Konsekutivno prevođenje

 

Naziv kolegija:
Konsekutivno prevođenje
Šifra ISVU:
134999
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bockovac, Timea Anita
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Konsekutivno prevođenje omogućuje studentima uvid u posao tumača. Studenti će se upoznati s terminološkim odrednicama i vrstama tumačenja, s fazama usmenoga prevođenja kao i s prevoditeljskim alatima i pomagalima. Poseban se naglasak stavlja na uvježbavanje metode vođenja bilježaka. Prikazat će se osnovni pojmovi iz teorije prevođenja u sinkronijskom i dijakronijskom pregledu. U praktičnom dijelu polaznici će prevoditi tekstove različitih žanrova s mađarskog na hrvatski jezik. Jedan od glavnih ciljeva je identificirati specifičnosti pojedinih situacija i govora (poslovni sastanci, sastanci kod odvjetnika, javnog bilježnika i sl.), te ovladati vještinama predviđanja, analize, sažimanja i prezentacije informacija, vježba slušanja, te govorničkih vještina.

Ishodi učenja:

 Pri završetku semestra studenti:

  • će se osposobiti za vršenje terminoloških priprema za skupove različitih tematika, vladati tehnikama hvatanja bilježaka,
  • steći potrebne vještine timskog rada i kompetencije u osnovnim tehnikama konsekutivnog prevođenja kao što su slušanje, analiza, sažimanje i prezentacija informacija
  • primijeniti teorijska znanja i vještine stečene na kolegiju.

Sadržaj predmeta:

Kolegij se sastoji od kratkog uvoda u teorije i metode usmenog prevođenja. Upoznavanje razlika  konsekutivnog i simultanog prevođenja, a daje se uvid i u rezultate lingvističkih disciplina koje su relevantne za prevođenje (psiholingvistika, analiza diskursa). Sadržajno težište kolegija je na praktičnom dijelu koji uključuje intenzivne vježbe konsekutivnog prevođenja uz korištenje autentičnih snimljenih materijala i simulacija. Vježbe uključuju i rad na vještinama predviđanja, analize, sažimanja i prezentacije informacija, vježba slušanja, te rad na govorničkim vještinama. Studenti vježbaju prevođenje s jezika A na jezik B i obratno. Predviđen je i intenzivan samostalan rad koji uključuje čitanje materijala i izradu pojmovnika kao priprema za simulacije, kao i vježbe razvoja jezične kompetencije.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice, vježbe, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanje, priprema seminarskih tema aktivnost na nastavi, slušanje, proučavanje literature, samostalna analiza literature, priprema pp. prezentacija, usmena prezentacija, diskusija Razlikovanje vrsta i tipova usmenoga prevođenja. Usvajanje metode vođenja bilježaka. Aktivnost studenata u nastavi, priprema pp. prezentacije, izlaganje.
 
Predavanje, priprema pp prezentacija aktivnost na nastavi, slušanje, proučavanje literature, samostalna analiza literature, priprema pp. prezentacija, usmena prezentacija, diskusija Integrirati stečena znanja, korištenjem literature u pripremi samostalnih tema i vježbi.
 
Priprema pp. prezentacije, izlaganje.
 
Samostalni istraživački zadatak. aktivnost na nastavi, slušanje, proučavanje literature, samostalna analiza literature, priprema pp. prezentacija, usmena prezentacija, diskusija Integrirati stečena znanja, korištenjem literature u pripremi samostalnih tema i vježbi. Demonstrirati samostalnost, inovativnost i odgovornost u radu.
 
Priprema pp. prezentacije, izlaganje. kritička samoprocjena samostalnog rada.
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir rezultati iz vježbi na nastavi tijekom semestra (20%), vježbe provjere znanja o unaprijed određenoj temi barem dva puta tijekom semestra (30%) te završni usmeni ispit u obliku zadatka konsekutivnog tumačenja (50%).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Szabari Krisztina: Tolmácsolás. Bevezetés a tolmácsolás elméletébe és gyakorlatába. Scholastica, Budapest,  1999.
  2. Horváth Ildikó-Szabari Krisztina-Volford Katalin: Fordítás és tolmácsolás a világban. Oktatási segédanyag fordító- és tolmácsképző intézetek hallgatói számára. FTT., Budapest, 2000.

Dopunska literatura:

G. Láng Zsuzsa. 2002. Tolmácsolás felsőfokon. Scholastica: Budapest Szabari Krisztina. 2002. Bevezetés a tolmácsolás elméletébe és gyakorlatába. Scholastica: Budapest Horváth Ildikó. 2016. Bevezetés a tolmácsolás pszichológiájába.

http://www.eltereader.hu/media/2015/12/Horvath_BevATolmacsolasba_READER.pdf

https://www.eltereader.hu/media/2016/07/Seresi_TAVTOLMACSOLAS_READER.pdf

http://real.mtak.hu/123064/1/Fazakas-Mardirosz-Tolmacsolas%20interior_REAL.pdf

https://docplayer.hu/197733807-43-forditastudomany-elmelete-gyakorlata-es-oktatasa-temakorebol-tanulmanyok-az-irasbeli-es-szobeli-nyelvi-kozvetites.html

http://epa.oszk.hu/04100/04125/00034/pdf/EPA04125_forditastudomany_1999_2_044-055.pdf

https://www.eltereader.hu/media/2013/12/Klaudy_READER.pdf

https://www.eltereader.hu/media/2017/01/Horvath_Modern-ford_READER.pdf

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

samovrednovanje nastave na temelju ostvarenih rezultata, anketiranje polaznika

Ostale informacije: