Hrvatska i regionalna ekonomska povijest 19. i 20. stoljeća

 

Naziv kolegija:
Hrvatska i regionalna ekonomska povijest 19. i 20. stoljeća
Šifra ISVU:
228769
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Volner, Hrvoje
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada, a prema detaljno razrađenim kriterijima vrednovanja s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Završni ispit je ocjena pismenoga ispita te usmenoga ispita. Studenti iz svakoga pojedinog elementa praćenja moraju zadovoljiti minimalno propisane kriterije s kojima su upoznati i koji su im javno dostupni. Udio pojedinih elemenata vrednovanja u konačnoj ocjeni iskazani ECTS skalom ocjenjivanja su sljedeći: aktivnost na nastavi 12%, esej 24%, pismeni ispit/usmeni ispit 64%

Primjer izračunavanja ocjene:

Udio pojedinih elemenata vrednovanja u konačnoj ocjeni iskazani ECTS skalom ocjenjivanja su sljedeći: aktivnost na nastavi 12%, esej 24%, pismeni ispit/usmeni ispit 64%

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su dužni redovito pohađati nastavu (do 30 % nastavnih sati izostanaka), pripremiti za nastavni sat analizu zadanoga teksta, aktivno sudjelovati u raspravama na zadanu temu te samostalno rješavati zadatke postavljenje odabirom esejske teme.

 

 

Obavezna literatura:

György Ránki/ Iván Berend, Europska periferija i industrijalizacija, 1780.-1910., Naprijed, Zagreb, 1986.

Iván T. Berend, Ekonomska povijest Europe 20. stoljeća, Mate d.o.o., Zagreb, 2012.

Dopunska literatura:

Vladimir Stipetić, Dva stoljeća razvoja hrvatskog gospodarstva, HAZU, Zagreb 2012.

Erik S. Reinert, How Rich nations got Rich – Essays in the History of Econmic Policy, Working Paper Nr. 2004/01

Mio Mirković, Glavni uzroci gospodarske zaostalosti slavenskih naroda, Dom i svijet, Zagreb, 2008.

Rudolf Bićanić, Ekonomska podloga hrvatskog pitanja, Dom i svijet, Zagreb, 2004.

Hrvoje Volner, Od industrijalaca do kažnjenika „Gutmann“ i „Našička“ u industrijalizaciji Slavonije, Srednja Europa, Zagreb, 2019.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: