Osnove arhivistike i arhivsko istraživanje

 

Naziv kolegija:
Osnove arhivistike i arhivsko istraživanje
Šifra ISVU:
228748
Šifra MOZVAG:
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jelaš, Danijel
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj predmeta je studente upoznati s osnovama arhivistike, javne arhivske službe u Republici Hrvatskoj te temeljnim znanjima i vještinama potrebnim za samostalno arhivsko istraživanje.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • prepoznavati i rabiti osnovnu arhivističku terminologiju
  • prepoznati osnovne tipološke karakteristike arhivskog gradiva
  • opisati i objasniti tijek razvoja arhivistike i arhivske službe
  • opisati i objasniti temeljna arhivistička načela te osnove vrednovanja arhivskog gradiva i postupanja s gradivom
  • objasniti ulogu arhivskog gradiva i arhiva u društvu
  • koristiti temeljna arhivska obavijesna pomagala, mrežne arhivske sustave i digitalne arhive
  • koristiti izvorno i objavljeno arhivsko gradivo u historiografskom istraživanju
  • analizirati historiografski izvor i stručni ili znanstveni tekst

Sadržaj predmeta:

Pojam arhiva i arhivskog gradiva, vrste gradiva; arhivistika: pomoćna povijesna znanosti ili samostalna disciplina; povijesni razvoj arhiva; arhivi i javna arhivska služba u Republici Hrvatskoj, privatni arhivi, gradivo izvan arhiva; temeljna arhivistička načela i vrednovanje gradiva; arhivsko sređivanje, pohrana i zaštita; mnogostruka uloga arhiva u društvu (kultura, administracija, znanost, obrazovanje, nakladništvo…); obavijesna pomagala, mrežni arhivski sustavi i digitalni arhivi; arhivske cjeline: vrste i njihova struktura; arhivsko gradivo kao izvor za povijesna istraživanja; povjesničar kao istraživač u arhivu (procedure, mogućnosti, ograničenja, bonton). 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, obrazovanje na daljinu, terenska nastava

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanje
 
slušanje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
prepoznavati i rabiti osnovnu arhivističku terminologiju
 
pismeni ispit
 
seminarsko izlaganje
heuristički razgovor
rasprava
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
prepoznati osnovne tipološke karakteristike arhivskog gradiva
 
seminarsko izlaganje
aktivnost u nastavi
seminarsko izlaganje
heuristički razgovor
rasprava
 
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
opisati i objasniti tijek razvoja arhivistike i arhivske službe seminarsko izlaganje
aktivnost na nastavi
pismeni ispit
 
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
seminarsko izlaganje
slušanje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
opisati i objasniti temeljna arhivistička načela te osnove vrednovanja arhivskog gradiva i postupanja s gradivom seminarsko izlaganje
aktivnost u nastavi
pismeni ispit
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
seminarsko izlaganje
slušanje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
objasniti ulogu arhivskog gradiva i arhiva u društvu seminarsko izlaganje
aktivnost u nastavi
pismeni ispit
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
seminarsko izlaganje
slušanje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
koristiti temeljna arhivska obavijesna pomagala, mrežne arhivske sustave i digitalne arhive seminarsko izlaganje
aktivnost u nastavi
pismeni ispit
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
seminarsko izlaganje
slušanje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
koristiti izvorno i objavljeno arhivsko gradivo u historiografskom istraživanju seminarsko izlaganje
aktivnost u nastavi
pismeni ispit
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
seminarsko izlaganje
slušanje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
uspoređivanje primjera i zaključivanje
analizirati historiografski izvor i stručni ili znanstveni tekst seminarsko izlaganje
aktivnost u nastavi
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pisani ispit, Pohađanje nastave, Referat, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 0%
Pisani ispit 0,67 0%
Pohađanje nastave 0,73 0%
Referat 0,3 0%
Seminarski rad 0,2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: