Psiholingvistika

 

Naziv kolegija:
Psiholingvistika
Šifra ISVU:
229216
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Werkmann Horvat , Ana
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

 • upoznati studente s temeljnim načelima polja psiholingvistike
 • upoznati studente s metodama koje koristi psiholingvistika
 • upoznati studente s temama i fenomenima kojima se bavi psiholingvistika
 • osposobiti studente za osmišljavanje vlastitog istraživačkog pitanja osposobiti studente za kritičko čitanje i razumijevanje znanstvenih radova iz područja psiholingvistike

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • opisati temeljne fenomene kojima se bavi psiholingvistika
 • kritički ocijeniti istraživačke metode i pristupe u istraživanju jezika
 • osmisliti i istražiti temu istraživanja u području psiholingvistike
 • primijeniti psiholingvistička saznanja u praktičnom radu specifičnom za određeni studij (npr. u nastavi ili prevođenju)
 • odabrati relevantnu literaturu te ju kritički analizirati u odnosu na ciljeve svog istraživanja

Sadržaj predmeta:

Ovaj kolegij donosi pregled najvažnijih tema i istraživačkih metoda u području psiholingvistike. Kroz pregled značajnijih tema i fenomena kojima se bavi psiholingvistika, kao što su usvajanje jezika, jezična produkcija i jezično razumijevanje, studenti će se upoznati i s najvažnijim istraživačkim metodama koje koristi psiholingvistika, ali i s temama kao što su usvajanje stranog jezika, razumijevanje figurativnog jezika i uloga psiholingvističkih metoda u translatologiji. Naglasak će biti stavljen na jednostavnije bihevioralne metode (brzina reakcije, brzina čitanja), no u kratkom pregledu studente će se upoznati i s ulogom naprednijih neurolingvističkih metoda u istraživanju jezika (npr. eye-tracking ili EEG). Uz pregled tema i metoda, studenti će raditi na osmišljavanju novog istraživačkog pitanja (tzv. mock eksperiment) u području psiholingvistike.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe, mentorski rad, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
 • predavanje
 • grupna rasprava
 • analiza primjera
 • slušanje predavanja
 • rasprava
 • samostalna uporaba i analiza literature
 • opisati temeljne fenomene kojima se bavi psiholingvistika
 • aktivnost na nastavi
 • seminarski rad
 • projekt
 • predavanje
 • grupna rasprava
 • samostalni istraživački zadatak
 • slušanje predavanja
 • rasprava
 • samostalna uporaba i analiza literature
 • kritički ocijeniti istraživačke metode i pristupe u istraživanju jezika
 •  
 • aktivnost na nastavi
 • seminarski rad
 • projekt
 • usmeno izlaganje
 • samostalni istraživački zadatak
 • samostalna uporaba i analiza literature
 • izrada projekta
 • prezentacija naučenog
 • osmisliti i istražiti temu istraživanja u području psiholingvistike
 • seminarski rad
 • projekt
 • usmeno izlaganje
 • predavanje
 • grupna rasprava
 • analiza primjera
 • samostalni istraživački zadatak
 • samostalna uporaba i analiza literature
 • rasprava
 • izrada projekta
 • prezentacija naučenog
 • primijeniti psiholingvistička saznanja u praktičnom radu specifičnom za određeni studij (npr. u nastavi ili prevođenju)
 • aktivnost na nastavi
 • seminarski rad
 • projekt
 • usmeno izlaganje
 • samostalni istraživački zadatak
 • samostalna uporaba i analiza literature
 • izrada projekta prezentacija naučenog
 • odabrati relevantnu literaturu te ju kritički analizirati u odnosu na ciljeve svog istraživanja
 • seminarski rad
 • projekt
 • usmeno izlaganje
 
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Projekt, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Projekt 0,6 0%
Seminarski rad 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

 • od studenata se očekuje da redovito pohađaju nastavu
 • završna ocjena kolegija će se sastojati od:
 •  aktivnosti na satu (10 %)
 •  prijedloga lažnog istraživanja (15%)
 •  prezentacija prijedloga lažnog istraživanja (15%)
 •  postera (10%)
 •  sažetka (5%)
 •  završnog pisanog rada (Pregled literature) (45%)

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obaveze studenta na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • čitanje zadane literature
 • izvršavanje zadanih zadataka:izrada pisanog rada (Pregled literature
 • izrada prijedloga lažnog (eng. mock) istraživanja, prezentacije, postera i sažetka

 

 

Obavezna literatura:

 • Sedivy,  J. (2014). Language in mind: An introduction to psycholinguistics. Oxford University Press, Oxford.
 • Traxler, Matthew (2011). Introduction to Psycholinguistics: Understanding Language Science. Wiley-Blackwell, Oxford.

Dopunska literatura:

 • Medina, T. N., Sndeker, J., Trueswell, J. C., & Gleitman, L. R. (2011). How words can and cannot be learned. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(22), 9014–9019.
 • Berwick RC, Pietroski P, Yankama B, & Chomsky N. (2011). Poverty of the stimulus revisited. Cognitive Science, 35, 1207–1242.
 • Griffin, Z. M. & Ferreira, V. S. (2006). Properties of spoken language production. In M. Traxler & M. A. Gernsbacher (Eds.), Handbook of Psycholinguistics, 2nd edition (pp. 21–59). Oxford: Elsevier.
 • Wagers, M. W. (2014). Syntax in forward and in reverse. In Carnie, A., Siddiqi, D. & Sato, Y.   (Eds.), The Routledge Handbook of Syntax (pp. 409–425). London: Routledge.
 • Pickering, M.J., & van Gompel, R.P.G. (2006). Syntactic Parsing. In Gaskell, M. G. (Ed.), The Oxford Handbook of Psycholinguistics (pp. 455–503). Oxford: OUP.
 • Morris, R. K. (2006). Lexical Processing and Sentence Context Effects. In Gaskell, M. G. (Ed.), The Oxford Handbook of Psycholinguistics (pp. 377–401). Oxford: OUP.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: