Pisanje povijesti umjetnosti

 

Naziv kolegija:
Pisanje povijesti umjetnosti
Šifra ISVU:
228782
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST UMJETNOSTI - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Zec, Daniel
15
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta približiti studentima pojam i ulogu likovne kritike unutar povijesti umjetnosti te ih zadatcima poticati da sami za vrijeme trajanja kolegija pišu vlastite osvrte na posjećene izložbe u obliku eseja. Nadalje, cilj je da studenti nauče kritički čitati tekstove likovnih kritičara, analizirati ih i o njima donositi vlastite sudove.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • Prepoznati, imenovati i objasniti temeljne komponente vrednovanja umjetničkog djela
  • Znati opisati, analizirati, interpretirati i donijeti sud o umjetničkom djelu
  • Razlikovati vrste i kategorije pisanih izvora vezanih za predmetna područja povijesti i teorije umjetnosti
  • Razlikovati vrste i kategorije vizualnih izvora vezanih za predmetna područja povijesti i teorije umjetnosti
  • Koristiti pisane i vizualne izvore za rješavanje zadataka primjerene složenosti

Primijeniti i demonstrirati temeljnu kritičku terminologiju i analizu u usmenom i pismenom obliku

Sadržaj predmeta:

Na predmetu se studente upoznaje s osnovnim strategijama kritičarskog pisanja o umjetnosti. Uz pomoć primjera kritičkih tekstova domaćih i stranih likovnih kritičara analiziraju se različiti način pisanja likovne kritike kao i mogući pristupu valorizaciji umjetničkoga djela ili projekta. Uz teorijsko znanje, studente se potiče na puno samostalnog rada kako bi stečena znanja primijenili u praksi.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe, terenska nastava, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Predavanja, samostalni rad, rasprave, eseji
 
 
Dolazak na predavanja, sudjelovanje u raspravama o tekstovima zadanima za svako pojedino predavanje, pisanje četiri kritička eseja od koji svaki treba imati 4-6 kartica teksta. Eseji trebaju biti strukturirani i pisani na način kako se piše likovna kritika. Prepoznati, imenovati i objasniti temeljne komponente vrednovanja umjetničkog djela
 
Evidencija dolazaka i aktivnosti, strukturna i sadržajna analiza eseja
Predavanja, samostalni rad, rasprave, eseji Dolazak na predavanja, sudjelovanje u raspravama o tekstovima zadanima za svako pojedino predavanje, pisanje četiri kritička eseja od koji svaki treba imati 4-6 kartica teksta. Eseji trebaju biti strukturirani i pisani na način kako se piše likovna kritika. Znati opisati, analizirati, interpretirati i donijeti sud o umjetničkom djelu
 
Evidencija dolazaka i aktivnosti, strukturna i sadržajna analiza eseja
Predavanja, samostalni rad, rasprave, eseji Dolazak na predavanja, sudjelovanje u raspravama o tekstovima zadanima za svako pojedino predavanje, pisanje četiri kritička eseja od koji svaki treba imati 4-6 kartica teksta. Eseji trebaju biti strukturirani i pisani na način kako se piše likovna kritika. Razlikovati vrste i kategorije pisanih izvora vezanih za predmetna područja povijesti i teorije umjetnosti Evidencija dolazaka i aktivnosti, strukturna i sadržajna analiza eseja
Predavanja, samostalni rad, rasprave, eseji Dolazak na predavanja, sudjelovanje u raspravama o tekstovima zadanima za svako pojedino predavanje, pisanje četiri kritička eseja od koji svaki treba imati 4-6 kartica teksta. Eseji trebaju biti strukturirani i pisani na način kako se piše likovna kritika. Razlikovati vrste i kategorije vizualnih izvora vezanih za predmetna područja povijesti i teorije umjetnosti
 
Evidencija dolazaka i aktivnosti, strukturna i sadržajna analiza eseja
Predavanja, samostalni rad, rasprave, eseji Dolazak na predavanja, sudjelovanje u raspravama o tekstovima zadanima za svako pojedino predavanje, pisanje četiri kritička eseja od koji svaki treba imati 4-6 kartica teksta. Eseji trebaju biti strukturirani i pisani na način kako se piše likovna kritika. Koristiti pisane i vizualne izvore za rješavanje zadataka primjerene složenosti
 
Evidencija dolazaka i aktivnosti, strukturna i sadržajna analiza eseja
Predavanja, samostalni rad, rasprave, eseji Dolazak na predavanja, sudjelovanje u raspravama o tekstovima zadanima za svako pojedino predavanje, pisanje četiri kritička eseja od koji svaki treba imati 4-6 kartica teksta. Eseji trebaju biti strukturirani i pisani na način kako se piše likovna kritika. Primijeniti i demonstrirati temeljnu kritičku terminologiju i analizu u usmenom i pismenom obliku Evidencija dolazaka i aktivnosti, strukturna i sadržajna analiza eseja

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 0%
Esej 2,5 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjenjivanje se vrši na sljedeći način:

 

10% pohađanje nastave

10% aktivnost u raspravama i kontinuirano čitanje zadanih tekstova

80 % četiri napisana kritička eseja (svaki esej nosi 20% ukupne ocjene).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Ješa Denegri, Umetnička kritika u drugoj polovici XX veka, Svetovi, Novi Sad 2006.

James Elkins, What Happend to Art Criticism?, Prickly Paradigm Press, Chicago 2003.

Dopunska literatura:

James Elkins; Michael Newman (eds.), The State of Art Criticism (The Art Seminar), Routledge, New York – London 2007.

Kerr Houston, Introduction to Art Criticism, An: Histories, Strategies, Voices, Maryland Institute College of Art, Pearson, UK/USA 2012.

Gill Perry & Paul Wood (eds.), Themes in Contemporary Art, The Open University & Yale University Press, London 2004.

Milivoj Solar, Predavanja o lošem ukusu, Politička misao, Zagreb 2004.

Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb 2005.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Razgovor sa studentima, analiza napretka na temelji kontinuiranoga pisanja eseja, sveučilišna anketa.

 

Ostale informacije: