Umjetnost 15. i 16.stoljeća

 

Naziv kolegija:
Umjetnost 15. i 16.stoljeća
Šifra ISVU:
228777
Šifra MOZVAG:
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST UMJETNOSTI - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Marušić, Matko Matija
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje s najznačajnijim pojavama i djelima svjetske i hrvatske povijest umjetnosti, umjetnicima i osnovnim obilježjima stilskih pojava te kulturno-povijesnim uvjetima u kojima nastaju tijekom 15. i 16. stoljeća.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • prepoznati i opisati osnovna obilježja povijesnog pregleda umjetnosti 15. i 16. stoljeća
  • prepoznati i interpretirati karakteristična djela svjetske i nacionalne umjetnosti i njihove stvaratelje od početka 15. do kraja 16. stoljeća
  • analizirati djela likovne umjetnosti koristeći se osnovnom povijesno-umjetničkom terminologijom i metodama kritički opisati kontekst nastanka umjetničkog djela

Sadržaj predmeta:

Kolegij daje pregled europske i hrvatske povijesti umjetnosti s najznačajnijim primjerima iz slikarstva, grafike, skulpture, arhitekture i urbanizma 15. i 16. st.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, obrazovanje na daljinu, terenska nastava, multimedija i mreža, mentorski rad, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanja, suradničko učenje,  analiza primjera, upućivanje studenta na samostalno proučavanje literature, seminarski rad, terenska nastava (ako je moguće) Prisustvovanje i aktivnost na nastavi, čitanje i rad na tekstu i ilustrativnim primjerima, terenski rad (ako je moguće), pisanje i usmeno izlaganje seminarskog rada, proučavanje literature i nastavnog materijala, priprema i rješavanje samostalnog ili grupnog zadatka, priprema za kolokvij/ispit, demonstracija usvojenog gradiva prepoznati i opisati osnovna obilježja povijesnog pregleda umjetnosti 15. i 16. stoljeća
 
Evidencija pohađanja nastave i aktivnost, evaluacija seminarskih radova, kolokvij, ispit
Predavanja, suradničko učenje,  analiza primjera, upućivanje studenta na samostalno proučavanje literature, seminarski rad, terenska nastava (ako je moguće) Prisustvovanje i aktivnost na nastavi, čitanje i rad na tekstu i ilustrativnim primjerima, terenski rad (ako je moguće), pisanje i usmeno izlaganje seminarskog rada, proučavanje literature i nastavnog materijala, priprema i rješavanje samostalnog ili grupnog zadatka, prepoznavanje i interpretacija djela europske i nacionalne umjetnosti i njihovih stvaratelja, priprema za kolokvij/ispit, demonstracija usvojenog gradiva prepoznati i interpretirati karakteristična djela svjetske i nacionalne umjetnosti i njihove stvaratelje od početka 15. do kraja 16. stoljeća
 
Evidencija pohađanja nastave i aktivnost, evaluacija seminarskih radova, kolokvij, ispit
Predavanja, suradničko učenje,  analiza primjera, upućivanje studenta na samostalno proučavanje literature, seminarski rad, terenska nastava (ako je moguće) Prisustvovanje i aktivnost na nastavi, čitanje i rad na tekstu i ilustrativnim primjerima, terenski rad (ako je moguće), pisanje i usmeno izlaganje seminarskog rada, proučavanje literature i nastavnog materijala, priprema i rješavanje samostalnog ili grupnog zadatka, analiza  djela europske i nacionalne umjetnosti i njihovih stvaratelja, priprema za kolokvij/ispit, demonstracija usvojenog gradiva
 
analizirati djela likovne umjetnosti koristeći se osnovnom povijesno-umjetničkom terminologijom i metodama
 
Evidencija pohađanja nastave i aktivnost, evaluacija seminarskih radova, kolokvij, ispit
Predavanja, suradničko učenje,  analiza primjera, upućivanje studenta na samostalno proučavanje literature, seminarski rad, terenska nastava (ako je moguće) Prisustvovanje i aktivnost na nastavi, čitanje i rad na tekstu i ilustrativnim primjerima, terenski rad (ako je moguće), pisanje i usmeno izlaganje seminarskog rada, proučavanje literature i nastavnog materijala, priprema i rješavanje samostalnog ili grupnog zadatka, prepoznavanje i interpretacija djela europske i nacionalne umjetnosti i njihovih stvaratelja, objasniti kulturno-povijesne okolnosti njihova nastanka te analiza djela, priprema za kolokvij/ispit, demonstracija usvojenog gradiva
 
kritički opisati kontekst nastanka umjetničkog djela
 
Evidencija pohađanja nastave i aktivnost, evaluacija seminarskih radova, kolokvij, ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 0%
Pismeni ispit 1,8 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Seminarski rad 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ukupnu konačnu ocjenu kolegija čine slijedeći elementi:

10% pohađanje i aktivnost na nastavi

20% priprema i prezentacija seminarskog zadatka

70%  pismeni ispit ili položena dva kolokvija

 

Skala ocjenjivanja je slijedeća:

50-55% = dovoljan (2), 56-70% = dobar (3), 71-85% = vrlo dobar (4), 86-100% =izvrstan (5)

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

The Art of the Italian Renaissance: Architecture, Sculpture, Painting, Drawing (ur. Rolf Toman), Konemann, 1998.

 

John T. Paoletti, Gery M. Radke, Art in Renaissance Italy. London: Laurence King Publishing, 2001.

 

Milan Pelc, Renesansa. Zagreb: Naklada Ljevak 2007., (odabrana poglavlja) 

 

AAVV, Hrvatska renesansa, (ur.) Miljenko Jurković, Alain Erlande-Brandenburg, Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, 2004., str. 134-220 i kataloške jedinice.

 

Anđela Horvat, Radmila Matejčić, Kruno Prijatelj, Barok u Hrvatskoj. Zagreb: Liber, 1982.

 

P. Murray, The architecture of the Italian Renaissance, London, 1986.

 

W. Lotz, Architecture in Italy 1500-1600, New Haven: Yale University Press, 1995.

Ch.L.Frommel, The Architecture of the Italian Renaissance, Thames & Hudson, London, 2007.

 

 

 

Dopunska literatura:

Sculpture, from the Renaissance to the present day, part III, Taschen, 2006.

 

Heinrich Wollflin, Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Kontura d.o.o. i Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1998.

 

Jacob Burckhard, Kultura renesanse u Italiji,  Zagreb : Prosvjeta , 1997.

 

Lionello Venturi, Od Giotta do Chagala. Zagreb: Mladost, 1957. [Prijevod djela: Pittura. Come si guarda un quadro, prvo izdanje 1947.]

 

Hrvatska renesansa. Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, 2004. Urednici Miljenko Jurković, Alain Erlande-Brandenburg

 

Milan Pelc, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Naklada Ljevak, Zagreb, 2012. – poglavlja koja se odnose na likovne umjetnosti, arhitekturu i urbanizam 15. i 16. stoljeća

 

Hrvatska i Europa, Sv. II, Srednji vijek i renesansa, HAZU Zagreb, 2003., ur. I. Golub, (poglavlja koja se odnose na arhitekturu, urbanizam i likovne umjetnosti)

 

Julije Klović – najveći minijaturist renesanse, katalog izložbe, Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, 2012.

 

Zlatno doba Dubrovnika XV. i XVI. stoljeće. Katalog izložbe. Zagreb: Muzejski prostor, 1987., ur. V. Marković

 

Sveti trag, 900 godina umjetnosti Zagrebačke nadbiskupije 1094.-1994., Muzej Mimara, Zagreb, 1994.

AAVV, Manirizam, (ur.) Milan Pelc, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2000.

 

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Razgovori sa studentima tijekom kolegija i praćenje napredovanja studenta. Sveučilišna anketa.

 

Ostale informacije: