Književni nobelovci i njihovo djelo

 

Naziv kolegija:
Književni nobelovci i njihovo djelo
Šifra ISVU:
228937
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni
INFORMATOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Liović, Marica
15
0
0
Majksner, Ivana
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

 • predstaviti studentima širu kulturološku sliku (sliku koja prelazi granice književnoteorijskoga motrenje na djelo i autora) kad je riječ o dobitnicima Nobelove nagrade za književnost i njihovim tekstovima,
 • upoznati studente s funkcijama književnoga djela (estetska funkcija, društvena funkcija, komunikacijska, ekspresivna, didaktična…),
 • ukazati na važnost i utjecaj recepcije šire javnosti kad su posrijedi književne nagrade i priznanja, uputiti studente na relevantne izvore i literaturu.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • primijeniti estetiku recepcije,
 • razlikovati tzv. visoku od niske književnosti,
 • objasniti umjetničke i neumjetničke funkcije književnoga djela,
 • argumentirano opisati kulturološko ozračje u kojem je književno djelo nastalo, samostalno analizirati književno djelo.

Sadržaj predmeta:

 1. Alfred Nobel i njegova vizija svijeta po mjeri čovjeka.
 2. Smisao Nobelove nagrade za književnost.
 3. Estetika recepcije H. R. Jaussa.
 4. Književni i izvanknjiževni čimbenici (i)relevantni za dobivanje Nobelove nagrade – angažirana književnost i neknjiževni razlozi nagrađivanja (borba protiv aparthejda, židovsko pitanje, žensko pitanje, prava manjina…).
 5. Žene i Nobelova nagrada (Selma Lagerlöf, 1909., Grazia Deledda 1926., Sigrid Unset,1928., Pearl Buck 1938., Gabriele Mistral 1945., Leonie (Nelly) Sachs 1966., Nadine Gordimer, 1991., Toni Morrison 1993., Wisława Szymborska 1996., Elfriede Jelinek 2004., Doris Lessing 2007., Hertha Müller 2009., Alice Munro 2013., Svetlana Aleksijevič 2015.).
 6. Književnici koji su odbili primiti Nobelovu nagradu (Pasternak i društveno-povijesni okvir u kojem je književnik živio, J. P. Sartre – osobna uvjerenja).
 7. Afrički nobelovci (Woyle Soyinka (1986.) – prvi afrički dobitnik Nobelove nagrade za književnost; Nagib Mahfuz (1988.) – "djelo arapske pripovjedne umjetnosti koje se odnosi na cijelo čovječanstvo"; Nadine Gordimer (1993.) – "književnost stvarana, rječnikom A. Nobela rečeno, na dobrobit čovječanstva"; J. M. Coetzee (2003.) – "priča o autsajderima").
 8. Henri Bergson (1927.): "(…) zbog njegovih velikih ideja i briljantne vještine kojom su predstavljene." Winston Churchill (1953.): "(…) za povijesni i biografski opis kao i za briljantni oratorij u obrani uzvišenih ljudskih vrijednosti." Književnost između estetike i društvenog angažmana; neknjiževnicima najprestižnija književna nagrada.
 9. Selma Lagerlöf (1909.): "(…) za promicanje uzvišenoga idealizma (…) i duhovnu percepciju njezina djela." Prva žena dobitnica Nobelove nagrade za književnost (aktualnost, umjetnička i društvena vrijednost njezina djela, Nobelova nagrada za promicanje određenih društvenih vrijednosti).
 10. Ernest Hemingway (1954.): "(…) za snažnu pripovjedačku riječ kako je prikazao u djelu Starac i more te za utjecaj koji ima na suvremeni stil."
 11. Ivo Andrić (1961.): "(…) za epsku snagu kojom je pratio teme i prikazao ljudske sudbine iz povijesti svoje zemlje."
 12. Patrick White (1973.): "(…) za epsku i psihološku narativnu umjetnost koja je u književnost uvela novi continent."
 13. Gabriel Garcia Marquez (1982.): "za romane i kratke priče, u kojima se fantastično i realistično spajaju u bogato skladanom svijetu mašte, odražavajući život i sukobe kontinenta."
 14. Gao Xingjian (2000.): "(…) djelo univerzalne vrijednosti, obilježeno gorkim osvješćivanjem i jezičnom ingenioznošću koja je otvorila nove putove umjetnosti kineskog romana i kazališta."
 15. Imre Kertesz (2002.): "(…) za pisanje koje promiče krhko iskustvo pojedinca protiv barbarskog arbitrarnog viđenja povijesti."
 16. Orhan Pamuk: "(…) za djelo koje donosi nove simbole sukoba (Istoka i Zapada, p. a.) i prepletanje kultura."
 17. Elfriede Jelinek (2004.): "(…) za borbu protiv društvenih klišeja."
 18. Bob Dilan (2016.): "(…) za nove poetske izražaje unutar velike američke tradicije pjesama."
 19. Autopoetički osvrti (govori na dodjeli Nobelove nagrade za književnost).
 20. Velikani svjetske književnosti koji nisu dobili Nobelovu nagradu (Tolstoj, Čehov, Ibsen, Strindberg, Przybiszewsky, Salinger, Woolf, Joyce, Krleža, Couelho, Danilo Kiš, Eco, Esterhazy, Kundera…).
 21. Analiza rada i uspjeha.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, obrazovanje na daljinu, multimedija i mreža, mentorski rad, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. POVEZIVANJE ISHODA UČENJA, NASTAVNIH METODA I PROCJENA ISHODA UČENJA
2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanja
grupna rasprava
slušanje izlaganja, pisanje
čitanje, analiza literature,
sustavno opažanje i zaključivanje
primijeniti estetiku recepcije
 
 
usmeni ispit
usmena prezentacija seminarskoga rada
pisani seminarski rad
mentorski rad
suradničko učenje
grupna rasprava
prikupljanje podataka za odabranu temu, istraživanje,
uspoređivanje, čitanje, pisanje, sustavno opažanje i zaključivanje, samostalna uporaba literature, odgovorno izvršavanje obveza
razlikovati tzv. visoku od niske književnosti
 
provjera pročitanosti lektire,
usmena prezentacija seminarskoga rada
pisani seminarski rad
usmeni ispit
suradničko učenje
radionica
analiza mrežnih stranica, video i audiomaterijala
dijaloška metoda, analiza književnih predložaka,
sustavno opažanje i zaključivanje
objasniti umjetničke i neumjetničke funkcije književnoga djela provjera pročitanosti lektire,
usmena prezentacija seminarskoga rada
pisani seminarski rad
usmeni ispit
predavanje
grupna rasprava
samostalni zadaci
zadatak čitanja i analize primjera
postavljanje i rješavanje problema,
sustavno opažanje, zaključivanje samostalna uporaba literature
demonstracija
argumentirano opisati kulturološko ozračje u kojem nastalo je određeno književno djelo provjera pročitanosti lektire, usmeni ispit
 
mentorski rad
samostalni istraživački zadatak
razgovor, prikupljanje podataka za odabranu temu,
istraživanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, samostalna uporaba literature, demonstracija,
odgovorno izvršavanje obveza
samostalno analizirati književno djelo usmena prezentacija seminarskoga rada
pisani seminarski rad
 
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 0%
Istraživanje 0,5 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,7 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ukupno je moguće ostvariti 200 bodova: od 180 do 200 bodova – izvrstan; od 160 do 180 bodova – vrlo dobar; od 140 do 160 bodova dobar; od 120 do 140 bodova – dovoljan. Ako student ostvari manje od 120 bodova, bit će mu dodijeljen dodatni seminarski rad.

Bodovi su ostvaruju na sljedeći način:

 • kvalitetno pripremljen i prezentiran seminarski rad – najviše 30 bodova
 • aktivno sudjelovanje na nastavi – maksimalno 20 bodova
 • samostalni istraživački rad – maksimalno 30 bodova
 • redovito pohađanje predavanja i seminarske nastave – najviše 20 bodova
 • usmeni ispit – najviše 100 bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • pripremiti i prezentirati seminarski rad,
 • aktivno sudjelovati na nastavi,
 • koristeći se mrežnim izvorima (knjižnice, popularni portali, forumi, blogovi...), istražiti današnji status dobitnika Nobelove nagrade prema vlastitu izboru (čitanost, popularnost, utjecaj [književnost/kultura, društvo], adaptacija, zarada...) te prezentirati rezultate svoga istraživanja na nastavi,
 • pročitati i analizirati najmanje deset djela s lektirnoga popisa, redovito pohađati predavanja i seminarsku nastavu (dopuštena najviše tri izostanka).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Ivo Hergešić, Književnici-nobelovci, Mladost, Zagreb, 1969.
 2. H. R. Jauss, Estetika recepcije, u knjizi: Miroslav Beker, Suvremene književne teorije, Matica hrvatska, Zagreb, 1999.

Dopunska literatura:

 1. Ivan Bunin / priredio Milan Mirić, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
 2. Albert Camus / priredio Jere Tarle, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 3. Didier Colin, Rječnik simbola, mitova i legendi, Naklada Ljevak, Zagreb, 2004.
 4. Bob Dylan, http://www.biography.com/people/bob-dylan-9283052.
 5. William Faulkner / izabrala i priredila Sonja Bašić, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 6. John Galsworthy / Giga Gračan, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 7. Nadine Gordimer / priredila Sibila Petlevski, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
 8. Gotta do my time; a documentary film/ Bob Dylan.
 9. Gerhart Hauptmann / priredio Željko Uvanović, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 10. Elfriede Jelinek, http://www.elfriedejelinek.com/.
 11. Eyvind Johnson / priredio Mirko Rumac, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 12. J. M. Coetzee, http://www.nytimes.com/ref/books/author-coetzee.html.
 13. Selma Lagerlof / priredio Mirko Rumac, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
 14. Thomas Mann / priredio Viktor Žmegač, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
 15. Gabriel Garcia Marquez / priredio Milivoj Telećan, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 16. Eugenio Montale / izbor [stihova] prijevod, predgovor i komentar Mladen Machiedo, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
 17. Toni Morrison / priredio Ivo Vidan, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 18. Nobelove nagrade za književnost, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/.
 19. Luigi Pirandello / priredila Iva Grgić, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 20. Povijest svjetske književnosti u osam knjiga, Mladost, Zagreb, 1985.
 21. Nelly Sachs / izbor, prijevod, pogovor i komentar Truda Stamać, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 22. Jean-Paul Sartre / priredila Avenka Žurić, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 23. Henryk Sienkiewicz / priredio Dalibor Blažina, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 24. Isaac Bashevis Singer / priredila Nada Šoljan, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
 25. Ivan Slamnig, Svjetska književnost zapadnog kruga, Školska knjiga, Zagreb 2001.
 26. Milivoj Solar, Povijest svjetske književnost: kratki pregled, Golden Marketing, Zagreb, 2003.
 27. Milivoj Solar, Suvremena svjetska književnost, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
 28. William Butler Yeats / priredila Ljiljana Ina Gjurgjan, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 29. Derek Walcott / izabrao, s engleskoga preveo i priredio Luko Paljetak, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

Književni portali, blogovi, osobne mrežne stranice pisaca.

LEKTIRNI NASLOVI

Bob Dylan The freewheelin', John Wesley Harding, Farewell, Angelina

Svetlana Aleksijevič, Černobilska molitva, Rabljeno doba

Patrick Modiano, Dora Bruder, Izgubljeni kraj, Mali dragulj, Mjesto za zvijezdu, Ulica mračnih dućana

Alice Munro, Previše sreće, Javne tajne, Služba, družba, ljubav, prošnja, brak, Dragi život, Život djevojaka i žena

Mo Yan, Žabe, Odabrana djela, Promjena

Tomas Tranströmer, 17 pjesama, Tajne na putu, Poluzavršeno nebo, Za žive i mrtve, Žalobna gondola

Mario Vargas Llosa, Grad i gušteri, Zelena kuća, Razgovor u katedrali, Rat za kraj svijeta

Herta Müller, Niederungen (Nizine) i Druckender Tango

Jean-Marie Gustave Le Clézio, Zapisnik, Potop, Rat, Divovi

Doris Lessing, Djeca nasilja, Zlatna bilježnica, Pod mojom kožom, Hod u sjeni, I, ponovno, ljubav

Orhan Pamuk, Dževdet-beg i njegovi sinovi, Tiha kuća, Bijeli zamak, Crna knjiga, Novi život, Zovem se Crvena, Snijeg, Druge boje

Harold Pinter, Soba, Rođendan, Nadstojnik, Lift za kuhinju, Mjesečina, Pepeo pepelu

Elfriede Jelinek, Mi smo mamac baby!, Michael. Dječja knjiga za djetinjasto društvo, Ljubavnice, Pijanistica, Naslada, Požuda, Što se dogodilo otkako je Nora napustila muža?, Zimsko putovanje

John M. Coetzee, Sramota, Zemlja sumraka, U srcu zemlje, Čekajući barbare, Život i doba Michaela K., Foe, Dnevnik loše godine, Dnevnik gospodara Petrograda

Imre Kertész, Besudbinstvo, Fijasko, Likvidacija, Kadiš za nerođeno dijete

Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul, Kuća za gospodina Biswasa

Gao Xingjian, Dušna gora

Günter Grass, Limeni bubanj, Korakom raka, Kutija, Lokalna anestezija, Pasje godine, Moje stoljeće, Zloguke žabe, Dok ljuštim luk

José Saramago, Evanđelje po Isusu Kristu, Ogled o sljepoći, Posljednja bilježnica, Sjećanje na samostan, Svjetlarnik, Sva imena, Godina smrti Ricarda Reisa, Slonovo putovanje

Dario Fo, Arkanđeli ne igraju na fliperu, Mamina marihuana je najljepša, Slučajna smrt jednog anarhista

Wislawa Szymborska, Dozivanje Jetija, Neobvezatno štivo

Seamus Heaney, Smrt prirodnjaka, Vrata u tamu, Postaje, Preokupacije

Kenzaburo Oe, Iščupaj mladicu, uništi dijete

Toni Morrison, Oko savršeno modro, Sula, Solomonova pjesma

Derek Walcott, San na Majmunskoj planini i druge drame, Pantomima, Drugi život, Morsko grožđe

Nadine Gordimer, Počasni gost, Konzervator, Julyjev narod, Priča mojega sina, Nitko da me prati, Kućni pištolj, Usput, Skok, Pisanje i bivanje

Octavio Paz, Labirint samoće, Divlje razdoblje, Pismo ili glava

Camilo José Cela, Pascual Duarte i njegovi zločini

Nagib Mahfuz, Kairska trilogija, Šećerana

Josif Brodski, Spomen na T. S. Eliota, Rimske elegije

Wole Soyinka, Stanovnici močvare, Lav i dragulj

Claude Simon, Prevarant, Posvećenje proljeća

Jaroslav Seifert, Zvijezda nad Rajskim vrtom, Lepeze Božene Nemcove

William Golding, Gospodar muha, Nasljednici

Gabriel García Márquez, Sto godina samoće, Zla kob, O ljubavi i drugim nečistim silama

Elias Canetti, Komedija taštine, Zasljepljenje

Czeslaw Milosz, U dolini rijeke Isse, Čovjek među škorpionima, Dnevno svjetlo

Odiseas Elitis, Orijentacije, Sunce prvo

Isaac Bashevis Singer, Gimpel Luda i druge priče, Spinoza s Market Streeta i druge priče, Kafkin prijatelj i druge priče, Pernata kruna i druge priče, Sotona u Goraju, Lublinski čarobnjak, Rob, Neprijatelji: ljubavna priča, Shosha

Vicente Aleixandre, Mačevi poput usana, Strast zemlje

Saul Bellow, Čovjek u iščekivanju, Žrtva

Eugenio Montale, Sipine kosti, Oluja i drugo

Eyvind Johnson, Grad na svjetlu, Krilonova grupa

Harry Martinson, Fantomski brod, Kad su cvjetale koprive

Eyvind Johnson, Grad na svjetlu, Roman o Olofu, Tijekom duga života

Patrick White, Twibornova stvar, Memoari mnogih u jednom

Heinrich Böll, Gdje si bio Adame, Kuća bez čuvara

Pablo Neruda, Opći čileanski spjev, Nove elementarne ode

Aleksandr Isajevič Solženjicin, Odjel za rak, Arhipelag Gulag, Dvjesto godina zajedno

Samuel Beckett, O, divni dani, Molloy, U očekivanju Godota

Yasunari Kawabata, Zemlja snijega, Majstor igre go, Jezero, Uspavane ljepotice

Miguel Angel Asturias, Gospodin predsjednik, Kukuruzni ljudi

Shmuel Yosef Agnon, Svadbeni baldahin, Prolazni gost

Nelly Sachs, U nastambama smrti, Znakovi u pijesku, Bijeg i preobrazba

Mikhail Aleksandrovič Šolohov, Tihi Don, Ljudska sudbina, Uzorana ledina

Jean-Paul Sartre, Mučnina, Putovi slobode, Muhe, Iza zatvorenih vrata

Jorgos Seferis, Prekretnica, Gustijerna, Brodski dnevnik, Šest noći u akropoli

John Steinbeck, Nebeski pašnjaci, Duga dolina, Istočno od raja, Mjesec je izašao

Ivo Andrić, Prokleta avlija, Na Drini ćuprija, Omer-paša Latas, Gospođica, Znakovi pored puta, Travnička hronika, Deca

Saint-John Perse, Progonstvo, Anabaza, Ptice, Kronike

Salvatore Quasimodo, Dan za danom, Lažno i pravo zelenilo

Boris Leonidovič Pasternak, Doktor Živago, Djetinjstva Ljuversove, Na ranim vlakovima

Albert Camus, Stranac, Nesporazum, Mit o Sizifu

Juan Ramón Jiménez, Dnevnik nedavno vjenčana pjesnika, Dnevnik pjesnika i mora

Halldór Kiljan Laxness, Salka Valka, Veliki tkalac iz Kašmira, Samostalni ljudi

Ernest Miller Hemingway, Starac i more, Snjegovi Kilimandžara, Kome zvono zvoni, Imati i nemati

Sir Winston Leonard Spencer Churchill (političar), Memoari iz 2. svjetskog rata

François Mauriac, Asmodej, Nevoljeni

Pär Fabian Lagerkvist, Baraba, Sveta zemlja, Ahasverova smrt

Earl (Bertrand Arthur William) Russell (filozof i matematičar) Povijest zapadne filozofije

William Faulkner, Krik i bijes, Svjetlost u kolovozu, Rekvijem za redovnicu

Thomas Stearns Eliot, Pusta zemlja, Ubojstvo u katedrali

André Paul Guillaume Gide, Krivotvoritelji novca, Put u Kongo, Močvare, Škola za žene

Hermann Hesse, Igra staklenim perlama, Stepski vuk

Gabriela Mistral, Posjek, Pustoš, Nježnost

Johannes Vilhelm Jensen, Priče iz Himmerlanda, Egzotične novele, Dugo putovanje

Frans Eemil Sillanpää, Silja, Čovjekov put

Pearl Buck, Istočni vjetar – Zapadni vjetar, Dobra zemlja

Roger Martin du Gard, Obitelj Thibault, Oporuka oca Leleua, Dnevnik pukovnika Maumorta

Eugene Gladstone O'Neill, Poniznost, Zlato, Sva djeca božja imaju krila

, Šest lica traži autora, Ljubav bez ljubavi, Snima se…, Svatko na svoj način

Ivan Aleksejevič Bunin, Arsenjevljev život, Mitjina ljubav, Uspomene

John Galsworthy, Saga o Forsytima, Bratstvo, Patricij, Otočki farizeji

Erik Axel Karlfeldt, Pjesme divljine i ljubavi, Fridolinove balade i druge pjesme

Thomas Mann, Josip i njegova braća, Čarobna gora, Budenbrokovi, Smrt u Veneciji

Sigrid Undset, Gazdarica, Vijenac

Henri Bergson, (filozof) Smijeh

Grazia Deledda, Pepeo, Bršljan, Mariana Sirca

George Bernard Shaw, Major Barbara, Sveta Ivana, Čovjek i nadčovjek, Pygmalion, Moja draga lady

Wladyslaw Stanislaw Reymont, Obećana zemlja, Uoči svitanja, Fermenti

William Butler Yeats, Kneginje Cathleen, Na jastrebovu vrelu, Vizija

Jacinto Benavente, Poznati ljudi, Subotnja večer

Anatole France, Zločin Sylvestra Bonnarda, Knjiga moga prijatelja, Mali Pierre, Otok Pingvina

Knut Pedersen Hamsun, Igre života, Večernje rumenilo, Krug se zatvara, Na zaraslim stazama, Glad

Carl Friedrich Georg Spitteler, Olimpijsko proljeće, Imago

Karl Adolph Gjellerup, Idealist, Crveni glog

Henrik Pontoppidanm Obećana zemlja, Sretni Peer

Carl Gustaf Verner von Heidenstam, Godine hodočašća, Skitnje

Romain Rolland, Kazalište revolucije, Tragedija vjere, Očarana duša

Rabindranath Tagore, Rukovet ili pregršt pjesama, Mjesec mlađak, Žetva

Gerhart Johann Robert Hauptmann, Drame

Count Maurice (Mooris) Polidore Marie Bernhard Maeterlinck, Mudrost i sudbina, Život pčela, Život mrava

Paul Johann Ludwig Heyse, Moralne novele, Merlin

Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf, Blago gospodina Arnea, Saga o Gösti Berlingu, Legende o Kristu

Rudolf Christoph Eucken (filozof i filolog) Čovjek i svijet

Rudyard Kipling, Na gradskom bedemu, Tri vojnika

Giosuè Carducci, Mladenačke pjesme, Lake teške stvari, Rime i ritmovi

Henryk Sienkiewicz, Kroz pustinju i prašinu, Ognjem i mačem Trilogije, Quo vadis

Frédéric Mistral, Moji izvori: sjećanja i priče, Nerta, Kraljica Ivana

José Echegaray y Eizaguirre, Izabrana dramska djela

Bjørnstjerne Martinus Bjørnson, Izvan moći shvaćanja, Leonarda

Christian Matthias Theodor Mommsen (povjesničar) Rimska povijest

Sully Prudhomme, Pravda, Sreća

 

Dan je širi lektirni popis, a studenti se odlučuju za analizu deset lektirnih naslova, prema osobnom afinitetu.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska sveučilišna anketa.

Ostale informacije:

 • pripremiti i prezentirati seminarski rad,
 • aktivno sudjelovati na nastavi,
 • koristeći se mrežnim izvorima (knjižnice, popularni portali, forumi, blogovi...), istražiti današnji status dobitnika Nobelove nagrade prema vlastitu izboru (čitanost, popularnost, utjecaj [književnost/kultura, društvo], adaptacija, zarada...) te prezentirati rezultate svoga istraživanja na nastavi,
 • pročitati i analizirati najmanje deset djela s lektirnoga popisa, redovito pohađati predavanja i seminarsku nastavu (dopuštena najviše tri izostanka).