Organizacija i poslovanje knjižnica

 

Naziv kolegija:
Organizacija i poslovanje knjižnica
Šifra ISVU:
228920
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Erl Šafar, Marija
15
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Predmet ima za cilj upoznati studente s kulturološko-društvenim, ekonomskim, pravnim i institucionalnim okvirima unutar kojih djeluju knjižnice, predstaviti osnovna načela organizacije i poslovanja knjižnica te upoznati studente s osnovama pojedinih segmenata poslovanja kao što su nabava, obrada, zaštita i pohrana građe te oblikovanje knjižničnih službi i usluga. Kroz ovaj predmet studenti usvajaju temeljne spoznaje o pojedinim segmentima poslovanja različitih vrsta knjižnica koje će se tijekom studija nadograđivati unutar drugih specifičnih predmeta povezanih s područjem poslovanja knjižnica. Pored usvajanja temeljnih znanja o organizaciji i poslovanju knjižnica, predmet ima za cilj osposobiti studente da uočavaju prednosti i nedostatke pojedinih organizacijskih modela u knjižnicama, samostalno izrađuju prijedloge za rješenje zadanih problema u hipotetskim okolnostima te kritički promišljaju o utjecaju i uvođenju promjena u poslovanje knjižnica.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • utvrditi okvire unutar kojih posluju knjižnice
  • utvrditi najvažnija načela organizacije i poslovanja knjižnica
  • razlikovati pojedine segmente poslovanja knjižnica i njihove specifičnosti u odnosu na različite vrste knjižnica
  • sastavljati samostalno prijedloge za rješenje zadanih problema u hipotetskim okolnostima
  • utvrditi kako promjene utječu na poslovanje knjižnica

Sadržaj predmeta:

Predmet obuhvaća sljedeće sadržaje: Analiza kulturološko-društvenog, ekonomskog, pravnog i institucionalnog okvira unutar kojega djeluju knjižnice. Relevantni zakoni na nacionalnoj i međunarodnoj razini i njihov utjecaj na poslovanje knjižnica. Standardi za pojedine vrste knjižnica. Povezanost poslanja i poslovanja knjižnice. Teorijska načela i praktična iskustva u organizaciji i poslovanju knjižnica u odnosu na njihovu vrstu, veličinu, fondove i profile korisnika. Organizacijski modeli u knjižnicama. Specifičnosti i razlike u organizaciji i poslovanju knjižnica različitih vrsta (nacionalne, općeznanstvene, sveučilišne, visokoškolske, školske, narodne, specijalne knjižnice). Načela i načini nabave knjižnične građe. Kupnja. Dar. Desiderata. Obvezni primjerak. Inventarizacija. Signiranje. Sadržajna i tehnička obrada knjižnične građe. Načela i načini katalogizacije i klasifikacije u kontekstu ukupnog poslovanja knjižnica. Načela i načini zaštite i pohrane knjižnične građe u kontekstu ukupnog poslovanja knjižnica. Načela i načini revizije i pročišćavanja fonda. Načela i načini oblikovanja knjižničnih službi i usluga. Poslovanje knjižnica u digitalnom okruženju. Utjecaj promjena na poslovanje knjižnica. Načela i načini uvođenja promjena u poslovanje knjižnica. Uvod u upravljanje knjižnicama i organizacijsku kulturu. Rješavanje zadanih problema u hipotetskim situacijama. Usporedna istraživanja u području organizacije i upravljanja u pojedinim vrstama knjižnica, posjeti i razgovori sa stručnjacima iz prakse na lokalnoj i nacionalnoj razini. Računalni programi za knjižnično poslovanje.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe, terenska nastava, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanje slušanje izlaganja, praćenje literature, sustavno opažanje i zaključivanje utvrditi okvire unutar kojih posluju knjižnice; utvrditi najvažnija načela organizacije i poslovanja knjižnica; razlikovati pojedine segmente poslovanja knjižnica i njihove specifičnosti u odnosu na različite vrste knjižnica dva kolokvija, aktivnost studenata u nastavi, procjena sustavnog praćenja preporučene literature
vježbe sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema sastavljati samostalno prijedloge za rješenje zadanih problema u hipotetskim okolnostima aktivnost studenata u nastavi, ocjena praktičnog rada na vježbama
terensko istraživanje sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema, simulacija utvrditi kako promjene utječu na poslovanje knjižnica pisano izvješće o provedbi zadatka

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pisani ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1,125 0%
Pisani ispit 1,125 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene.

Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: 2 pismena ispita (50%): ukupno 100, aktivnost na nastavi (50%): 100.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110 − 125 ocjenskih bodova (55% − 62%) = dovoljan (2), 126 − 159 ocjenskih bodova (63% − 79%) = dobar (3), 160− 179 ocjenskih bodova (80% − 89%) = vrlo dobar (4), 180 − 200 ocjenskih bodova (90% − 100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

1. Evans, E and Alire, C. Management basics for information professionals. 3rd ed. London: Facet Publishing, 2013. (odabrana poglavlja)

2. Tadić, K. Rad u knjižnici. Opatija: Naklada Benja, 1994.

3. Is digital different? How information creation, capture, preservation and discovery are being transformed. Ed. by Michael Moss, Barbara Endicott-Popovsky and Marc J. Dupuis. London: Facet Publishing, 2015. (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:

1. No shelf required 2: Use and management of electronic books. Ed. by Sue Polanka. Chicago: American Library Association, 2012. (odabrana poglavlja)

2. Library management in disruptive times: Skills and knowledge for an uncertain future. Ed. by Steve O'Connor. London: Facet Publishing, 2015. (odabrana poglavlja)

3. Hayes, R.M. Models for library management, decision-making, and planning. San Diego: Accademic Press, 2001. (odabrana poglavlja)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata, seminarske rasprave kojima se studentima omogućuje da iznesu primjedbe i prijedloge. Završna se kvaliteta provjerava studentskom anketom.

Ostale informacije: