Sociologija knjige i čitanja II

 

Naziv kolegija:
Sociologija knjige i čitanja II
Šifra ISVU:
59269
Šifra MOZVAG:
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lakuš, Jelena
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • analizirati povijesni razvitak kulture koja se zasniva na usmenom i pisanom  komuniciranju
 • opisati razloge pojave i razvoja pisma i pisaćih materijala od glinenih pločica do proizvodnje knjige u današnjem informacijskome dobu
 • razlikovati značajke povijesnih razdoblja sa stajališta razvoja pisane komunikacije i pojave informacijskih ustanova od vremena civilizacija Staroga svijeta do suvremenog informacijskog doba
 • analizirati i vrednovati infrastrukturu knjižne kulture u 19. i 20. stoljeću

 

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • analizirati osnovne utjecaje koje knjiga ima na društvo
 • izdvojiti i tumačiti faze u povijesti čitanja i specifičnosti karakteristične za svaku od njih
 • uočiti napore u pravcu poticanja na stjecanje čitateljskih navika
 • prepoznati važnost proučavanja čitanja, kao i suvremenih vidova čitateljske kulture

Sadržaj predmeta:

U sklopu predavanja obrađuje se sljedeća problematika: Suvremeni metodološki pristupi u proučavanju povijesti knjige i čitanja, pismenost kao socio-kulturološki fenomen. Od simbola do razonode: likovni prikazi knjige i čitanja od antike do poč. 20. st. Oralna i pisana kultura u staroj Grčkoj. Čitanje i čitateljske prakse u starom Rimu. Čitanje i čitateljske prakse u ranom, razvijenom i kasnom srednjem vijeku. Humanizam i humanistički čitatelj. Čitanje u razdoblju reformacije i katoličke obnove. Čitateljska revolucija i „novi“ čitatelj 19. stoljeća. Fenomen cenzure kroz povijest. Cenzura u knjižnicama i projekt „Banned Books Week.“ Društveno čitanje, promocija knjige i čitanja i projekti poticanja čitanja u Hrvatskoj, čitateljski klubovi i društva. Na seminarima se obrađuju teme kao što su: biblioterapija, poetska terapija, legologija, kriiza knjige, književnost za mlade, tabu teme u književnosti za djecu i mlade, strip kao deveta umjetnost, strip u Hrvatskoj, brzo čitanje, čitateljski klubovi, čitanje u zatvorima, društvene mreže za ljubitelje knjiga i virtualni čitateljski klubovi.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
seminarsko izlaganje seminarska prezentacija, slušanje izlaganja, rasprava usporediti različite fenomene vezane uz povijest knjige i čitanja aktivno sudjelovanje na seminarima, seminarski rad
predavanje slušanje izlaganja, sustavno opažanje, analiza literature analizirati i usporediti različitost čitateljskih navika kroz povijest aktivno sudjelovanje na predavanjima, dva kolokvija/pismeni završni ispit/usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, sustavno opažanje, seminarska prezentacija, rasprava, analiza literature prepoznati i kritički vrednovati najreprezentativnija, kao i najrecentnija istraživanja, naslove i autore iz područja povijesti knjige i čitanja
 
aktivno sudjelovanje na seminarima i predavanjima, dva kolokvija/pismeni završni ispit/usmeni ispit, seminarski rad
predavanje slušanje izlaganja, sustavno opažanje, analiza literature razlikovati prednosti i nedostatke sustava cenzure i propagande u različitim društvenim i političkim sustavima aktivno sudjelovanje na predavanjima, dva kolokvija/pismeni završni ispit/usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pisani ispit, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pisani ispit 2 0%
Seminarski rad 0,5 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju se konačne ocjene uzima u obzir ocjena pismenog ispita (dvaju kolokvija), seminarski rad i usmeni ispit.  Skala ocjenjivanja je sljedeća: 110-125 ocjenskih bodova (55%-62%) = dovoljan (2), 126-159 ocjenskih bodova (63%-79%) = dobar (3), 160-179 ocjenskih bodova (80%-89%) = vrlo dobar (4), 180-200 ocjenskih bodova (90%-100%) = izvrstan (5)

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata

Pohađanje nastave, pisani/usmeni ispit, seminarski rad i sudjelovanje u seminarskim raspravama.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Hameršak, Marijana. Višestruki odnosi i neočekivani ishodi: prvo stoljeće hrvatske dječje književnosti iz vizure povijesti čitanja, knjige i djetinjstva. // Časopis za suvremenu povijest 41 (2009), 3, str. 783-804. URL:   http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=87655
 2. Lakuš, Jelena. Thinking like a book historian: searching for the evidence of book ownership. // Records, Archives and Memory: selected papers from the Conference and School on Records, Archives and Memory Studies, University of Zadar, Croatia, May 2013 / Willer, Mirna ;Gilliland, Anne J. ; Tomić, Marijana (ur.). Zadar : Sveučilište u Zadru, 2015. Str. 193-221.
 3. Manguel, Alberto. Povijest čitanja. Zagreb: Prometej, 2011. (odabrana poglavlja)
 4. Metz, Bernhard. Bibliomania and the Folly of Reading. // Comparative Critical Studies 5 (2008),2-3, str. 249-269.
 5. Stipčević, Aleksandar. Sudbina knjige. Lokve: Naklada Benja, 2000. (odabrana poglavlja)
 6. Stipčević, Aleksandar. Povijest knjige. Zagreb: Matica hrvatska, 2006. (odabrana poglavlja)
 7. Stipčević, Aleksandar. Socijalna povijest knjige u Hrvata, Knjiga I. Srednji vijek. Zagreb: Školska knjiga, 2004. (odabrana poglavlja)
 8. Stipčević, Aleksandar. Socijalna povijest knjige u Hrvata, Knjiga II. Od glagoljskog prvotiska (1483.) do Hrvatskog narodnog preporoda (1835.). Zagreb: Školska knjiga, 2005.(odabrana poglavlja)
 9. Stipčević, Aleksandar. Popis zabranjenih knjiga iz 1942. : prilog povijesti čišćenja knjižnica od nepodobnih knjiga u Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43 (2000), 3, str. 91-97.
 10. Vujić, Mirjana. Zatvoreni fond cenzuriranih knjiga u praksi jedne knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43 (2000), 3, str. 98-118.

Dopunska literatura:

 1. Hameršak, Marijana. Pričalice: o povijesti djetinjstva i bajke. Zagreb: Algoritam, 2011. (odabrana poglavlja)
 2. Ginzburg, Carlo. Sir i crvi: kozmos jednog mlinara iz 16. stoljeća. Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1989.
 3. Eliot, Simon; Rose, Jonathan (ur.). A Companion to the History of the Book. Wiley-Blackwell, 2009. (odabrana poglavlja)
 4. Finkelstein, David; McCleery, Alistair (ur.). The Book History Reader. London and New York: Routledge, 2006. (2. izd.) (odabrana poglavlja)
 5. Grbelja, Josip. Prva kronologija o cenzuri knjiga 1929-1941. u Hrvatskoj. // Forum 42 (2003), 7-9, str. 1122-1134.
 6. Lešaja, Ante. Knjigocid: uništavanje knjiga u Hrvatskoj 1990-ih. Zagreb: Profil, 2012.
 7. Pederin, Ivan. Austrijska cenzura od 1810. do 1848. i njezin utjecaj na razvitak knjižnica u Dalmaciji. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 30 (1987), 1-4, str. 19-44.
 8. Stipčević, A. Cenzura u knjižnici. Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije, 1992.
 9. Šporer, David. Uvod u povijest knjige: temelji pristupa. Zagreb : Leykam international, 2015. (odabrana poglavlja)
 1. Stipčević, Aleksandar.. O savršenom cenzor ili Pratkični priručnik protiv štetnih knjiga i njihovih autora. Zagreb : Matica hrvatska, 1994.
 2. Turčinec, Zdenka. Cenzura u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43(2000), 3, str. 79-90.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Bilježe se podaci o prisustvovanju studenata nastavi. Prati se aktivnost studenata u seminarskoj nastavi. Kritička prosudba predanih seminarskih radova. Pismenim i usmenim ispitom provjerava se usvojenost sadržaja. Završna se kvaliteta provjerava studentskom anketom.

Ostale informacije: