburn, David, Proof

Dopunska literatura:

 • Nikčević, Sanja, Subverzivna američka drama ili simpatija za losere, Rijeka, 1994.
 • ---. Afirmativna američka drama ili živjeli puritanci, Zagreb, 2003.
 • ---. Gubitnički genij u našem gradu, Zagreb, 2006.
 • • Porter, T.S. Myth and Modren American Drama, Detroit, 1969.
 • • Scanlan, Tom, Family Drama and American Dream, London, 1978.

 

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

 

Ostale informacije: