Engleski za humanističke i društvene znanosti IV

 

Naziv kolegija:
Engleski za humanističke i društvene znanosti IV
Šifra ISVU:
228942
Šifra MOZVAG:
ECTS:
1
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Varga, Mirna
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Opći cilj predmeta je osposobiti studente za razumijevanje akademskog diskursa (pisanog i usmenog) iz područja informacijskih znanosti te razvijanje jezičnih vještina u kontekstu jezika struke. Specifični ciljevi predmeta odnose se na proširivanje akademskog vokabulara iz odabranih tematskih područja. Nadalje, cilj je predmeta upoznavanje studenata sa specifičnim jezičnim oblicima parafraziranja, autorovog ograđivanja i isticanja stavova u znanstvenom članku te osposobljavanje studenata za samostalnu uporabu navedenih stavki u pisanju sažetaka akademskog teksta. 

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

 • raspraviti o obrađenim temama iz područja informacijskih znanosti koristeći ciljani akademski vokabular
 • raščlaniti strukturu akademskog sažetka
 • analizirati jezične oblike parafraziranja, ograđivanja te isticanja stavova u znanstvenom članku
 • upotrijebiti prethodno navedene stavke u samostalnom pisanju sažetka akademskog teksta

Sadržaj predmeta:

Sadržaj kolegija će obuhvatiti sljedeće nastavne cjeline:

 

 • čitanje i razumijevanje tekstova iz područja informacijskih znanosti, s posebnim osvrtom na teme ustrojstva i uloge akademske knjižnice u visokom obrazovanju, uloge knjižničara u digitalnom dobu, medija u informacijskom društvu te uporabi internetskih enciklopedija i ostalih internetskih izvora u kontekstu visokog obrazovanja
 • slušanje akademskih predavanja i dostupnih na internetu i raspravljanje o gore navedenim temama
 • analiza specifičnog vokabulara iz navedenih tematskih područja
 • raščlamba strukture akademskog sažetka
 • upoznavanje s jezičnim oblicima parafraziranja, autorovog ograđivanja i isticanja stavova i njihova analiza u znanstvenom članku
 • uporaba navedenih stavki u samostalnom pisanju akademskog sažetka

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. POVEZIVANJE ISHODA UČENJA, NASTAVNIH METODA I PROCJENA ISHODA UČENJA
2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera
 
 
 
 
 
 
 
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera
 
 
 
 
 
 
 
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava
 
 
 
čitanje i analiza literature i uvježbavanje, aktivno sudjelovanje
 
 
 
 
opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje
 
 
 
opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje
 
 
 
opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje
raspraviti o obrađenim temama iz područja informacijskih znanosti koristeći ciljani akademski vokabular
 
 
 
raščlaniti strukturu akademskog sažetka
 
 
 
analizirati jezične oblike parafraziranja, ograđivanja te isticanja stavova u znanstvenom članku
 
upotrijebiti prethodno navedene stavke u samostalnom pisanju sažetka akademskog teksta
 
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
 
 
 
 
 
 
 
 
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit
 
 
 
 
 
 
 
 
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kolokvij, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 0%
Kolokvij 0,6 50%
Pismeni ispit 0,6 50%
Pohađanje nastave 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Tijekom nastave kontinuirano se prati rad studenata s obzirom na njihovo aktivno sudjelovanja na nastavi i izvršavanje domaćih zadaća. Studenti dobivaju ocjenu na temelju pismenog i usmenog kolokvija tijekom nastave ili pismenog i usmenog ispita na kraju semestra.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, položiti dva kolokvija tijekom semestra ili položiti završni ispit nakon završetka semestra. U slučaju izvođenja nastave na daljinu, studenti trebaju aktivno sudjelovati u nastavi uz uključivanje mikrofona i kamera kada se to zatraži. Uvjet stjecanja prava na potpis uključuje 70% nazočnost na nastavi u virtualnoj ili stvarnoj učionici.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Nastavni materijali English for Humanities and Social Sciences IV dostupni na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Dopunska literatura:

Vince, M. (2003). Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan.

Hewings, M. (2005). Advanced Grammar in Use. Cambridge: CUP.

Paterson, K. i R. Wedge. (2013). Oxford Grammar for EAP: English grammar and practice for Academic Purposes. Oxford: OUP.

Huntley, H. (2006). Essential Academic vocabulary: Mastering the Complete Academic Word List. Boston: Thomson Heinle.

McCarthy, M. i O'Dell, F. (2008). Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.

McIntosh, C., Francis, B. i Poole, R. (2009). Oxford Collocations Dictionary: For Students of English Oxford: OUP.

Lea, D., Duncan, R., Bull, V. i Webb, S.S. (2014). Oxford Learner's Dictionary of Academic English.

Oxford: OUP.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Ostale informacije: