Kognitivna psihologija u svakodnevnom životu

 

Naziv kolegija:
Kognitivna psihologija u svakodnevnom životu
Šifra ISVU:
229005
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Milić, Marija
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s mogućnostima praktične primjene znanja iz područja kognitivne psihologije u situacijama i problemima koji se javljaju u svakodnevnom životu te u rješavanju konkretnih problema.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 

  • Prepoznati psihologijsku osnovu određenog konkretnog problema u okviru kognitivne psihologije
  • Analizirati mehanizme i postupke prilikom donošenja odluka.
  • Analizirati vrstu i stupanj kognitivnog opterećenja prilikom izvođenja različitih zadataka
  • Objasniti procese pamćenja koji dovode do stvaranja lažnih sjećanja u svakodnevnom životu
  • Objasniti odnos kognitivne psihologije i umjetne inteligencije
  • Prepoznati utjecaj konteksta na kogniciju 
  • Identificirati promjene u kognitivnom funkcioniranju vezane uz dob

Sadržaj predmeta:

Pažnja i percepcija;  Razlike u istraživanju pamćenja u i izvan laboratorija; Radno pamćenje i ograničenja izvedbe; Prepoznavanje lica; Ispitivanje pamćenja u sudskim procesima; Lažna sjećanja; Donošenje odluka; Utjecaj konteksta na kogniciju; Kognitivne promjene u starijoj životnoj dobi; Umjetna inteligencija

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanje, analiza znanstvenih i stručnih radova, grupna rasprava
 
 
Slušanje izlaganja, analiza literature, dijaloška metoda, izrada projekta Prepoznati psihologijsku osnovu određenog konkretnog problema u okviru kognitivne psihologije Kontinuirana provjera znanja, izrada nacrta projektnog prijedloga
 
Predavanje, analiza znanstvenih i stručnih radova, grupna rasprava
 
Slušanje izlaganja, analiza literature, dijaloška metoda, izrada projekta Analizirati mehanizme i postupke prilikom donošenja odluka Kontinuirana provjera znanja, izrada nacrta projektnog prijedloga
 
Predavanje, analiza znanstvenih i stručnih radova, grupna rasprava
 
Slušanje izlaganja, analiza literature, dijaloška metoda, izrada projekta Analizirati vrstu i stupanj kognitivnog opterećenja prilikom izvođenja različitih zadataka Kontinuirana provjera znanja, izrada nacrta projektnog prijedloga
 
Predavanje, analiza znanstvenih i stručnih radova, grupna rasprava
 
Slušanje izlaganja, analiza literature, dijaloška metoda, izrada projekta
 
 Objasniti procese pamćenja koji dovode do stvaranja lažnih sjećanja u svakodnevnom životu Kontinuirana provjera znanja, izrada nacrta projektnog prijedloga
 
Predavanje, analiza znanstvenih i stručnih radova, grupna rasprava
 
Slušanje izlaganja, analiza literature, dijaloška metoda, izrada projekta Objasniti odnos kognitivne psihologije i umjetne inteligencije
 
Kontinuirana provjera znanja, izrada nacrta projektnog prijedloga
 
Predavanje, analiza znanstvenih i stručnih radova, grupna rasprava
 
Slušanje izlaganja, analiza literature, dijaloška metoda, izrada projekta Prepoznati utjecaj konteksta na kogniciju 
 
Kontinuirana provjera znanja, izrada nacrta projektnog prijedloga
 
Predavanje, analiza znanstvenih i stručnih radova, grupna rasprava
 
Slušanje izlaganja, analiza literature, dijaloška metoda, izrada projekta Identificirati promjene u kognitivnom funkcioniranju vezane uz dob Kontinuirana provjera znanja, izrada nacrta projektnog prijedloga
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,25 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente uzimaju se u obzir ocjena iz dva kolokvija i praktičnog zadatka (seminara): svaki od kolokvija nosi 30% konačne ocjene (odnosno, zajedno 60%), a 40% konačne ocjene čini ocjena iz seminara. Završni ispit nije obavezan, ali student ukoliko želi može pristupiti usmenom završnom ispitu tijekom redovitih ispitnih rokova. Na usmenom ispitu polaže se cjelokupno gradivo, a ocjena iz usmenog ispita odnosi se isključivo na 60% ukupno ocjene koju studenti tijekom nastave ostvaruju putem kolokvija. 

 

Skala ocjenjivanja kolokvija je sljedeća: 60 % - 70% = dovoljan (2), 71%  - 80% = dobar (3), 81% - 90% = vrlo dobar (4), 91% do 100% = izvrstan (5).

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ocjene se izračunavaju na sljedeći način:

(ocjena iz prvog kolokvija x 0,30) + (ocjena iz drugog kolokvija x 0,30) + (ocjena iz seminara x 0,4)

Primjer izračunavanja ocjene:

  1. kolokvij – 4
  2. kolokvij – 2

ocjena iz seminarskog rada – 5

(4 x 0,30) + (2 x 0,30) + (5 x 0,4) = 3,8; Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila vrlo dobar (4)

 

Polaganje kolokvija i izlaganje seminarskog rada je obavezno. Ukoliko student ne pristupi kolokviju iz tog kolokvija dobiva ocjenu nedovoljan (1). Nedolazak na kolokvij računa se kao izostanak. Ukoliko student ne izloži seminarski rad u unaprijed određenom terminu, ocjenjuje se ocjenom nedovoljan (1).

Prepisivanje tijekom kolokvija kažnjava se oduzimanjem istog i za taj kolokvij student dobiva ocjenu nedovoljan (1).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Esgate, A. i Groome, D.(2005). An introduction to applied cognitive psychology. Psychology Press.

Kolesarić, V., Ivanec, D. i Domijan, D. (2021). Kontekst u psihologiji. Novi redak: Zagreb

Sterbnerg, R. (2005). Kognitivna psihologija. Naklada Slap: Jastrebarsko

Vranić, A. i Tonković, M. (2012). Lažna sjećanja (21. Ljetna psihologijska škola). Zagreb: FF Press

 

Dopunska literatura:

Durso, F. T. i sur. (2007). Handbook of applied cognition. John Wiley & Sons.

Eysenck, M.W., Keane, M. (2000). Cognitive psychology: A student’s handbook. Taylor & Franics Group

Loftus, E. (1996). Eyewitness testimony. Harvard University Press.

Schwartz, B. (2011). Memory. Los Angeles: SAGE.

Smyth i sur. (1987). Cognition in action. London: Lawrence Erlbaum.

Zarevski, P. (1995.). Psihologija učenja i pamćenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Zarevski, P. (2001.). Struktura i priroda inteligencije.  Jastrebarsko: Naklada Slap

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Interna evaluacija na razini Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Ažurno vođenje evidencije o studentskom pohađanju kolegijskih predavanja, izvršenim obvezama te rezultatima pismenog dijela ispita.

Primjena stečenog znanja u okviru ovog kolegija, kroz izradu i prezentaciju seminarskog zadatka

Ostale informacije: