Osnove urbanizma i krajobrazne arhitekture

 

Naziv kolegija:
Osnove urbanizma i krajobrazne arhitekture
Šifra ISVU:
228778
Šifra MOZVAG:
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST UMJETNOSTI - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Stober, Dina
300
0
150

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj predmeta je upoznati studente s definicijama i terminologijom, osnovnim analitičkim metodama i mehanizmima urbanističkog i krajobraznog planiranja.  Studentima kroz primjere predstaviti genezu grada i zelenih prostora u gradu te suvremene trendove. Upoznati studente sa zahtjevima za planiranje, projektiranje i valorizaciju zelenih područja grada.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • skicirati i analizirati primjere shema gradova i parkova te interpretirati njihove vrijednosti
  • opisati suvremene trendove u razvoju gradova i krajobrazne arhitekture
  • interpretirati mehanizme zaštite urbanih cjelina i krajobraza prema zakonskoj regulativi i internacionalnim dokumentima na primjerima
  • definirati glavne tipove zelenila: krajobraz, urbani krajobraz, zelene površine, sustav gradskog zelenila

Sadržaj predmeta:

Urbanističko planiranje – terminologija, subjekti i metodologija izrade plana. Pregled primjera razvoja gradova kroz povijest – paralelan povijesni pregled razvoja zelenih površina u gradovima. Grad moderne, postmoderne, informacijskog doba – percepcija krajobraza. Vrijednosni sustavi i regulativa u području zaštite urbanih područja i krajobraza: razvojni zahtjevi i zaštitni zahtjevi, privlačnost i ranjivost prostora. Održivost i funkcionali zahtjevi za zelene površine u gradu. Tipologija, dimenzioniranje i opremanje zelenih područja i zelene infrastrukture, javnih gradskih parkova, tematskih parkova, uređenja vodotoka i slično.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, terenska nastava, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Izlaganje, zadatak - analiza primjera, grupna rasprava Slušanje izlaganja, proučavanje literature, sustavno opažanje, izrada seminara skicirati i analizirati primjere shema gradova i parkova te interpretirati njihove vrijednosti
  • procjena sposobnosti grafičkog izražavanja, analize i interpretacije
  • pismeni ispit
Izlaganje, video, grupna rasprava Slušanje izlaganja, proučavanje literature, sustavno opažanje, izrada seminara opisati suvremene trendove u razvoju gradova i krajobrazne arhitekture -  procjena sposobnosti usmenog izražavanja o rezultatima analize i interpretacije
-   pismeni ispit
Izlaganje, analiza primjera Slušanje izlaganja, rasprava, sustavno opažanje interpretirati mehanizme zaštite urbanih cjelina i krajobraza prema zakonskoj regulativi i internacionalnim dokumentima na primjerima
  • procjena sposobnosti interpretacije i rasprave
  • pismeni ispit
Izlaganje, analiza primjera, grupna rasprava Slušanje izlaganja, rasprava, sustavno opažanje definirati i opisati glavne tipove zelenila: krajobraz, urbani krajobraz, zelene površine, sustav gradskog zelenila
  • pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,25 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

)       Ocjenjivanje tijekom nastave:

Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, aktivno sudjelovanje u terenskoj nastavi

B)    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta:

Pismeno vrednovanje grupnog rada

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Prinz, D.: Urbanizam II - Urbanističko oblikovanje, GMTK, Zagreb, 2008

Milić B. Razvoj grada kroz stoljeća I, II, III; Školska knjiga, Zagreb

Dopunska literatura:

Pegan S.: Uvod u detaljno urbanističko planiranje, Acta Arhitectonica, AF Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2007

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Procjena sposobnosti odgovaranja na pitanja i vođenje rasprave tijekom nastave.

Bodovanje temeljeno na kriterijima za seminare i pismeni ispit. Samoevaluacija i studentska anketa.

Ostale informacije: