Interpretacija vizualnog teksta

 

Naziv kolegija:
Interpretacija vizualnog teksta
Šifra ISVU:
223796
Šifra MOZVAG:
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST UMJETNOSTI - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Ćurić, Tomislav
0
0
0
Ruso Brečić, Anita
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

  1. osvijestiti mnogostrukost značenja umjetničkog djela u različitim kontekstima
  2. istražiti mogućnosti njegova čitanja u različitim diskursima

Ishodi učenja:

  • analizirati i interpretirati umjetničko djelo iz različitih diskursa
  • poznavati i demonstrirati osnovna teoretska znanja priinterpretaciji vizualnog teksta
  • istražiti i objasniti zadane teorije služeći se relevantnim pisanim, vizualnim idigitalnim izvorima
  • usporediti i obrazložiti različite pristupe interpretaciji umjetničkog djela

Sadržaj predmeta:

Kolegij obuhvaća različite interpretativne pristupe umjetničkom djelu tretirajući ga kao tekst koji tek treba pročitati. Polazi se od estetike recepcije i implicitne uloge promatrača u konstrukciji značenja djela. Umjetničkom djelu se  pristupa kao otvorenoj značenjskoj formi u kojoj nije sav sadržaj zadan od autora u vrijeme nastanka djela nego se njegova značenja mijenjaju i nadograđuju u kasnijem životu slike od strane promatrača , društvenih prilika vezanih uz sliku i kulturološkog konteksta, konteksta pojavljivanja u stvarnosti. 30% nastave održava se tijekom suvremenih umjetničkih zbivanja ili izložbi u prostorima galerija i muzeja.

Lingvističke teorije o vizualnom jeziku

Interdisciplinarni pristup interpretaciji

Slikovni obrat i nedisciplinarni pristup

Implicitnost promatrača i konstrukcija značenja

Kulturološki aspekti interpretacije

Semantički pristup vizualnom tekstu

Konteksti i diskursi

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, terenska nastava, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Pohađanje nastave i aktivnost 70% prisutnosti na nastavi i aktivnost u razgovoru analizirati i interpretirati umjetničko djelo iz različitih diskursa Anketa (procjena kolega)
Pisanje eseja i prezentacija Napisani esej i prezentacija pred kolegama analizirati i interpretirati umjetničko djelo iz različitih diskursa Osvrt nastavnika
Pisanje eseja i prezentacija Napisani esej i prezentacija pred kolegama poznavati i demonstrirati osnovna teoretska znanja pri  interpretaciji vizualnog teksta Osvrt nastavnika
Pisanje eseja i prezentacija Napisani esej i prezentacija pred kolegama istražiti i objasniti zadane teorije služeći se relevantnim pisanim, vizualnim i  digitalnim izvorima Osvrt nastavnika
Usmeni završni ispit Usmeno odgovaranje poznavati i demonstrirati osnovna teoretska znanja pri  interpretaciji vizualnog teksta Usmeni ispit
Usmeni završni ispit Usmeno odgovaranje usporediti i obrazložiti različite pristupe interpretaciji umjetničkog djela Usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 0%
Esej 0,3 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Usmeni ispit 0,3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studentima se tijekom godine kontinuirano vrednuje aktivnost na seminarima kolegija i  primjena znanja iz teorije na nastavi i usmenom ispitu, te prezentacija i pisanje eseja.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Sonja Briski Uzelac, Vizualni tekst: studije iz teorije umjetnosti, CVS - centar za vizualne studije, 2008
  2. Leonida Kovač, Konteksti, Meandar, Zagreb, 1997
  3. Theorizing images, (ur.)Krešimir Purgar, Žarko Pajić Cambridge Scholars Publishing, 2016
  4. Wolfgang Kemp, Umjetničko djelo i promatrač: pristup  estetike recepcije, u:Uvod u povijest umjetnosti, (ur.) Belting, Dilly, Kemp, Sauerländer, Warnke, Uvod u povijest umjetnosti, Fraktura, Zagreb 2005

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Samovrednovanje, studentska anketa

Ostale informacije: