Prevoditeljska praksa

 

Naziv kolegija:
Prevoditeljska praksa
Šifra ISVU:
229543
Šifra MOZVAG:
ECTS:
6
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Karabalić, Vladimir
0
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Na ovom će se kolegiju studenti pobliže upoznati s uvjetima, standardima i načinom rada prevoditelja u prevoditeljskim agencijama, nakladničkim kućama, uredima za međunarodnu suradnju ili u uredima sudskih tumača, te steći početno iskustvo rada u struci.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • odabrati odgovarajuće prijevodne tehnologije i alate za pojedine prijevodne zadatke
  • primijeniti nova znanja o pružanju prijevodnih usluga u praksi (rad i procesi u prevoditeljskim projektima, timski rad)
  • razumjeti zahtjeve i potrebe klijenata i drugih dionika u prevoditeljskom procesu
  • unaprijediti svoje jezične i tematske kompetencije
  • pratiti nove zahtjeve tržišta i jezične industrije
  • primijeniti nove spoznaje i standarde o profesionalnom i etičnom obavljanju prevoditeljskog posla i pružanju jezičnih usluga
  • koristiti informacije iz različitih izvora primijeniti znanja u praksi

Sadržaj predmeta:

Student pohađa stručnu praksu u jednoj od prevoditeljskih agencija, nakladničkih kuća, kod sudskih tumača ili u uredima za međunarodnu suradnju na ustanovama s kojima Fakultet ima potpisan sporazum o suradnji. Studentu se u odabranoj ustanovi određuje mentor(i). Student vodi dnevnik prakse u koji se upisuju aktivnosti (vrsta aktivnosti) i rezultati prakse (popis obavljenih prijevoda). Po završetku prakse student voditelju prakse predaje potvrdu o obavljenoj praksi i dnevnik prakse koje potpisuje mentor na ustanovi ili u agenciji

Vrste izvođenja nastave:

vježbe, terenska nastava, mentorski rad, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
Vježbe, terenska nastava, samostalni zadatci, mentorski rad
Vježbe, terenska nastava, samostalni zadatci, mentorski rad
Vježbe, terenska nastava, samostalni zadatci, mentorski rad
Vježbe, terenska nastava, samostalni zadatci, mentorski rad
Vježbe, terenska nastava, samostalni zadatci, mentorski rad
Vježbe, terenska nastava, samostalni zadatci, mentorski rad
Vježbe, terenska nastava, samostalni zadatci, mentorski rad
Vježbe, terenska nastava, samostalni zadatci, mentorski rad
sustavno opažanje, analiza primjera, zaključivanje, učenje po modelu, uvježbavanje
sustavno opažanje, analiza primjera, zaključivanje, učenje po modelu, uvježbavanje
sustavno opažanje, analiza primjera, zaključivanje, učenje po modelu, uvježbavanje
sustavno opažanje, analiza primjera, zaključivanje, učenje po modelu, uvježbavanje
sustavno opažanje, analiza materijala, zaključivanje
sustavno opažanje, analiza materijala, zaključivanje
sustavno opažanje, analiza materijala, zaključivanje
sustavno opažanje, analiza materijala, zaključivanje
odabrati odgovarajuće prijevodne tehnologije i alate za pojedine prijevodne zadatke
primijeniti nova znanja o pružanju prijevodnih usluga u praksi (rad i procesi u prevoditeljskim projektima, timski rad)
razumjeti zahtjeve i potrebe klijenata i drugih dionika u prevoditeljskom procesu
unaprijediti svoje jezične i tematske kompetencije
pratiti nove zahtjeve tržišta i jezične industrije
primijeniti nove spoznaje i standarde o profesionalnom i etičnom obavljanju prevoditeljskog posla i pružanju jezičnih usluga
koristiti informacije iz različitih izvora
primijeniti znanja u praksi
Praktični rad, dnevnik prakse, referat
Praktični rad, dnevnik prakse, referat
Praktični rad, dnevnik prakse, referat
Praktični rad, dnevnik prakse, referat
Praktični rad, dnevnik prakse, referat
Praktični rad, dnevnik prakse, referat
Praktični rad, dnevnik prakse, referat
Praktični rad, dnevnik prakse, referat
       
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Praktična aktivnost (radionica), Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Praktična aktivnost (radionica) 0,5 100%
Praktični rad 5,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačnu ocjenu čini ocjena na radionici.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

literaturu definiraju mentori sukladno odabiru područja prakse

Dopunska literatura:

literaturu definiraju mentori sukladno odabiru područja prakse

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta; praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: