Engleski za humanističke i društvene znanosti III

 

Naziv kolegija:
Engleski za humanističke i društvene znanosti III
Šifra ISVU:
228927
Šifra MOZVAG:
ECTS:
1
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Varga, Mirna
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Opći cilj predmeta je osposobljavanje studenata za razumijevanje akademskog diskursa (pisanog i usmenog) iz područja informacijskih znanosti te razvijanje jezičnih vještina u kontekstu jezika struke. Specifični ciljevi predmeta odnose se na proširivanje vokabulara iz odabranih područja informacijskih znanosti, upoznavanje studenata s daljnjim specifičnim leksičkim i gramatičkim strukturama znanstvenog članka te karakterističnim jezikom za opisivanje trendova. Osim navedenog, cilj je predmeta  osposobiti studente za pisanje akademskih e-mailova.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

 • raspraviti o obrađenim temama iz područja informacijskih znanosti koristeći ciljani akademski vokabular
 •  opisati trendove i tendencije u kontekstu obrađenih tema
 • napisati akademske e-mailove na različite teme vezane za studentski život
 • identificirati funkcije participnih konstrukcija u znanstvenom tekstu
 • prevoditi participne konstrukcije s engleskog na hrvatski jezik i obrnuto

analizirati imensku skupinu u znanstvenom tekstu

Sadržaj predmeta:

Sadržaj kolegija će obuhvatiti sljedeće nastavne cjeline:

 

 • čitanje i razumijevanje tekstova iz područja informacijskih znanosti, s posebnim osvrtom na teme jezika i psihologije interneta, društvenih mreža i čitalačke pismenosti u Hrvatskoj i šire
 • slušanje akademskih predavanja i dostupnih na internetu i raspravljanje o gore navedenim temama
 • analiza specifičnog vokabulara iz navedenih tematskih područja
 • opisivanje trendova i tendencija (postotak, udio, smanjenje, povećanje, fluktuiranje i sl.)

na zadane teme

 • struktura i jezik akademskih e-mailova u kontekstu studentskog života (npr. pisanje upita o studentskim stipendijama, programima studentske razmjene, privremenih studentskih poslova i sl.)

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava čitanje i analiza literature i uvježbavanje, aktivno sudjelovanje raspraviti o obrađenim temama iz područja informacijskih znanosti  koristeći ciljani akademski vokabular aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje opisati trendove i tendencije, u kontekstu obrađenih tema  aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit

vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava

 
opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje napisati akademske e-mailove na različite teme vezane za studentski život aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje identificirati funkcije participnih konstrukcija u znanstvenom tekstu aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje prevoditi participne konstrukcije s engleskog na hrvatski jezik i obrnuto aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje analizirati imensku skupinu u znanstvenom tekstu aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pismeni kolokvij, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 0%
Pismeni ispit 0,6 50%
Pismeni kolokvij 0,6 50%
Pohađanje nastave 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Tijekom nastave kontinuirano se prati rad studenata s obzirom na njihovo aktivno sudjelovanja na nastavi i izvršavanje domaćih zadaća. Studenti dobivaju ocjenu na temelju pismenih kolokvija tijekom nastave ili pismenog ispita na kraju semestra.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, položiti dva kolokvija tijekom semestra ili položiti završni ispit nakon završetka semestra. U slučaju izvođenja nastave na daljinu, studenti trebaju aktivno sudjelovati u nastavi uz uključivanje mikrofona i kamera kada se to zatraži. Uvjet stjecanja prava na potpis uključuje 70% nazočnost na nastavi u virtualnoj ili stvarnoj učionici.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Nastavni materijali English for Humanities and Social Sciences III dostupni na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Dopunska literatura:

Vince, M. (2003). Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan.

Hewings, M. (2005). Advanced Grammar in Use. Cambridge: CUP.

Paterson, K. i R. Wedge. (2013). Oxford Grammar for EAP: English grammar and practice for Academic Purposes. Oxford: OUP.

Huntley, H. (2006). Essential Academic vocabulary: Mastering the Complete Academic Word List. Boston: Thomson Heinle.

McCarthy, M. i O'Dell, F. (2008). Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.

McIntosh, C., Francis, B. i Poole, R. (2009). Oxford Collocations Dictionary: For Students of English Oxford: OUP.

Lea, D., Duncan, R., Bull, V. i Webb, S.S. (2014). Oxford Learner's Dictionary of Academic English.

Oxford: OUP.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Ostale informacije: