Aktualni pristupi istraživanju i procjeni snaga karaktera

 

Naziv kolegija:
Aktualni pristupi istraživanju i procjeni snaga karaktera
Šifra ISVU:
229004
Šifra MOZVAG:
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Križanić, Valerija
15
15
30

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi predmeta uključuju: pronalaženje te proučavanje relevantnih recentnih istraživanja i spoznaja vezanih uz ljudske snage; upoznavanje s novijim metodama istraživanja te spoznajama o razvoju i posljedicama različitih snaga karaktera, zastupljenosti i primjerima pristupa procjeni snaga karaktera u praksi, kao i kritičko promišljanje o ovim temama. 

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 

1. Detektirati aktualna pitanja u istraživanjima pojedinih snaga karaktera i obrazložiti relevantnost istaknutih tema.

2. Navesti recentne pristupe u istraživanjima pojedinih snaga karaktera te usporediti prednosti i nedostatke pojedinih pristupa.

3. Sistematizirati najsnažniju evidenciju o razvoju i posljedicama pojedinih snaga karaktera.

4. Komentirati zastupljenost metoda procjene snaga karaktera u različitim područjima rada psihologa.

5. Prepoznati različite manifestacije pojedinih snaga karaktera te predložiti moguće načine njihova prepoznavanja.

6. Zastupati svoje stajalište o prikladnosti pojedinih metoda procjene određene snage karaktera.

7. Usporediti na temelju dostupne evidencije dobiti i rizike pojedinih snaga karaktera na osobnoj, interpersonalnoj i društvenoj razini funkcioniranja.

Sadržaj predmeta:

Sadržaj predmeta se svake akademske godine ažurira najnovijim istraživanjima različitih snaga karaktera. No na generalnoj razini, sadržaji se grupiraju oko dvije općenitije teme: a) metodologija znanstvenih istraživanja snaga karaktera te aktualne spoznaje o razvoju i posljedicama pojedinih snaga karaktera; b) procjena ljudskih snaga u različitim područjima prakse te interdisciplinarni pogled na prednosti, ali i moguće rizike pojedinih snaga karaktera na osobnoj, interpersonalnoj i društvenoj razini funkcioniranja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, vježbe, obrazovanje na daljinu, terenska nastava, multimedija i mreža, laboratorij, samostalni zadatci, konzultacije, ostalo

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. POVEZIVANJE ISHODA UČENJA, NASTAVNIH METODA I PROCJENA ISHODA UČENJA
2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanje,
upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, seminarsko izlaganje
 
 
Slušanje izlaganja, pretraga i analiza izvora literature. Detektirati aktualna pitanja u istraživanjima pojedinih snaga karaktera i obrazložiti relevantnost istaknutih tema.  
Seminarski rad
Usmeni ispit
Predavanje, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, seminarsko izlaganje,
grupna rasprava, diskusija
 
Slušanje izlaganja, pretraga i analiza izvora literature Navesti recentne pristupe u istraživanjima pojedinih snaga karaktera te usporediti prednosti i nedostatke pojedinih pristupa.  
Kontinuirana provjera znanja
Seminarski rad
Aktivnost na nastavi
Usmeni ispit
 
Seminarsko izlaganje, grupna rasprava, suradničko učenje, analiza primjera
 
Slušanje izlaganja, pretraga analiza izvora literature, suradnja, sudjelovanje u raspravi
Sistematizirati najsnažniju evidenciju o razvoju i posljedicama pojedinih snaga karaktera.  
Aktivnost na nastavi
Seminarski rad
Usmeni ispit
 
Samostalni istraživački / terenski zadatak: prikupljanje informacija od psihologa iz prakse
 
Prikupljanje podataka, suradničko učenje
Komentirati zastupljenost metoda procjene snaga karaktera u različitim područjima rada psihologa.  
Portfolio
Aktivnost na nastavi
 
Predavanje, demonstracija, suradničko učenje Slušanje izlaganja, sudjelovanje u zadatcima za procjenu pojedinih snaga, rješavanje problema, demonstracija Prepoznati različite manifestacije pojedinih snaga karaktera te predložiti moguće načine njihova prepoznavanja.  
Kontinuirana provjera znanja
Aktivnost na nastavi
Usmeni ispit
 
 
 
 
Demonstracija, grupna rasprava, diskusija
 
 
 
Sudjelovanje u raspravi
 
 
 
Zastupati svoje stajalište o prikladnosti pojedinih metoda procjene određene snage karaktera.
 
 
 
 
Aktivnost na nastavi
Seminarski rad
Usmeni ispit
 
Seminarsko izlaganje, grupna rasprava, diskusija
 
Slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi, oblikovanje seminara
Usporediti na temelju dostupne evidencije dobiti i rizike pojedinih snaga karaktera na osobnoj, interpersonalnoj i društvenoj razini funkcioniranja.  
Aktivnost na nastavi
Seminarski rad
Usmeni ispit
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Eksperimentalni rad, Istraživanje, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Portfolio, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 0%
Eksperimentalni rad 0,2 0%
Istraživanje 0,2 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,6 30%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Portfolio 0,3 0%
Seminarski rad 0,4 40%
Usmeni ispit 0,6 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzima se u obzir ocjena na temelju kontinuiranog praćenja studenta u aktivnostima na nastavi, ocjene iz seminarskog rada  te ocjene iz završnog usmenog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena na temelju kontinuiranog praćenja, 40% konačne ocjene čini ocjena seminarskog rada i 30% ocjena iz usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ako student ostvari ocjenu vrlo dobar (4) na temelju kontinuiranog praćenja, ocjenu izvrstan (5) iz seminarskog rada, te ocjenu dobar (3) iz usmenog ispita, ocjena se formira na idući način; (4 X 0,30) + (5 X 0,40) + (3 X 0,30) = 1,20 + 2,00 + 0,90 = 4,10 što predstavlja konačnu ocjenu vrlo dobar (4).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako ispuni sljedeće uvjete:

 

1) Predani svi izvještaji o provedenim vježbama i projektnim aktivnostima te pripadajući prilozi (portfolio)

2) Sudjelovanje u nastavnim aktivnostima bar 70% nastavne satnice predviđene studijskim programom

3) Predan seminarski rad koji zadovoljava uvjete za prolaznu ocjenu te aktivno sudjelovanje studenta u

    izradi toga seminarskog rada.

 

 

Obavezna literatura:

  • Peterson, C. i Seligman, M. E. P. (2004). Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. Oxford: Oxford University Press.
  • Rijavec, M., Miljković, D. i Brdar, I. (2008). Pozitivna psihologija: znanstveno istraživanje ljudskih snaga i sreće. Zagreb: IEP-D2.
  • Suvremeni znanstveni i stručni članci dostupni u bazama podataka i drugim relevantnim izvorima

(pregledni radovi i recentna izvorna istraživanja s fokusom na konstrukte iz područja ljudskih snaga).

Dopunska literatura:

 

  • Snyder, C.R. i Lopez, S.J. (2009). Handbook of Positive Psychology. Oxford: Oxford University Press.

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Napredovanje studenata kontinuirano se prati analizom uradaka na različitim nastavnim zadatcima, kao i pomoću informacija pruženih kroz aktivno sudjelovanje studenata u dijalozima i raspravama na nastavi.

 

Kod potreba uočenih na takve načine, dodatni mehanizmi stjecanja znanja, vještina i kompetencija omogućavaju se kroz redovite konzultacije, ali i specifičnije usmjereni predavački, mentorsko-savjetodavni i praktični rad sa studentima tijekom nastave. 

 

Povratne informacije studenata prikupljaju se redovito tijekom semestra te se na temelju njih u daljnjem nastavnom procesu po potrebi pojedini elementi nastavnog rada prilagođavaju iskazanim potrebama studenata.

 

Razina ostvarenih izlaznih ishoda procjenjuje se na temelju seminarskog rada, studentske ankete na kraju semestra te uspjeha na usmenom ispitu.

Ostale informacije: