Osnove urbane povijesti i grad hrvatskog srednjovjekovlja

 

Naziv kolegija:
Osnove urbane povijesti i grad hrvatskog srednjovjekovlja
Šifra ISVU:
228778
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jelaš, Danijel
30
0
0
Plantosar, Petra
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj predmeta je studente upoznati s temeljnim činjenicama, pojavama i procesima vezanim za povijest srednjovjekovnih gradskih naselja te osnovnim teorijskim konceptima vezanim za pojam grada, s posebnim naglaskom na grad hrvatskog srednjovjekovlja te mogućnosti implementacije navedenih spoznaja u nastavu povijesti.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 •  
 • razlikovati vrste i tipove gradskih naselja
 • objasniti tijek razvoja urbanizacije u europskim, a napose hrvatskim, zemljama od kasne antike do kraja srednjega vijeka
 • identificirati i razumjeti različite aspekte urbane povijesti (upravna, društvena, kulturna itd.)
 • sagledati navedene aspekte u spektru historiografskih razmatranja političke, društvene i kulturne povijesti
 • analizirati historiografski izvor i tekst
 • kreativno uklopiti navedene spoznaje u nastavu povijesti

Sadržaj predmeta:

Historiografija i izvori, pojam srednjovjekovnog grada, ostaci antičke urbanizacije i pitanje kontinuiteta, urbogeneza i fizionomija srednjovjekovnog grada, novi val urbanizacije u razvijenom srednjem vijeku i kolonizacija, jadranske komune, slobodni kraljevski gradovi, crkveni i velikaški gradovi i trgovišta, urbano pravo, povlastice i statuti, urbana ekonomija, cehovi i bratovštine, grad i crkva, urbana demografija, gradska svakodnevica, urbana kultura

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, obrazovanje na daljinu, terenska nastava

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanje
 
slušanje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
prepoznavati  i rabiti osnovnu terminologiju vezanu za urbanu povijest
 
pismeni ispit
 
seminarsko izlaganje
heuristički razgovor
rasprava
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
razlikovati vrste i tipove gradskih naselja
 
seminarsko izlaganje
aktivnost u nastavi
seminarsko izlaganje
heuristički razgovor
rasprava
 
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
 
objasniti tijek razvoja urbanizacije u europskim, a napose hrvatskim, zemljama od kasne antike do kraja srednjega vijeka seminarsko izlaganje
aktivnost na nastavi
pismeni ispit
 
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
seminarsko izlaganje
slušanje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
uspoređivanje primjera i zaključivanje
identificirati i razumjeti različite aspekte urbane povijesti (upravna, društvena, kulturna itd.)
 
aktivnost na nastavi
seminarski rad
pismeni ispit
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
seminarsko izlaganje
slušanje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
 
sagledati navedene aspekte u spektru historiografskih razmatranja političke, društvene i kulturne povijesti seminarsko izlaganje
aktivnost u nastavi
pismeni ispit
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
seminarsko izlaganje
slušanje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
uspoređivanje primjera i zaključivanje
analizirati historiografski izvor i tekst seminarsko izlaganje
aktivnost u nastavi
 
seminarski zadatak samostalna analiza literature
uspoređivanje primjera i zaključivanje
primjena metodičkih znanja
kreativno uklopiti navedene spoznaje u nastavu povijesti metodička aktivnost
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pisani ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad, Referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 0%
Pisani ispit 1 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Praktični rad 0,3 0%
Referat 0,4 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada, a prema detaljno razrađenim kriterijima vrednovanja s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Završni ispit uključuje faktografska pitanja te kraći esejski zadatak ili nekoliko pitanja koja zahtijevaju opsežniji odgovor. Studenti iz svakoga pojedinog elementa praćenja moraju zadovoljiti minimalno propisane kriterije s kojima su upoznati i koji su im javno dostupni.

 

Udio pojedinih elemenata vrednovanja u konačnoj ocjeni iskazani ECTS skalom ocjenjivanja su sljedeći:

seminarsko izlaganje 25 %

metodički zadatak 15%

pismeni ispit 60 %

Studenti iznimnim i konstruktivnom zalaganjem na nastavi mogu uvećati konačnu ocjenu.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Danijel Jelaš. Gradovi donjeg međurječja Drave, Save i Dunava u srednjem vijeku. Slavonski Brod: HIP – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2020, odabrana poglavlja.
 2. Nada Klaić. Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku. Zagreb: Školska knjiga, 1976, odabrana poglavlja.
 3. Lujo Margetić. „Srednjovjekovni pojam grada“. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2 (2007): 897-904.
 4. Bruno Milić. Razvoj grada kroz stoljeća 2: srednji vijek. Zagreb: Školska knjiga, 1995, odabrana poglavlja.
 5. Tomislav Raukar. Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku (odabrane studije). Split: Književni krug, 2007, odabrana poglavlja.
 6. Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja: hrvatske zemlje u kasnom srednjem vijeku. Ur. Marija Karbić. Zagreb: Matica hrvatska, 2019, odabrana poglavlja.

Dopunska literatura:

 1. Ivan Beuc. Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije: pravnopovijesne studije. Zagreb: Pravni fakultet Zagreb, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom, 1985.
 2. Neven Budak. Gradovi Varaždinske županije u srednjem vijeku. Zagreb, Koprivnica: „Dr. Feletar“, 1994.
 3. Gradske marginalne skupine u Hrvatskoj kroz srednji vijek i ranomoderno doba: zbornik radova sa znanstvenog kolokvija održanog 10. prosinca. Ur. Tomislav Popić. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2004.
 4. Joseph Gies i Frances Gies. Life in a Medieval City. London: Bareker, 1969.
 5. Lujo Margetić. Zagreb i Slavonija: izbor studija. Zagreb; Rijeka: HAZU; Vitagraf; Adamić, 2000.
 6. Lewis Mumford, Grad u historiji. Zagreb: Naprijed, 1968.
 7. David Nicholas. The Growth of the Medieval City From Late Antiquity to the Early Fourteenth Century. London: Longman, 1997.
 8. David Nicholas. The Later Medieval City: 1300-1500. (A History of Urban Society in Europe). London: Longman, 1997.
 9. Gordan Ravančić. „Grad u hrvatskom srednjovjekovlju“, Hrvatska revija 5 (2005): 103-113.
 10. Howard Saalman. Medieval Cities. New Your: George Brazilier, 1968.
 11. Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property: Authority and Property. Ur. Irena Benyovski Latin, Zrinka Pešorda Vardić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016.
 12. Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction?. Ur. Irena Benyovski Latin, Zrinka Pešorda Vardić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017.
 13. Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The City and the Newcomers. Ur. Irena Benyovski Latin, Zrinka Pešorda Vardić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.
 14. Max Weber. The City. Glencoe: Free Press, 1958.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: