Psihologija sporta

 

Naziv kolegija:
Psihologija sporta
Šifra ISVU:
43223
Šifra MOZVAG:
PSOP6
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Križanić, Valerija
0
15
15

 

Ciljevi i zadaci:

Izborni predmet "PSIHOLOGIJA SPORTA" namijenjen je prezentaciji specifične primjene psihologijskih znanja u sportu, te uvježbavanju studenata psihologije u primjeni postupaka praktične pomoći sportskim radnicima (treneri ma) u formiranju i uvježbavanju sportskih vještina sportaša. Naglasak je na demonstraciji psihologijskih instrumenata, metoda i tehnika, a posebno na praktičnim vježbama studenata psihologije u testiranu sposobnosti, motivacije i osobina ličnosti sportaša, utvrđivanju aktualnog psihološkog statusa sportaša pred takmičenje, analize podataka ciklografskog snimanja izvedbe pokreta u pojedinim sportskim aktivnostima, te sudjelovanju u psihološkom suportu trenerima u uvjetima treninga, kao i u pripremi sportaša odgovarajućih sportskih klubova za takmičenje

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • primijeniti metode i tehnike psihološke pripreme sportaša za natjecanje
  • primijeniti ekspresne tehnika dijagnosticiranja psihološkog stanja sportaša
  • primijeniti tehniku smirivanja i uspostavljanja optimalnog psihičkog stanja sportaša za natjecanje
  • usporediti načine rada psihologa u različitim sportovima

Sadržaj predmeta:

Predavanja obrađuju: kratki prikaz povijesti nastanaka i razvoja psihologije sporta; definiranje predmeta znanstvene i primijenjene sportske psihologije; fenomenologiju glavnih sastavnica sportske borbe, interindividualnog takmičenja i sportske igre (uključujući prikaz primjene 'Teorije igara" u razvijanju sportskog mišljenja i pripremi sportaša za takmičenje); sastavnice talenta i metodologiju utvrđivanja specifičnih osobina sportaša u pojedinim sportovima; psihodijagnostička sredstva i metodologiju dijagnostičkog testiranja sportaša; fenomenologiju motoričkog učenja i metodologiju formiranja i uvježbavanja psihomotoričkih vještina (uvježbavanja ideomotoričke izvedbe pokreta); problematiku opće psihološke pripreme sportaša: unutarnji govor u razvijanju specifične receptivnosti i percepcije sportaša, formiranju vizualnih proprioceptivnih i psihomotoričkih predodžbi izvođenja pokreta; prikaz elemenata pripreme sportaša za takmičenje; Vježbe obuhvaćaju; praktičnu primjenu dijagnostičkih sredstava za izradu i interpretaciju pokazatelja psihološkog profila sportaša; primjenu ekspresnih tehnika dijagnosticiranja psihološkog stanja sportaša uoči takmičenja; ciklografsko i kinografsko snimanje pokreta pri izvedbi sportskih zahvata; uvježbavanje tehnika psihološke pripreme sportaša; koncentracije, mobilizacije i opuštanja na treningu i uoči takmičenja.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, vježbe, rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, izrada ppt prezentacije, izlaganje primijeniti metode i tehnike psihološke pripreme sportaša za natjecanje aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit
predavanje, vježbe, seminarski rad, rasprava slušanje izlaganja, uvježbavanje, rasprava, izrada ppt prezentacije primijeniti ekspresne tehnika dijagnosticiranja psihološkog stanja sportaša aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje
predavanje, vježbe, seminarski rad, rasprava slušanje izlaganja, uvježbavanje, rasprava primijeniti tehniku smirivanja i uspostavljanja optimalnog psihičkog stanja sportaša za natjecanje aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit
rasprava, prikaz slučaja rasprava usporediti načine rada psihologa u različitim sportovima aktivnost na nastavi (vježbama)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,75 0%
Aktivnost u nastavi 0,25 20%
Pismeni ispit 0,8 60%
Usmeno izlaganje 0,2 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir: praktična aktivnost tijekom nastave 20%,  usmeno izlaganje 20% ocjene, te završna provjere znanja u obliku pismenog ispita 60%.

Primjer izračunavanja ocjene:

Konačna se ocjena oblikuje iz bodova postignutih u svakoj cjelini na slijedeći način:

 (završni pismeni ispit x 0,60) + (usmeno izlaganje x 0,20) + (praktična aktivnost x 0,20)

Skala ocjenjivanja je sljedeća: 61% - 70,9%  = dovoljan (2), 71% - 80,9%  = dobar (3), 81% - 90,9%   = vrlo dobar (4), 91% - 100% = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio prisutan na najmanje 70% održanih nastavnih sati. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni ostvariti minimalno 61%  bodova (prolazna ocjena dovoljan)

 

 

Obavezna literatura:

  1. Cox, R, H, (2005). Psihologija sporta, Jastrebarsko, Naklada "Slap", Jastrebarsko.
  2. Bosnar, K., Balent, B. (2009). Uvod u psihologiju sporta. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

Dopunska literatura:

  1. Kaćoč Lj., Stimac, O., Zulić, A (1999). Psihološka priprema Sportaša, Zagreb, Hrvatski sportsko medicinski vjesnik, br. 2-3
  2. Bajraktarević, J. (2008). Psihologija sporta-teorija i empirija, Univerzitetski udžbenik, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, „Arka“, Sarajevo.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: