Totalitarizam

 

Naziv kolegija:
Totalitarizam
Šifra ISVU:
228752
Šifra MOZVAG:
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Volner, Hrvoje
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada, a prema detaljno razrađenim kriterijima vrednovanja s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Završni ispit je ocjena pismenoga ispita te usmenoga ispita. Studenti iz svakoga pojedinog elementa praćenja moraju zadovoljiti minimalno propisane kriterije s kojima su upoznati i koji su im javno dostupni. Udio pojedinih elemenata vrednovanja u konačnoj ocjeni iskazani ECTS skalom ocjenjivanja su sljedeći: aktivnost na nastavi 12%, esej 24%, pismeni ispit/usmeni ispit 64%

Primjer izračunavanja ocjene:

Udio pojedinih elemenata vrednovanja u konačnoj ocjeni iskazani ECTS skalom ocjenjivanja su sljedeći: aktivnost na nastavi 12%, esej 24%, pismeni ispit/usmeni ispit 64%

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenta:

Studenti su dužni redovito pohađati nastavu (do 30 % nastavnih sati izostanaka), pripremiti za nastavni sat analizu zadanoga teksta, aktivno sudjelovati u raspravama na zadanu temu. Napisati esej na temelju pročitane literature. Položiti ispit.

 

 

Obavezna literatura:

Hannah Arendt, Izvori totalitarizma, Disput, Zagreb, 2015. (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:

Leksikon temeljnih pojmova politike, Školska knjiga, Zagreb 1990.

Franz Neumann, Behemot, struktura i praksa nacionalsocijalizma, Disput, Zagreb 2012.

Jerzy Holzer, Komunizam u Europi, Povijest pokreta i sustav vlasti, Srednja Europa, Zagreb 2002.

Eric Hobsbawm, Doba ekstrema, Zagreb 2009.

Michael Burleign, Wolfgang Wippermann, The Racial State: Germany 1933-1945, University Press, Cambridge 2003.

James R. Overy, Diktatori: Hitlerova Njemačka i Staljinova Rusija, Ljevak, Zagreb 2005.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: