Antologija suvremene hrvatske književnosti

 

Naziv kolegija:
Antologija suvremene hrvatske književnosti
Šifra ISVU:
228938
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Nema uvjeta za upis predmeta.
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jukić, Sanja
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi su nastave kolegija Antologija suvremene hrvatske književnosti stjecanje čitalačkog uvida u prozni, poetski, dramski i časopisni korpus suvremene hrvatske književnosti (od 1968. do danas), osposobljavanje studenata za književnopovijesnu i kulturološku kontekstualizaciju autorskih opusa navedenoga korpusa te stjecanje uvida u različite sustave njegova vrjednovanja.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • opisati rodnu i žanrovsku strukturu korpusa suvremene hrvatske književnosti
  • imenovati časopisnu produkciju suvremene hrvatske književnosti
  • objasniti različite kriterije usustavljivanja antologija suvremene hrvatske književnosti

identificirati autore i autorske opuse suvremene hrvatske književnosti s obzirom na njihovu mikroperiodizacijsku pripadnost.

Sadržaj predmeta:

Mikroperiodizacija suvremene hrvatske književnosti (od 1968. do danas); časopisna produkcija (Pitanja, Off, Quorum, Riječi, Književna revija, Tema, Kolo, Fluminensia…); hrvatska proza od sredine 60-ih do 2000-ih: strukturalistički roman/proza u trapericama (A. Šoljan, Z. Majdak, I. Slamnig, A. Majetić, B. Glumac, T. Bilopavlović, P. Kvesić); fantastična proza (S. Čuić, A. Goldstein, D. Jelačić Bužimski, P. Pavličić, D. Kekanović, S. Tomaš, G. Tribuson, V. Barbieri, S. Meršinjak…); žanrovski roman (P. Pavličić, G. Tribuson…); novopovijesni roman (R. Marinković, I. Aralica, N. Fabrio…); (pseudo)autobiografski roman (I. Vrkljan, D. Cvitan, P. Vojnić Purčar…); hrvatska proza 80-ih i 90-ih (S. Habjan, C. Klein, D. Ugrešić, S. Drakulić, P. Vrabec, Z. Bužek, B. Gregorić, E. Jurković, D. Ogurlić, D. Miloš, E. Budiša, V. Boban, M. Stojević, C. Klein, N. M. Blažević, E. Popović, M. Bašić, V. Čolić, D. Rešicki, K. Mićanović, , M. Ćurić, Z. Ferić…); hrvatska proza 2000-ih (FAK, M. Mićanović, R. Perišić, A. Tomić, J. Mlakić, J. Pavičić, G. Nuhanović, M. Koščec, K. Pintarić, S. Andrić, R. Jeger, T. Gromača, J. Matanović, M. Vuković Runjić, D. Drndić, J. Čarija, D. Slamnig, R. Simić, T. Zajec, M. Jergović, R. Baretić, S. Popović, M. Kolanović, L. Bekavac…); ratno pismo (S. Glavašević, R. Cvetnić, J. Mlakić, S. Andrić, M. Ćurić, V. Barbieri, A. Mirković Nađ…); ekranizacije suvremene hrvatske proze (A. Šoljan, R. Marinković, P. Pavličić, G. Tribuson, D. Ugrešić, D. Karakaš, I. Balenović, A. Tomić, M. Jergović, J. Mlakić, J. Pavičić…); suvremeno hrvatsko pjesništvo (J. Sever, Z. Maković, S. Jendričko. B. Vladović, I. Rogić Nehajev, M. Stojević, B. Maleš, M. Gjerek / G. Rem, B. Čegec, A. Žagar, Z. Radaković, M. Mićanović, D. Rešicki, S. Mraović, K. Bagić / B. Zoko, T. Gikić, K. Pandžić, R. Mihaljević, L. Derkač, S. Sorel, T. Vuković, D. Šodan, D. Radić, I. Prtenjača, Z. Bubnjar, E. Rudan, D. Jagić, T. Gromača, D. Glamuzina…); književne nagrade (za prozu: D. Šimpraga, D. Glamuzina, Z. Malkoč, O. Savičević Ivančević, S. Petlevska, I. Đikić, T. Mujičić, K. Novak, S. Šnajder…; za poeziju: nagrada Goran za mlade pjesnike: L. Stamać, I. Herceg, A. Galović, B. Brlošić, D. Jagić, I. Bodrožić… / drenovačka pjesnička knjižnica: M. Radmilović, M. Plazibat, F. Nagulov, T. Dunđerović, D. Ivankovac…); suvremena hrvatska drama (I. Brešan, A. Srnec Todorović, F. Šovagović, M. Gavran, I. Sajko, D. Špišić…); antologije suvremene hrvatske proze, poezije i drame.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, terenska nastava, mentorski rad, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanja
seminari
mentorski rad
samostalna uporaba literature
pisana primjena naučenoga
usmeno izlaganje
opisati rodnu i žanrovsku strukturu korpusa suvremene hrvatske književnosti seminarski rad
kolokvij
 
predavanja
 
samostalna uporaba literature
razgovor
pisana primjena naučenoga
 
imenovati časopisnu produkciju suvremene hrvatske književnosti kolokvij
predavanja
seminari
mentorski rad
 
samostalna uporaba literature
postavljanje i rješavanje problema
pisana primjena naučenoga
 
razlikovati antologije suvremene hrvatske književnosti prema rodnoj i žanrovskoj usmjerenosti kolokvij
seminarski rad
predavanja
terenska nastava
seminari
mentorski rad
 
opažanje i zaključivanje
pisana primjena naučenoga
rasprava
usmeno izlaganje
 
identificirati autore i autorske opuse suvremene hrvatske književnosti s obzirom na njihovu mikroperiodizacijsku pripadnost kolokvij
seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1 40%
Pismeni ispit 0,75 30%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Praktični rad 0,2 10%
Seminarski rad 0,3 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz jednoga seminarskog rada, ocjene iz zadataka vezanih uz odabrane književne programe, ocjene iz lektire i ocjena pisanoga kolokvija: 20% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskoga rada, 10% konačne ocjene čine ocjene iz praktičnih radova, 40 % ocjene čine ocjene iz lektira, a 30 % iz pisanoga kolokvija.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Helena Sablić Tomić-Goran Rem, Hrvatska suvremena književnost, Filozofski fakultet, Osijek, 2009.

Krešimir Bagić, Uvod u suvremenu hrvatsku književnost: 1970. - 2010., Školska knjiga, Zagreb, 2016. 

Cvjetko Milanja, Hrvatski roman 1945–1990, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1996.

Krešimir Bagić, Proza urbanog pejzaža, u: Goli grad: antologija hrvatske kratke priče 80-ih i 90-ih, priredio Krešimir Bagić, Naklada MD, Zagreb, 2003., str. 5-13.

Jagna Pogačnik, Usponi, padovi i konačno dobri radovi (Tema rata u suvremenoj hrvatskoj prozi)

Poveznica: http://aquilonis.hr/dodaci/pisci_na_mrezi/pogacnik_domovinski-rat-u-hrvatskoj-prozi.pdf

Jagna Pogačnik, Hrvatska proza na početku novoga stoljeća, Riječi, 1–3, Sisak, 2008., str. 1-12.

Zvonimir Mrkonjić, Suvremeno hrvatsko pjesništvo I i II, VBZ, Zagreb, (1971) 2009.

Goran Rem, Pogo i tekst, Meandarmedia, Zagreb, 2011. 

Sanja Jukić, Neparne ljubavi, hrvatsko pjesništvo od 70-ih godina 20. stoljeća do 2007., Riječi, 1–3, Sisak, 2008., str. 13-30.

LEKTIRSKE ANTOLOGIJE (izbor iz korpusa)

Guja u njedrima: panorama novije hrvatske fantastične proze, ur. Ivica Župan, Izdavački centar, Rijeka, (1980) 2011.

Poštari lakog sna: panorama proze Quorumova naraštaja, priredio Krešimir Bagić, Quorum, 2–3, Zagreb, 1996. 

Goli grad: antologija hrvatske kratke priče 80-ih i 90-ih, priredio Krešimir Bagić, Naklada MD, Zagreb, 2003.

Tko govori, tko piše (antologija suvremene hrvatske proze), priredila Jagna Pogačnik, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2008.

Libido.hr: hrvatska erotska priča, urednici Drago Glamuzina & Roman Simić, Naklada MD; TV Extra, Zagreb, 2002.

Goran Rem, Poetika buke: antologija slavonskog ratnog pisma, Privlačica, Riječ, Vinkovci, 2010.

Zvonimir Mrkonjić, Međaši: hrvatsko pjesništvo dvadesetog stoljeća, Profil, Zagreb, 2004.

Branko Čegec i Miroslav Mićanović, Strast razlike/tamni zvuk praznine: hrvatsko pjesništvo osamdesetih i devedesetih, Quorum, 5–6, Zagreb, 1995.

Boris Senker, Hrestomatija novije hrvatske drame, II. dio 1941-1995, Disput, Zagreb, 2001. (autori/tekstovi koji u žanrovskoj tipologiji pripadaju razdoblju 1968. do 1995.)

AUTORSKI PROZNI LEKTIRSKI NASLOVI (izbor)

Antun Šoljan, Luka

Ranko Marinković, Never more

Zvonimir Majdak, Kužiš, stari moj

Ivan Slamnig, Bolja polovica hrabrosti

Ivan Aralica, Psi u trgovištu

Nedjeljko Fabrio, Smrt Vronskog

Pavao Pavličić, Tajno ime

Goran Tribuson, Sestrica s jezera

Irena Vrkljan, Svila, škare

Dalibor Cvitan, Polovnjak

Petko Vojnić Purčar, Večernje buđenje

Dubravka Ugrešić, Štefica Cvek u raljama života

Edo Budiša, Klub pušača lula

Damir Miloš, Pogled grad

Josip Cvenić, Blank

Edo Popović, Ponoćni boogie

Carmen Klein, Između zidova i preko njih

Neda Miranda Blažević, Američka Predigra

Milorad Stojević, Orgija za madonu

Miljenko Jergović, Sarajevski Marlboro

Simo Mraović, Konstantin Bogobojazni

Miroslav Mićanović, Trajekt

Marinko Koščec, U potrazi za početkom kruga

Krešimir Pintarić, Ljubav je sve

Stanko Andrić, Simurg 

Julijana Matanović, Zašto sam vam lagala?

Jelena Čarija, Klonirana

Daša Drndić, Leica format

Zoran Ferić, Na osami blizu mora

Siniša Glavašević, Priče iz Vukovara

Ratko Cvetnić, Kratki izlet

Josip Mlakić, Čuvari mostova

Davor Špišić, Koljivo

Ivana Bodrožić, Hotel Zagorje

Tatjana Gromača, Crnac

Drago Glamuzina, Tri

Tomislav Zajec, Soba za razbijanje

Davor Slamnig, Topli zrak

Roman Simić, U što se zaljubljujemo

Chicklit proza? (Vedrana Rudan, Arijana Čulina, Milana Vuković Runjić, Rujana Jeger)

Zoran Malkoč, Roki Raketa

Ivica Prtenjača, Brdo

Igor Štiks, Elijahova stolica

Olja Savičević Ivančević, Adio, kauboju

Damir Karakaš, Kino Lika

Robert Perišić, Područje bez signala

Jurica Pavičić, Crvenkapica

Maša Kolanović, Sloboština Barbie

Sven Popović, Nebo u kaljuži

Luka Bekavac, (Drenje, Viljevo), Policijski sat

Kristian Novak, Ciganin, ali najljepši

Goran Tribuson, Sestrica s jezera

Zoran Ferić, Na osami blizu mora

Zoran Ferić, Kalendar Maja

Damir Karakaš, Okretište

Robert Perišić, Područje bez signala

Jurica Pavičić, Crvenkapica

Kristian Novak, Črna mati zemla

Jurica Pavičić, Crvena voda

Julijana Adamović, Divlje guske

Maša Kolanović, Poštovani kukci i druge jezive priče

Drago Glamuzina, Drugi zakon termodinamike

Ivica Prtenjača, Sine, idemo kući

Zoran Ferić, Putujuće kazalište

Ivana Bodrožić, Sinovi, kćeri

Dopunska literatura:

Aleksandar Flaker, Proza u trapericama, Liber, Zagreb, (1976) 1983.

Krešimir Nemec, Povijest hrvatskog romana od 1945. do 2000. godine, Školska knjiga, Zagreb, 2003.

Julijana Matanović, Vlaho Bogišić, Krešimir Bagić, Miroslav Mićanović, Četiri dimenzije sumnje: kritička čitanja, RZ SSOH, Zagreb, 1988.

Maša Kolanović, Udarnik! Buntovnik? Potrošač...Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije, Naklada Ljevak, Zagreb, 2011.

Jurica Pavičić, Hrvatski fantastičari, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2000.

Andrea Zlatar, Tendencije »chicklita« u suvremenoj hrvatskoj književnosti,

Poveznica: http://www.hrvatskiplus.org/article.php?id=1767&naslov=tendencije-chicklita-u-suvremenoj-hrvatskoj-knjizevnosti

Helena Sablić Tomić, Prostori suvremene ženske proze

Poveznica: http://www.hrvatskiplus.org/article.php?id=1904&naslov=prostori-suvremene-zenske-proze

Helena Sablić Tomić, Intimno i javno, Naklada Ljevak, Zagreb, 2002.

Maša Grdešić, Dnevnik Bridget Jones: pokušaj reforme ružičastog geta, Quorum, 2, 2003., str. 178-203.

Helena Sablić Tomić-Goran Rem, Osječka čitanka - Sretne ulice, Matica hrvatska Ogranak Osijek, Osijek, 2000.

Helena Sablić Tomić-Goran Rem, Slavonski tekst hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb, 2003.,

Goran Rem, Slavonsko ratno pismo, Matica hrvatska Ogranak Osijek, Matica hrvatska Ogranak Slavonski Brod, Matica hrvatska Ogranak Vinkovci, Osijek – Slavonski Brod – Vinkovci, 1997.

Goran Rem, Zadovoljština u tekstu, Quorum, Zagreb, 1989.

Goran Rem, Retorika kritike, Matica hrvatska Ogranak Osijek, Osijek, 2010.

Goran Rem-Sanja Jukić, Panonizam hrvatskoga pjesništva I–II, Univerziteta Eotvosa Loranda, Filozofski fakultet u Osijeku, Društvo hrvatskih književnika Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski, Budimpešta-Osijek, 2012.–2013.

Sanjin Sorel, Isto i različito: antologija i studija hrvatskog pjesničkog naraštaja devedesetih, VBZ, Zagreb, 2006.

Tvrtko Vuković, Off line, hrvatsko pjesništvo devedesetih, [Panorama s pogovorom: U pjesništvu više od njega samog, simptomatologija hrvatskog pjesništva 90-ih], Quorum, godina XVII, br. 5-6, Zagreb 2001.

Damir Šodan, Drugom stranom: antologija suvremene hrvatske "stvarnosne" poezije, Naklada Ljevak, Zagreb, 2010.

Naša ljubavnica tlapnja: antologija hrvatskih pjesama u prozi, priredili Zvonimir Mrkonjić, Hrvoje Pejaković, Andriana Škunca. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1992.

Leo Rafolt, Odbrojavanje: antologija suvremene hrvatske drame, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 2007.

Časopisi: Pitanja, Off, Quorum, Riječi, Tema, Poezija, Kolo

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Sustav praćenja kvalitete Filozofskoga fakulteta u Osijeku.

Ostale informacije: