Engleski jezik u kontaktu

 

Naziv kolegija:
Engleski jezik u kontaktu
Šifra ISVU:
65784
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g., 2.g., 3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vidaković Erdeljić, Dubravka
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je ovog kolegija upoznati studente s procesima vezanim uz jezične dodire, kao i s relevantnom terminologijom. Studenti će također biti upoznati s prirodom i razmjerom utjecaja koje su drugi jezici izvršili na engleski, kao i s prirodom utjecaja koje je engleski jezik izvršio na druge jezike, a posebna će se pozornost usmjeriti i na društvene i povijesne uvjete koji su taj utjecaj omogućili.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • objasniti i ilustrirati pojmove vezane uz proučavanje jezika u kontaktu
 • koristiti se relevantnim metajezikom
 • analizirati posuđenice i obrazložiti procese integracije kojima su bile podvrgnute
 • obrazložiti važnost jezičnih dodira za promjene u jeziku
 • obrazložiti važnost društvenih čimbenika za promjene nastale u jeziku uslijed jezičnog dodira
 • opisati okolnosti utjecaja latinskog, francuskog i drugih jezika na engleski jezik
 • kritički prosuđivati o prirodi i opsegu utjecaja engleskog jezika na druge jezike, prvenstveno hrvatski, kao i o povijesnim i društvenim prilikama koje su dovele do tog utjecaja

samostalno isplanirati i izvesti manje istraživanje u području jezičnih dodira.

Sadržaj predmeta:

Ovaj kolegij pruža uvid u neke osnovne pojmove teorije jezika u kontaktu, grane lingvistike koja se bavi jezičnim dodirima te ih ilustrira na primjeru engleskog jezika.

Sadržaj predmeta podijeljen je na tri glavne cjeline. U uvodnom dijelu definiraju se temeljni pojmovi vezani uz teoriju jezika u kontaktu kao što su bilingvizam, leksičko posuđivanje, gramatičko posuđivanje, purizam itd. Studenti se također upoznaju i s tipologijom posuđenica, kao i s procesima integracije na fonološkoj, morfološkoj i semantičkoj razini kojima su podvrgnute prilikom njihovog preuzimanja iz jezika davatelja u jezik primatelj. U drugom dijelu studenti se upoznaju s utjecajima koje su drugi jezici tijekom povijesti izvršili na engleski jezik na različitim jezičnim razinama. U posljednjem dijelu kritički se analiziraju utjecaji koje engleski kao globalni jezik tijekom posljednjih stotinjak godina vrši na druge jezike s posebnim osvrtom na utjecaj engleskog na hrvatski jezik.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
 • predavanje
 
 
 
 
 • predavanje, grupna rasprava, zadatak čitanja i analize primjera
 • predavanje
 • radionica
 • diskusija
 • zadatak analize primjera
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • analiza video-materijala i pedagoške dokumentacije
 • predavanje
 • zadatak čitanja i analize literature
 • diskusija
 • predavanje
 • zadatak čitanja i analize literature
 • diskusija
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • analiza video-materijala i pedagoške dokumentacije
 • seminarsko izlaganje
 • diskusija
 • slušanje izlaganja
 • čitanje i analiza literature
 • slušanje izlaganja
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • analiza literature
 • suradnja
 • aktivno sudjelovanje,
 • sustavno opažanje i zaključivanje,
 • rasprava
 • slušanje izlaganja
 • suradnja
 • aktivno sudjelovanje
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • rasprava
 • slušanje izlaganja
 • suradnja
 • aktivno sudjelovanje
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • rasprava
 • slušanje izlaganja
 • suradnja
 • aktivno sudjelovanje
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • rasprava
 • slušanje izlaganja
 • suradnja
 • aktivno sudjelovanje
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • rasprava
 • slušanje izlaganja
 • suradnja
 • aktivno sudjelovanje
 • samostalna uporaba literature
 • objasniti i ilustrirati pojmove vezane uz proučavanje jezika u kontaktu
 • koristiti se relevantnim metajezikom
 • analizirati posuđenice i obrazložiti procese integracije kojima su bile podvrgnute
 • obrazložiti važnost jezičnih dodira za promjene u jeziku
 • obrazložiti važnost društvenih čimbenika za promjene nastale u jeziku uslijed jezičnog dodira
 • opisati okolnosti utjecaja latinskog, francuskog i drugih jezika na engleski jezik
 • kritički prosuđivati o prirodi i opsegu utjecaja engleskog jezika na druge jezike, prvenstveno hrvatski, kao i o povijesnim i društvenim prilikama koje su dovele do tog utjecaja
 • samostalno isplanirati i izvesti manje istraživanje u području jezičnih dodira.
 • kontinuirana provjera znanja (pismeni ispiti)
 • aktivnost studenta u nastavi
 • kontinuirana provjera znanja (pismeni ispiti)
 • aktivnost studenta u nastavi
 • kontinuirana provjera znanja (pismeni ispiti)
 • aktivnost studenta u nastavi
 • kontinuirana provjera znanja (pismeni ispiti)
 • aktivnost studenta u nastavi
 • kontinuirana provjera znanja (pismeni ispiti)
 • aktivnost studenta u nastavi
 • kontinuirana provjera znanja (pismeni ispiti)
 • aktivnost studenta u nastavi
 • kontinuirana provjera znanja (pismeni ispiti)
 • aktivnost studenta u nastavi
 • samostalno istraživanje
 • seminarski rad
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,7 0%
Istraživanje 1 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,6 0%
Pohađanje nastave 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta ocjenjuje se na temelju redovitog pohađanja nastave, aktivnog sudjelovanja u nastavi, uspjeha u izvršavanju zadataka u sklopu istraživanja te na temelju dva pismena testa tijekom semestra.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenta:

 • redovito pohađanje nastave
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • čitanje zadane literature

 

 

 

 

Obavezna literatura:

 • Thomason, S. (2000). Language Contact: an Introduction. Edinburgh University Press.

Winford, Donald. (2003). An Introduction to Contact Linguistics. Blackwell Publishing Ltd.

Dopunska literatura:

 • Baugh, A, and T Cable. (1993). A History of the English Language. London: Routledge.
 • Filipović, R. (1986). Teorija jezika u kontaktu. Zagreb: Školska knjiga

Heine, Bernd i Tania Kuteva (2005). Language Contact and Grammatical Change. Cambridge University Press.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

 

Ostale informacije: