Osnove informacijske sigurnosti

 

Naziv kolegija:
Osnove informacijske sigurnosti
Šifra ISVU:
228936
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Papić, Anita
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Osnovni cilj predmeta je potaknuti studente na razumijevanje značaja i važnosti sigurnosti i zaštite informacijskih sustava kao i svih tehničkih, organizacijskih i ljudskih faktora koji su povezani s rizicima informacijske sigurnosti. Studenti će se upoznati s različitim sigurnosnim politikama i zakonskim okvirima vezanim uz informacijsku sigurnost. Studenti će biti osposobljeni za vrednovanje informatičkih alata za zaštitu od prijetnji te razvoj i uvođenje sustava informacijske sigurnosti. Studentima će se predstaviti najnoviji trendovi u području informacijske sigurnosti vezani uz biometrijske sustave identifikacije te ostali trendovi.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

- objasniti tehničke, organizacijske i ljudske faktore koji su povezani s rizicima informacijske sigurnosti;

- razlikovati sigurnosne politike i zakonske okvire vezane uz informacijsku sigurnost;

- vrednovati informatičke alate za zaštitu od prijetnji;

- objasniti osnovne pojmove vezane uz biometriju, značajke, svojstva te funkcije unimodalnih i multimodalnih biometrijskih sustava identifikacije.

Sadržaj predmeta:

Na predavanjima će se obraditi sljedeće teme: definicije i pojmovi iz područja informacijske sigurnosti; oblici prijetnji informacijskoj sigurnosti i mjere smanjivanja rizika; segmenti sustava sigurnosti informacijskih sustava; preporuke i norme informacijske sigurnosti; zakonska regulativa o informacijskoj sigurnosti; metode izgradnje i razvoja informacijske sigurnosti; fizička biometrija: čitanje DNK zapisa, skeniranje rožnice, prepoznavanje lica, geometrija šake, provjera vena, otisak prsta; biometrija ponašanja: prepoznavanje glasa, prepoznavanje rukopisa ili potpisa, dinamika tipkanja, dinamika hoda, dinamika mirisa; unimodalna i multimodalna biometrija (engl. multi-biometrics); meka biometrija (engl. soft-biometrics); usporedba biometrijskih tehnika; ostali trendovi u području informacijske sigurnosti.

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama - objasniti tehničke, organizacijske i ljudske faktore koji su povezani s rizicima informacijske sigurnosti; pisani test (50 % ukupne ocjene)
- razlikovati sigurnosne politike i zakonske okvire vezane uz informacijsku sigurnost;
- objasniti osnovne pojmove vezane uz biometriju, značajke, svojstva te funkcije unimodalnih i multimodalnih biometrijskih sustava identifikacije.
Seminari i radionice izrada seminarskog rada - vrednovati informatičke alate za zaštitu od prijetnji; ocjena seminara (50% ukupne ocjene)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene. Pismeni ispit nosi 50% ocjene, seminari 50% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati. Ako student ima 5 ili više izostanaka (jedan izostanak iznosi 2 nastavna sata), neće dobiti potpis, kao ni ukoliko ukupno ostvari manje od 40% ocjene.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Carnet CERT-nacionalno središte za sigurnost računalnih mreža i sustava, URL: http://www.cert.hr/
  2. ISO 27001 Security, URL: http://www.iso27001security.com/
  3. Osnovni koncepti upravljanja digitalnim identitetima. Carnet CERT-nacionalno središte za sigurnost računalnih mreža i sustava,  http://www.cert.hr/sites/default/files/CCERT-PUBDOC-2005-08-132.pdf
  4. Sigurnosna politika. Carnet CERT-nacionalno središte za sigurnost računalnih mreža i sustava, URL: http://www.cert.hr/sites/default/files/CCERT-PUBDOC-2009-05-265.pdf

Dopunska literatura:

  1. Handbook of Face Recognition, Stan Z. Li, Anil K. Jain, Springer, 2011.
  2. Handbook of Fingerprint Recognition, Davide Maltoni, Dario Maio, Anil K. Jain, Salil Prabhakar, Springer, 2009.
  3. Network Forensics: Tracking Hackers through Cyberspace, Sherri Davidoff, Jonathan Ham, Prentice Hall, 2012.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

  • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
  • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: